เวลา มี เพศ สัมพันธ รูสึก อยางไร

ประมาณวา มี ความสุขกวาหรอครับเพราะดู วีดีโอดู av มาเยอะ แตไมเคยเห็นผูชายรองดังกวา ผูหญิงเลย แตนอกนันผูหญิง. เรืองยอ ละคร รอยรักหักเหลียมตะวัน รูปภาพ ตัวอยาง. เรียบเรียงขอมูลโดยกระปุกดอทคอม เมือ เวลาผานไประยะหนึง แนอนวาเรืองการ มี ความสัมพันธแบลึกซึง หรือทีเรียกันแบเขาใจ งาย วาการ มี เซ็กซ นัน เพราะยัง ไง ซะ มนุษยก็คือสิง มี แตทังนีทังนัน. เนืองจากโดนเซ็นเซอ เป็นอันเขาใจคำถามตรงกันวา พระ ชัก.ผิดมัย สงสัยมากครับ พอดีมี แกถาม พระ วาเคยชัก.มัย? เรืองเสียวแนว เปิด ซิง โดน. เซ็น ทา รา ไดฤกษเริมกอสรางโรงแรมโคซี พัทยา นาเกลือ บีช. ชวยตัวเอง, example: นาย อุปกรณ ทีไมเหมาะสม, thai definition: เสร็จกามกิจ, ทำใหไดรับความพึงพอใจทางเพศ. สวนแตกตางยังไง จากประสบการณ ตรงนันของ ผูหญิง จะมีหลายประเภท และแนอน ไม เพศ สัมพันธบอย คนอวบ มักมีชองคลอดกวาง กวา คนผอม ผูหญิง สะโพกผาย ไมไดหมายความีบอย แตเพราะมีฮอรโมน เพศหญิง เยอะ ผูหญิง.(จริง เป็นแคบางคน). เสือ ผูหญิง polo size m 1ตัว. เลือดอกทางชอคลอดหลัง มีเพศสัมพันธ สามารถเกิด ได จากหลายสาเหตุและเป็นความผิด ปกติทีไมควรจะมองขาม. เหตุผลแรกคือ ระหวาง สัมพันธ การ มี ประจำเดือน ปากมดลูกจะเปิดอกเพือใหเลือด ประ เดือน และเยือบุ โพรงมดลูกอกมา จาการ มีเพศสัมพันธ นอกจากนีธาตุเหล็กทีอยู. ดังนันการ ชวยตัวเอง หรือสำเร็จความใคร ของ สาว ผูชาย เชนกันครับ สาว. อาการเจ็บชองคลอด เป็นอาการเจ็บริเวณปากชองคลอด คือบริเวณรอบ ชองคลอด หมาย ถึงอาการเจ็บโดยไมีสาเหตุแนชัด เชนรอยแผลหรือการติดเชือ. เลขศาสตร 1-100 ความหมายของตัวเลข 60-109 ภายใตชือ นามสกุล, เบอร. สาเหตุทีพบอย 8 ขอของการ มี เลือดอกหลัง มีเพศสัมพันธ, honestDocs

ดับนตัวเดียว เอาอยูทุกหลัก ไมา 1,000,000 ดับแมน 3 งวดติด งวด. วากันวา ผูชายเขามาจาก ดาวอังคาร สวน ผูหญิง เรามาจากดาวีนัส ลักษณะนิสัยใจคอการมองปัญหา วิธีคิดวิธีตัดสินใจ ลวน แตก ตางกัน เอะ แลวเรืองเซ็กซอารมณทางเพศละ. มี อารมณทาง เพศ สูง อยากลดทำยังไงดี ใคร รู วิธีบางแนะนำหนอย help เจ็บทองหลัง มีเพศสัมพันธ (18) - pantip

ความรัก กับ.อาย ปุญชา ดู. ชวงเวลาทองทีเหมาะสมจะมี ลูกคือายุ 20-30 ปี วิธี ทำใหทอง งายขึน เพือใหไดลูกสมใจตองทำแบนี.

อะไรก็ตามทีทำใหคุณสุขสบาย ผูชายจริงจังกับขอผูกมัด 90 ก็จะแตงานกับผูหญิงคนเดิม จริงแลวเขากำลังฟังคุณอยู ระหวางทีคุณกำลังฟังใครพูด คุณอาจตอบรับดวยการพูดคำวา ใช หรือ อืม อยูตลอด เป็นการบอกอีกฝายวา ฉันกำลังฟังคุณอยู แตผูชายบางคนไมทำแบนี กิจกรมรวมสรางสัมพันธ มากวาการคิดและรูสึกรวมกัน สำหรับผูชายหลายคน ผูชายตองการเวลาเป็นของตัวเอง ไมวาผูชายของคุณจะชอบเลนกอลฟ ทำสวน หรือไปอกำลังกายทียิม ผูชายเรียนรูจากพอ ทำความรูจักับพอของเขาเสียสิ ผูชายปลอยวางไดเร็วกวาผูหญิง กังวล หรือเศราโศกับมันอยู ในทางกลับกัน ผูชายจับสัญาณอนไมได ผูชายมักจะพลาดสัญาณอน พูดอกไปตรงเลย ผูชายตอบสนองตอความซาบซึง อยางในการเลียงดูลูก และคอยมองดูความเกงกาจของเขา ผูชายคิดถึงเรืองเซ็กซ. เคยไหม รูสึก กลัว เหมือนปวดฉีขณะ มี เซ็กส - สยามดารา

 • เวลา มี เพศ สัมพันธ รูสึก อยางไร
 • (asexuality) หรือไม ฟังประสบการณของคนทีตกอยูใน สถานะนี ที รูสึก สับสนกับภาวะของตัวเอง.
 • เรือง มี อยูวาเรา กับ คนรักคบกันมา 8เดือนกวาแลว ระยะแรกไมเคย มี เรืองอยางวาเลยคะ พอ 4-5 มี ใหอะคะ.
 • 4x, allāhu akbar, อัล ลอฮผูทรงยิงใหญ ผูทรงเกรียงไกรยิง.

Eucerin: About skin ผิว ผูหญิง และผิวผูชาย

เวลาเรา มีอารมณเรา กอเอาแตบิดไปบิดมา เราไมกลาเอาอะไรยัดเคาไป เรากลัวยังไงไมรุ เรา อยากรูวา. เป็นอวัยวะสวนหนึง ของ 1 นิวหลัง กระดูกหัวหนาว สูตินารีแพทยชาวเยอรมันชือ แอน ส ท แกรเฟนแบรก (Ernst Gräfenberg) คน พบ จึงนำชือ ของ เขาทีขึนตนดวยตัว จี มาตังวา จี - สปอ ต เกิดการขยายตัวขึนเหมือนองคชาต และชวยทำให ผูหญิง ถึงจุดสุดยอด เชนเดียวกับคลิตอริ. ผูใชเฟซบุกชือ พชรเดชน พงษเพียร ไดโพสตภาพโชเฟอรแท็กซีคนหนึง กระทำอนาจาร ชวย ตัวเอง ขณะขับรถใหผูโดยสารหญิงสาวนัง โดยระบุวา.

ก็จะมาเยอะมาก แตมาแค3-4วัน ทุกครัง เราเครียดมาก เรากลัวอะไรหลายอยางเลยละ เมือวันกอนแมโทรมาถามวา ไดมีอะไรกันหรือยังกับแฟน เราก็ไมกลาบอก และแมบอกวา คนดูดวงทักวา ลูกสาวจะมีทองยังวัยรุนอยู หมายถึงยังเรียน(มหาลัย) จะผิดหวังกับคนรัก ยายเราไปอานในเว็บนึง ซินแสไดบอกไวา ปี58 คนทีเกิดปี 'ฉลู' จะเป็นปีชงมาก และจะไดรับอุบัติเหตุ ขัดแยงกับคนรัก ชวยรบกวนตอนเราหนอยนะคะ เครียดอีกละ. มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งทีพบมากเป็นอันดับ 2 ในสตรีไทยรองลงมาจากมะเร็งเตานม พบไดตังแตวัยสาวอายุกอน 30 ปี จนถึงวัยชราอายุ 80 ปี พบมากในชวง 35-50 ครรภ ปี ในปีหนึง พบวามีสตรีปวยเป็นโรคนีทัวโลก ทัง ทีเป็นมะเร็งทีตรวจพบงาย และสามารถปองกันได มีเพศสัมพันธตังแตอายุยังนอย ตำกวา 18 ปี เปลียนคูนอนบอย สามีหรือคูนอนสำสอนทางเพศ เชน กามโรค เชน เริม หงอนไก ผูทีภูมิคุมกันตำ หรือบกพรอง เชน สตรีทีติดบุหรี หรือผูใกลชิดเป็นผูติดบุหรี เมือพบภาวะผิดปกติดังตอไปนี ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย มะเร็งปากมดลูกระยะเริมแรก จะมีอาการ มีตกขาวอกมาผิดปกติ อาจมีเลือดปนและมักมีกลินเหม็น มีประจำเดือนไมปกติ กะปริบกะปรอย หรือบางครังอกมาก มีเลือดอกขณะ หรือหลังรวมเพศ. 555) นันก็คือการขมิบนันเองคะ ทีนอกจากชวยใหจิมฟิต แตอยาดีใจไปวาเธอจะขมิบแค 1 วัน 2 วัน แลวจิมันจะฟิตขึนมาทันตา แตมันตองใชเวลาทำตอเนืองอยางนอย 3 เดือนขึนไป สวนอีกขอ เพราะตังแตเจโดน.มา เจก็ยังไมเคยบรลุสักที จี-สปอต (G-spot) นันเอง (จุดจี-สปอต อยูในชองคลอด บริเวณผนังดานบน ซึงจะมีลักษณะเป็นพืนผิวสาก ) ซึงอาการปวดฉีทีวานี จนถึงจุดสุดยอด!

 • ซึงนายสมคิด ให (ชวยเหลือ ตัวเอง ) ตามทีปรากฏเป็นขาวจริง กตส. ชองคลอดแหง - อาการ, สาเหตุ, การักษา - พบแพทย - pobpad
 • 0 คนถูกใจ 0 ความคิดเห็น. 7 สิงทีไมควรปฏิบัติหลัง มี เซ็กส!
 • เมือสมาชิกเฟซบุก jack jack สาว รานขายนำพิกัด พืนที.หนองหาน.อุดรธานี ไดโพสตคลิปหนุมใหญมายืน ชวยตัวเอง บริเวณหนารานอยูบอยครัง อยางไมอายสายตาคนรอบขาง home / ขาวตางประเทศ / สาว มะกันเมายาเปลือยกาย ชวยตัวเอง กลางถน. มะเร็งปากมดลูก - สาเหตุ, อาการ, การตรวจ, ขอสังเกต - phuket Bulletin

Category:Agate - wikimedia commons

ฉัน มี อาการ ตกขาวมากและตลอด เวลา ไมีกลิน แต มี อาการคันบริเวณชองคลอดทุกครังที รูสึก วามันไหล อกมา, เจ็บมากเมือ มีเพศสัมพันธ บางครัง มี เลือดอกมาดวยหลังนอนกันแฟน, ไมรูวาจะทำ ยังไงดี.

คลิปการมีเพศสัมพันธ และ รูปภาพการมีเพศสัมพันธ ครังแรก

ไมใหโอกาสอีกครัง หรือเขาอาจะคิดวาคุณ รูสึก วา เพศสัมพันธ เป็นสิง สกปรก โดย เฉพาะ อยาง ยิงเมือีกฝายปลอยบาง อยาง ไวบนรางกายคุณ ซึงพบไดบอยในผูหญิง. ดิฉันอายูยังนอยแตงาน มี ลูก1คนแตหลังคลอดเมือ มีเพศสัมพันธ กับสามี รูสึก เจ็บมากไปหา อยางไร ดี.

สาเหตุ 8 คือ เซลปากมดลูกเจริญผิดปกติ : เริมีเพศสัมพันธตังแตกอนอายุ 18 ปี คลอดลูกอนอายุ 16 ปี การักษามักใชการทำ cryosurgery หรือ conization การติดเชือ, chlamydia : การสัมผัสนำอสุจิ สารคัดหลังจากชองคลอด หรือเลือด หนองใน : : ติงเนือทีปากมดลูก : เป็นติงเนือลักษณะเรียบ มีสีแดงหรือมวง การติดเชือ trichomonas : อางนำรอน ปัสาวะ โถชักโครก และระหวางการวายนำได แตพบไดนอย การติดเชือยีสตในชองคลอด : อาการทีพบไดบอย เชนคัน รูสึกแสบ หรือมีตกขาวสีขาวขน ติงเนือในมดลูก : หรือมีอาการอืน เชนเลือดอกหลังมีเพศสัมพันธ. จากตอมขาง ทอปัสาวะ ทีเรียกชือวา ตอมสกีน (Skenes glands) และนำใส ทีไหลอกมาจากนองนอยนัน ก็ไมใชฉีแตอยางใด แตเป็นำทีไหลอกมาจากตอมสกีน เมือเธอไปถึงสวรคชัน 7 นะสิ งานีเคา (เคาไหนไมรู) แตทีรูวากันวา เรียบเรียงโดย สยามดารา, siamdara วาไรตี สุขภาพ ความงาม สยามดารา. 18 Secrets guys Wish you knew ผูชายก็พูดเรืองความรูสึก สำหรับผูชายของคุณ ผูชายบอก ผมรักคุณ ดวยการกระทำ ผูชายของคุณอาจะพูดคำวา ผมรักคุณ ดวยการซอมแซมสิงของตางรอบาน ทำความสะอาดลานบาน. Share: ชองคลอดแหง (Vaginal Dryness) ซึงเป็นอาการทัวไปของ วัยทอง แตก็สามารถพบไดในผูหญิงทุกวัย อาการของภาวะชองคลอดแหง อาการทีพบไดบอยมีดังนี มีอาการคัน เกิดการะคายเคือง ความตองการทางเพศลดลง และถึง จุดสุดยอด ไดยากมากขึน เยือบุชองคลอดบางและมีสีซีดลง ปวดปัสาวะบอยกวาปกติ มีอาการแสบขณะปัสาวะ ไดในบางราย ควรไปพบแพทย สาเหตุของภาวะชองคลอดแหง ทีพบไดบอยมีดังนี วัยทอง - สงผลใหผนังชองคลอดบางลง ขาดความชุมชืน และไมยืดหยุน จนกลายเป็นภาวะชองคลอดแหงขึน อยูในชวงใหนมบุตรหรือคลอดลูก - จึงอาจทำใหชองคลอดแหงไดชัวคราว การักษาโรคมะเร็ง - (Radiotherapy) (Chemotherapy) ดวยการับประทานยาตานเอสโตรเจน (Anti-estrogen) ในบางครัง มีอาการแหงตามา การคุมกำเนิดบางประเภท - การผาตัดรังไขอก - ความเครียดอยางรุนแรง อาการ. แตเกียวกันไหม ถาเราลดนำหนักมากไป (เราคิดวาไมเกียวนะ) คือไมคอยกินขาว กอนเราจะเป็นประจำเดือน เราจะตกขาวเยอะมาก เป็นกอนเลยละ พอเป็นปจด. บอยมาก บางทีนีอาจะไมใชเรืองลับอะไร ผูชายทีมีอายุไมถึง 60 เทียบกับผูหญิงเพียงแค 1 ใน 4 ทีเป็นแบนี ยังไมหมดเทานี 2 เทา ผูชายคิดวาเซ็กสเป็นเรืองสำคัญ เซ็กสไมไดเป็นแคเซ็กส และผูชายก็คิดเหมือนผุหญิง เขาชอบใหคุณเป็นฝายเริม ผูชายไมไดอยากมีเซ็กสตลอดเวลา ก็เหมือนกับผูหญิง ผูชายมักจะเครียดกับงานทีทำ ครอบครัว หรือคาใชจายภายในบาน เวลาเขาพูดวา คืนีไมอยาก ผูชายชอบเอาใจคนรัก เขาจะฟังคุณ ผูชายกังวลเรืองสมรถนะ โดยเฉพาะเมือพวกเขาอายุเพิมขึน เทคนิค หรือความอึดของเขา บางคนอาจหันไปจมอยูกับงาน กีฬา หรือวีดีโอเกม และบางก็ก็ถึงกับนอกใจ พือหลีกเลียงเหตุการณเหลานี เขามอบสิทธิดำเนินการใหคุณ ไมใชแคบริษัทีสรางมารวมกัน มีโอกาสมากทีเขาจะทำตามคุณดวย ทีมา : m เรียบเรียงโดย เรืองราว "Woman man" ทีนาสนใจ. Sponsored Ad หลังมีเพศสัมพันธ แตจริงแลวการนอนหลับเลย ไมไดชวยใหรางกายของคุณไดพักผอน หัวใจก็เตนเร็วขึน ความดันเลือดก็เพิมขึน หายใจลึกและเร็วขึน ผิวหนังขับเหงือกมามาก เมตาบอลิซึมก็ทำงานเยอะขึน 5-20 นาทีหรือมากวานัน ถึงหลับก็ไมเกิดการพักผอน หลังมีเพศสัมพันธอยากินของเย็น เวลามีเซ็กส เราจะรูสึกรอน คอแหง อยากินอะไรเย็น แตมันมีผลเสียตอระบสืบพันธุ เมือารมณทางเพศลดลง ระบตางก็จะคอยกลับมาเป็นปกติ ถาเราดืมเครืองดืมเย็นเขาไป จะเป็นการทำรายกระเพาะ ไมวาจะเป็นฤดูรอนหรือฤดูหนาว ผูเชียวชาญแนะนำวา เซ็ก ถาหลังมีเซ็กสแลวรูสึกคอแหง sponsored Ad แมวาจะไมไดเพิงมีเซ็กส ก็ไมควรดืมนำเย็น รวมไปถึงนำแข็งใส และไอศกรีมดวย หลังมีเพศสัมพันธอยาตากลม หลังมีเซ็กสอาจะเหงือทวม ผูชายหลายคนชอบถอดเสือแลวตากแอร นีก็เป็นสิงทีไมถูกตอง หลังมีเพศสัมพันธ เหงือตกคางไมสามารถอกมาได และควรหมผาดวย คุณอาจะอยากทำความสะอาดรางกาย แตในสายตาของอีกฝายแลว ไมใหโอกาสอีกครัง สกปรก ซึงพบไดบอยในผูหญิง รางกายมีระบปองกันตัวเอง. มีอารมณทางเพศสูงทุกวันเลย วันไหนไมี sex จะนอนไมหลับ หงุดหงิด บางคืนอนกระพริบตาจนโตรุง ไมไดนอนเลย ทรมานมาก สงสารแฟนมาก เคาก็ทำเต็มทีของเคาแลว เดือนึงมี sex กัน ประมาณ 24-25 วัน วันละ 1-3 ครัง (สวนใหญจะ 1 ครัง) แตก็ยังรูสึกไมพอ รูสึกตัวเองมีปัญหาเรืองนีมาก ก็มีอารมณขึนมาดือเลย ทุกวัน เบือตัวเองมากครับ บางครังอยากตัดนองชายทิง ไปเลยจะไดมี sex ไมได โคตรทรมาน ตืนเชามาก็ไมสดชืน ตาเป็นแพนดา นอนไมหลับเพราะไมไดมี sex เนียนะ รูสึกเซ็งตัวเองมาก ทรมานมาก help me please! แตก็ไมวายทีจะปวด จนไอจูของเขาอาจไปสัมผัส หรือ จึงทำใหเกิดปวดฉีได (อันีไมรูวากระทุงแรงไป หรือ ของลับเขาใหญกันแน! ผลขางเคียงรายแรงแคไหน คำตอบ : เพราะมีความหลากหลายมาก เชน ไดแก เคยมีคูนอนเป็นผูชาย เป็นตน 2 กลุมใหญ ไดแก โรคติดเชือระหวางผูหญิงกันเอง ไดจาการสัมผัสเป็นหลัก ไดแก เริม และตกขาวกลินเหม็นในชองคลอด ก็เป็นไดทุกโรค ตังแตหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส และอืน และเนืองจากปัจุบัน มีการใชอุปกรณเสริมทางเพศ (Sex toy) - ตอบโดย สุนิสา โพธิพันธ (พว.) คำตอบ : ถาคนใดคนหนึงมีเชือ เชน เชือไวรัสเริม - ตอบโดย ศิรินทิพย ผอมนอย (นักจิตวิทยาคลินิก) คำตอบ : - ตอบโดย นิชดา พงษธัญกรณ (พญ.) แฟนหนูเป็น วัณโรค ทานยามาแลว. ขอนุญาตแทก 4 หองนะครับ สวนลุมพินี - เพราะมีคุณหมอเขามาเลนบอย หวากอ - เพราะมีนักาย ศาลาประชาคม - เพราะมีนักจิต และกูรูเยอะ ชานเรือน - คุณแมหลายทานอาจะเคยพบปัญหานี. เจ็บแบจิด จุก ทรมานมาก (จนจิกทีนอนเลยละ) แลวพอทำตอครังทีสอง ก็จะยิงเจ็บมาก เจ็บในขณะทีมีsexกับแฟนเรา เจ็บเป็นx2 นานเราถึงจะไดเจอเขาทีก็ 2 อาทิตยครัง เราไมคอยไดมี sex กันบอย เราไมรูวามันเกียวกับอะไร? โพสตเมือ กดถูกใจเลย บางอันก็ทำไปดวยความเคยชิน 7 สิงนี ตองอาน! Sponsored Ad รีบเขาสูโหมดทำงาน คุณจิตใจไมอยูกับเนือกับตัว แถมความสัมพันธของคุณสองคน ยังสำคัญไมเทาขอความขอความเดียว ผูเชียวชาญบอกวาการทำอยางนี หลังมีเซ็กสแลวปัสาวะทันที ถามีแบคทีเรียเขาไปในทอปัสาวะ หรือโรคกระเพาะปัสาวะอักเสบ แตสำหรับผูชายไมเหมือนกัน เพราะทอปัสาวะของผูชายาว และโคงอ หลังจาการมีเซ็กสใหม เมือรีบปัสาวะในทันที ความดันในทอปัสาวะจะสูง ทำใหปัสาวะยาก หรือปัสาวะไมอก ทางทีดีผูชายควรอสัก 5-10 นาทีแลวคอยเขาหองนำ อยากปัสาวะอยางเรงดวน ควรีบไปพบแพทย.

 • 11 เหตุผลทีวา ทำไมคุณถึงควร ชวยตัวเอง ใหมากวานี!
 • ขาว like สาระ - วิตถาร!แท็กซีหืน ชวยตัวเอง ตอหนาผูโดยสารสาว - แนวหนา
 • 19 วิธีมีลูก รักษาภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก อยากมีลูก ทำไง ดี - medThai

 • เวลา มี เพศ สัมพันธ รูสึก อยางไร
  Rated 4/5 based on 783 reviews
  ดูความเห็น เวลา มี เพศ สัมพันธ รูสึก อยางไร

  1. Ebemej píše:

   มี อาการคัน เกิดการะคายเคือง หรือความ รูสึก แสบรอนบริเวณชองคลอด; รูสึก ไมสบายตัวหรือ เจ็บในขณะ มีเพศสัมพันธ ; ความตองการทางเพศลดลง และถึงจุดสุดยอดไดยากมากขึน. รวม อยาง เห็นไดชัด จึงทำใหสารหลอลืนเหลานีถูกผลิต นอยลงจนอาจไมีเลยในบางคน สงผลใหผนังชองคลอดบางลง ขาดความชุมชืน. เวลามี เซ็กส เราจะ รูสึก รอน คอแหง อยากิน อะไร เย็น แตมัน มี ผลเสียตอระบสืบพันธุ ไร ทอ เมือารมณทางเพศลด.

  2. Ivuneho píše:

   ที มี ความ รูสึก เหมือนปวดฉี เวลา ซัมติงกับหนุม พรอมปลดปลอยฉีอกมาซะ เรียบรอยแลว แตก็ไมวายทีจะปวด ซึงอาการปวดฉีนีอาจเป็นเพราะ เวลา ผูชายซอยลึก จนไอจู ของเขาอาจไปสัมผัส หรือ.ค. นอกจากิจกรมรวมกันจะ มี ความสำคัญแลว ผูชายก็ยังตองการ เวลา เป็นของตัวเองบาง ไมวา ผูชายของคุณจะชอบเลนกอลฟ ทำสวน หรือไปอกำลังกายทียิม. หากคุณอยาก รู วาผูชายของคุณจะเป็น อยางไร ในเรืองของความ สัมพันธ ทำความรูจักับพอ ของเขาเสียสิ ความ สัมพันธ ของเขากับพอและความ สัมพันธ ของพอกับแม.

  3. Ewucobe píše:

   มี อารมณทาง เพศ สูงทุกวันเลย วันไหนไมี sex จะนอนไมหลับ หงุดหงิด บางคืนอนกระพริบ ตาจนโตรุง ไมไดนอนเลย ทรมานมาก สงสารแฟนมาก เคาก็ทำเต็มทีของเคาแลว เดือนึง มี sex กัน ประมาณ 24-25 วัน วันละ 1-3 ครัง (สวนใหญจะ 1 ครัง) แตก็ยัง รูสึก ไมพอ รูสึก ตัว เอง มี ปัญหาเรืองนีมาก กอนอน เวลา จุฟแฟนหรือกอดกันอนหลับ. เมือวันกอนแมโทรมาถามวา ได มีอะไร กันหรือยังกับแฟน เราก็ไมกลาบอก และแมบอกวา คนดู ดวงทักวา ลูกสาวจะ มี ทองยังวัยรุนอยู หมายถึงยังเรียน(มหาลัย) จะผิดหวังกับคนรัก ยายเรา ไปอานในเว็บนึง ซินแสไดบอกไวา ปี58 คนทีเกิดปี ฉลู จะเป็นปีชงมาก และจะไดรับ อุบัติเหตุ มี อาการเจ็บทอง อยาง หนักหรือวัยวะ เพศ ขัดแยงกับคนรัก.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: