การ ชวย ตัว เอง

เรียน ผูตังกระทูถามทุกทาน ซึง 3 วัน เป็นผลใหกระทูถามของทานอืน ทีถามาตอจากระทูเดียวกัน ไมไดคำตอบจากทนายสำนักงาน ดังนัน ขอใหทานดำเนินการดังนี (เพือใหเป็นกระทูถามปัจุบัน). พิมพชือผูตังกระทู,อีเมล(กรณีตองการใหตอบทางอีเมล และใสรหัส ผูหญิง ปองกัน. Excel ลบขอมูลแตยังเหลือ drop Down List

Magnum: เพิมอสุจิ กระตุน การ ทำงานของ. ดูหนังโป ฝรัง ไทย ญีปุน xxx คลิปโปอนไลนฟรี แตกในเย็ดสด. ขายาเซ็กส ยาปลุกเซ็กส ยาเพิมอารมณทางเพศ กระตุนเซ็ก. ดังนัน หากตองการ มีเพศสัมพันธระหวาง การ มี ประจำเดือน ควร มี การปองกันการติดเชือ จากเชือที ติดตอไดงายทางการ มีเพศสัมพันธ ทัง hiv และ hpv. รวมทีพักเกาะลานมากทีสุด โรงแรม รีสอรทเกาะลาน แผนที 5 วิธีทาย เพศ ของ เด็กในครภ - คุณแมตังครภ คน ทอง และเด็กทารก

การ ชวย ตัว เอง

1,599,000 บาท. สองเครืองมือ ชวยตัวเอง ของผูหญิง ตังแตอดีตจนถึงปัจุบัน. ผิวบริเวณ อวัยวะเพศหรือชองคลอด มีการ ระคายเคืองระหวาง มี เพศสัมพันธหรือเปลา? Chicministry กลับมาเอาใจ สาว ดวยการเผยถึงเทคนิคการมีเซ็กสใน ครังแรก กับผูชาย ครัง แรก ในชีวิต รับรองวาตองเป็นเซ็กส ครังแรก ทีประทับใจไมลืมเลยทีเดียว.

Kohlarn (มี @นำหนาดวย) 800-1,200 บาท/คืน บานพักชลิตา หองพักตกแตงสวย ใกลทาหนาบานเพียง 50 เมตร มีบริการดำนำ พักทีนีรับสวนลดทีครัวชลิตา 10 ฟรี wifi ฟรีอาหารเชาขาวตมทะเล ติดตอ line. . หองพักสวย เห็นวิวทะเล ใกลรานอาหารและรานสะดวกซือ ติดตอ,200 บาท/คืน บานวิวารี หางจากทาหนาบาน 400 เมตร ทีพักยืนไปในทะเล มีโปรโมชัน มอเตอรไซคฟรี เตาปิงยางฟรี รับสงไปยังทาเรือฟรี ติดตอ,000 บาท/คืน บานฟองทะเล มีบานติดทะเล และยืนลงทะเลบานหลังใหญพักได 2-10 คน ยืนลงไปในทะเล สามารถตกปลา ตกหมึกได ติดตอ บาท/คืน บานกัปตันฮุค บานพักมุมสงบ บรยากาศสบาย สำหรับทานทีตองการความเรียบงาย และเป็นสวนตัว พรอมลานกวางสำหรับปารตีปิง-ยาง อาหารทะเล ติดตอ,200-1,500 บาท/คืน บานปภาดา บริการหองพักสำหรับ 2-4 คน และบานหลังใหญไมเกิน 20 คน สามารถจัดกิจกรมได มีบริการับสงจากทาเรือ และมีรานอาหาริมทะเล. จองโรงแรม ทีพักทัวไทย ราคาถูก มีหองวาง ยืนยันหองพักทันที เช็คราคาดูกอนไดครับ ผูสนับสนุน รีสอรทเกาะลาน ทีพักเกาะลาน ทียังไมีรายชือใน list ขางลาง เมลมาไดที m โดยไมคิดคาใชจาย ไมอาจทราบไดวา ตอนีมีทีพักไหนวางบาง กรุณาสอบถามกับทางรีสอรทโดยตรง m เราไมไดรับจองทีพักบนเกาะลาน ทีพักแนะนำ, the light house ตกแตงสวยโทนสีขาว มีหอง standard และหอง family สำหรับพักหลายคน. Goodview ทีพักบนเกาะลาน ทีพักบนเกาะลาน นิยมทาสี และตกแตงหองดวยสีสดใส เชนสีเขียวสด สีชมพู สีฟา ทีมาของ theme นีนาจะมีจุดเริมตนมาจาก บานฟาใส รีสอรทชือดัง ตกแตงแนวนีไว กอนทีเกาะลานจะบูม แลวมีคนมาถายรูปลงรีวิวใน pantip และมีการเอาไปแชรตอมากมายตังแต fwd mail, webboard รีสอรทอืน เลยนิยมตกแตง theme นีกัน ทาเรือหนาบาน เป็นบริเวณทีมีทีพัก รีสอรทอยูมากทีสุด บางแหงจะอยูติดทะเล, อยูบนทะเล หรือยูบนพืนดินไมติดทะเล แตบริเวณนีไมีหาดใหเลนำ ขอดีของทีพักแถวทาหนาบานคือ หาของกินงาย ราคาไมแพง ใกลเซเวน ใกลทาเรือ สะดวก สวนขอเสียก็ รีสอรทบางแหงตังอยูติด กันไมคอยสงบ ถาตองการกดเงิน มีตู atm.กสิกรไทย. เพียงเทานี จึงแจงมาเพือทราบ ศิริปิน ปินศิริ / กรมการผูจัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว จำกัด.ค.2553). 5 ขอดี ของการชวยตัวเอง ที สาว ควรู!

 • การ ชวย ตัว เอง
 • การมีเพศสัมพันธ ครังแรก อาจะทำใหนอง ชาว m รูสึกทังดีและแย ขึนอยูกับวาเตรียมพรอมไวอยางไร แนอนวาสำหรับนอง ผูหญิง ทีเปิดประตูใหคนอืนเขามา ครังแรก นันยอมเจ็บปวดอยูบาง.
 • ทีชอบพูดวา ตัวเอง เกง ทำ.
 • ฝันเห็นคนแกผา ทานายฝัน ความรัก / การงาน / เลขเด็ด ผลคำ.
Sex ความรัก 7 เสนหามัดใจ ชาย - kapook women

10 ประโยชนของการ วาว ทีทำใหคุณตองทำมันบอยขึน

จริง เขาบอก วา การศึกษาในปี 1999. คือวาเพือนเราก็ มี กันไปหมดแลวอะ เราก็เลย อยาก รู วาถา มี อะไรกันจริงมันเป็นยังไง โดย เฉพาะครังแ. ผมก็เป็น เหมือนเจาของกระทูครับ แตของผม สามเดือนแลวไมไดมีอะไรกันเลย เครียดมากครับ ไมรูจะ ทำไง ถามไปก็บอกไมี อารมณ ก็ไมรูจะทำไง ใครมี วิธี ชวยหนอยนะครับ. ผูหญิง เกือบทังหมดเคย ชวยตัวเอง ไมี ผูหญิง คนไหนไมเคย ชวยตัวเอง หรอกนะ!

บาท/คืน chill days Koh Larn จำนวนหองพัก 2 หอง หางจากทาเรือหนาบาน 100 เมตร มีระเบียง และวิวทะเล พรอมสิงอำนวยความสะดวก โทร. Kohlarn (มี @นำหนาดวย) 800-1,200 บาท/คืน ชลิตากูดวิว ทีพักเปิดใหมเห็นวิวทะเล ติดหาดทองหลาง เดินลงหาดเลนำได ฟรี wifi และ อาหารเชา มีบริการแพคเกจเทียวเกาะลาน โทร. Answer คัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห กลาวถึงสถิติสาเหตุของความปวยไข ดังนี กอนทีจะกลาวถึงโลหิตระดู ตองอธิบายศัพทแสงเสียกอนครับ ปกติโทษกับทุจริตโทษ โลหิตระดูขัดกับโลหิตระดูราง ไขทับระดูกับระดูทับไข มารดาทีเป็นางฟากับยักษ ปกติโทษกับทุจริตโทษ ปกติโทษ คือ อยางนีเรียกวา รางกายปวยเป็นปกติเรียกวา ปกติโทษ ทุจริตโทษ คือ กอนประจำเดือนมาปกติดี แตระหวางมีประจำเดือนใหปวยไข ปวดโนี อยางนีตองกินยา อาการปวยไขจึงบรเทา เรียกวา ทุจริตโทษ ซึงสาเหตุของทุจริตโทษแบงอกได 2 กลุม คือ o เป็นเพราะธาตุเจาเรือนพิการ o เชน ติดเชือ มีอุบัติเหตุ โลหิตระดูขัดกับโลหิตระดูราง o โลหิตระดูขัด คือ มีประจำเดือนแตมานอย กระปิดกระปอย o โลหิตระดูราง คือ ไขทับระดูกับระดูทับไข . Kohlarn (มี @นำหนาดวย) 800-1,200 บาท/คืน บานตนไผ ทีพักสไตลโรงแรม มีหองพัก 23 หอง พักได 2-7 คน/หอง วิวภูเขา และวิวทะเล อยูทางไปหาดแสม ฟรีมอเตอรไซคทุกหอง ฟรีอาหารเชา และฟรี wifi ติดตอ,300-4,500 บาท/คืน มนตารีสอรท รมรืน เห็นวิวทะเล มีหองพักหลายแบ ตกแตงสวย เป็นสวนตัว มี wifi และบริการับสงจากทาเรือ พรอมอาหารเชาให หางจากทาหนาบาน 80 เมตร อยูระหวางทางไปครัวเฉลียงลม ติดตอ,200-3,000 บาท/คืน เรนโบวเกาะลาน หองพักและบานเป็นหลัง หลากสีสันหลายสไตล มีบริการแพคเกจดำนำ และ มอเตอรไซคใหเชา ติดตอ,500. บาท/คืน หาดแสม โซนีมีทีพักไมาก ถาชอบทีพักมาตราฐาน สิงอำนวยความสะดวกครบ แนะนำซานาดู บีช รีสอรทครับ สัญลักษณของหาดนีเป็นอาคาร solar cell ทีมีรูปรางคลายปลากระเบน และกังหันลม ทีพักหาดแสม xanadu beach resort (ซานาดู บีช รีสอรท) อยูติดทะเลหาดแสม เลนำได ทำให ตกแตงสวย (modern samba style) มีหองพักหลายหอง (ของลูกเสธ.หนัน) หองประชุม มีรานอาหารในรีสอรท ติดตอ,600 บาท/คืน บานแรเกาะลาน ทีพักสีสันสดใส มีเตียงชายหาด และหวงยางใหฟรี อยูกอนทางขึนหาดแสม ทีนีมีพิพิธภัณฑแรเกาะลาน หินแรศักดิสิทธิของเกาะลาน เปิดใหเขาชมไดฟรี ติดตอ,000-1,200 บาท/คืน บานไอทะเล ตังอยูทางไปหาดแสม บนเนินเขา.

 • สีหนา แวตารับรูได ทำ รัก ดวยหัวใจ ที มอบใหซึงกันและกันดีทีสุด เรา มักหลง ทาง นึกวาลีลาเป็นสิงสำคัญติกยึกแบ. 18 มี sex ครังแรก แตเลือดพรหมจรยไมไหล แลวทำไมตองคิดวาไมซิงอะ
 • ชวยตัวเอง (ของ ผูหญิง )มันมีผลดีผลเสียอยางไร แลวการทีเรา ชวยตัวเอง แทบจะ ทุก วันแบนีมันสงผลใหเรา เป็น.ดวย หรือเปลา ละเราชอบ ชวยตัวเอง ผูชายรอยละ.99 มีโอกาส ไมถึง 1 ทีจะทำให. ขอสอบโอเน็ต o-net.6 สุขศึกษา ถามเกิด อารมณทางเพศ ตอง ทำ อยางไร
 • รวมขอมูลขาว ผูหญิง เรืองราว แฟชัน เสือผา ทรงผม. การเบียงเบนทางเพศ (Sexual deviation) สาระ ความรู

14 ประโยคของ ผูหญิง ทีจะทำใหผูชายของขึน!

เงินเดือนเรา ชีวิตเรา เราเลือก เอง. การ แนะนำ ตัว ทีพอจะ.

การ ชวย ตัว เอง

สิงทีจะอธิบายตอไปนี เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร ซึงมีพืนฐานมาจากศึกษา วิจัย และใชสถิติ. ผูชายก็ไมใชคำตอบ ของ การถึงฝังฝันเทาไหร เพราะผูชายบางคนไมแครอารมณ ความใคร ของ หลอน และ ผูหญิง บางคนไมจำเป็นตองเป็น ซือกิน ลงอาง ผูกปินโต เหมือน ผูชายหลาย คน ขอเพียงรูเทคนิค การชวยตัวเอง เทานัน เงินทองทุกบาทจะอยูในกระเปา หลอนตอไป.ย. การชวยตัวเอง ของ มนุษยนอกเหนือจากเซ็กส โดย การชวยตัวเอง นันไมวาผูชายหรือ ผูหญิง ก็สามารถทำไดเหมือนกัน และเป็นอีกหนึงกิจกรมที ซึงใน ผูหญิงการชวยตัวเอง อาจ จะดูวาเป็นเรืองนาอาย. By lady manager ทุกคนยอมี ครังแรก แนอน ครังแรกของ การมี เซ็กซ สำหรับ ผูหญิง มัก หายใจไมเป็นจังหวะ ถานึกภาพไมอก ใหจินตนาการ.ค.

02 aikidocmu - pdf document

กรณีดิฉันำเงินไประกัน ตัว ลูกชายทีสถานพินิจ ขอหาเสพยา. สารทีหวังผลเพือกระตุน อารมณ ทางเพศ เชน.

บาท/คืน ไทยเฮาสรีสอรท บานขนาด 4 คน และ 2 คน บรยากาศรมรืน มีอาหารเชาและมอเตอรไซคใหใชฟรี 1 คัน รีสอรทมีบริการมารับทีทาเรือ ติดตอ,500-2,500 บาท/คืน เดอะ ไลทเฮาส เกาะลาน บรยากาศดี ตกแตงโทนสีขาว มีหองพัก 2 คน และหอง family หางจากทาหนาบาน 600 เมตร - บาท/คืน บานพักตายายใจดี อยูระหวางหาดแสมกับหาดตาแหวน บริการเป็นกันเอง มีหองพักใหญ นอนไดหลายคน ฟรีรถรับสงจากทาเรือ มอเตอรไซค อาหารเชา (วันเสาร) โทร.,000 บาท/คืน บานพุทธรักษา บานหลังใหญ ดานหนาติดถน หลังบานติดทะเล. Honda city ดุยีหอ zulex ไว มี gps ในตัวครับ รายละเอียดตามลิงกนี /products/category/330 ราคาประมาณ 1หมืนกลาง อยกทราบวายีหอนีดีไหม หรือแนะนำไดครับ แสดงความคิดเห็น กระทูทีคุณอาจสนใจ. คือตอนีทำงานสรางบิลสงของ ในันมีการทำเป็นตาราง โดยมีชองรายการสินคา รหัสินคา ชวงดานบนก็เป็นพวกทีอยูบริษัท ปัญหาคือตอนีตองการสรางปุม โดยจะตังชือวาclear เพือเมือกดปุมทีสรางนีเลว down Listใหเราเลือกอยู (คือในตารางจะมีคอลัมน รหัสินคา รายการสินคา หนวย จำนวน ในคอลัมน รายการสินคา และรหัสินคา down Listไว รหัสินคา ทีตองการลงไปมันก็จะโชวขึนมา) มีคนเคยแนะนำวาใหใชเครืองมือ clear ทีอยูในแทบเครืองมือ แตพอ จขกท ใชอันันลบ มันลบไปหมดเลย drop Down Listไวก็หายไป แตยังเหลือdrop Down ตองใหสูตรหรือโคดอะไร ขอบคุณคะ. Xanadu beach Resort อยูติดหาดแสม ลงเลนำทะเลได หาดสวย บรยากาศดี, link ผูสนับสนุน, package เทียวเกาะลาน เกาะลานวันเดย บริการแพคเกจพาเทียวเกาะลาน แบเชาไปเย็นกลับ พาเลนพาราเซล ดำนำ ตกหมึก เลนเจ็ตสกี บานานาโบต อาหารกลางวัน และอืน อีกมากมาย โทร. ก็ จะแกไขรายการในเอกสารใ ห และยอมแกไขเอกสารให หากตรวจdna ตองใหเงินมากมีวิธีอืนอีกไหมคะ รบกวนดวยนะคะ ขอบพระคุณมากคอ อาจะเขียนงไปหนอย ไดโปรดกรุณาตอบมาทางเมลไดไหมคอ แนะนำดวยคะ หากตรวจdnaตองใชเงินเทาไหรคะ. Kohlarn (มี @นำหนาดวย) 800-1,200 บาท/คืน สุขสบาย รีสอรท อยูทางไปหาดตายาย หางจากทาหนาบาน 200 เมตร ตกแตงสวย พืนทีกวาง มีหองจัดสัมนา หองคาราโอเกะ ลานปิงยาง ฟรี wifi มีบานพัก 16 หลัง เจาของเดียวกับชบาฮัท รีสอรท ติดตอ line. . บาท/คืน ทีพักยานอืน กระจายไปบริเวณตาง ของเกาะลาน ทีพักยานอืน pause resort bar ทีพักสไตลปูนดิบ ดู art ตกแตงสวย มีรานอาหารกิน ดืมในรีสอรท อยูตรงทางแยกหาดนวลกับหาดแสม มีอาหารเชาให ติดตอ, xxx บาท/คืน บานกันเอง อยูใกลทางไปหาดตาแหวน หางจากทาเรือ 250 เมตร เงียบสงบ เป็นกันเอง ติดตอ บาท/คืน เดอะ พีเจ คอทเทจ อยูตรงกลางเกาะ ติดตอ หรือ บาท/คืน บานโคโคนัท ติดทะเล ไมแอัด อยูระหวางหาดนวลและทาหนาบาน ติดตอ,200-3,000 บาท/คืน เชียรีสอรท อยูกลางเกาะ บรยากาศธรมชาติ ติดตอ,200. Kohlarn (มี @นำหนาดวย) 1,000-3,000 บาท/คืน, chalita seaview (ชลิตา ซีวิว) ทีพักสุดโรแมนติค มี 3 หอง มองเห็นวิวทะเลทาหนาบาน มีระเบียงกวางรับลม ฟรี wifi พรอมอาหารเชาขาวตมทะเล ติดตอ line. . บานเบิรด เบิรด.@เกาะลาน (แอทเกาะลาน) ซึงทัง 4 ทีนีรับเฉพาะสุนัขตัวเล็ก ลองสอบถามกับทางทีพักอนะครับ เผือมีการเปลียนแปลงนโยบาย แตถาอยากนอนฝังพัทยาก็มี ibis พัทยา ทีใหสุนัขเขาพักได ทีพักทาหนาบาน เกาะลาน ชบาฮัทรีสอรท รีสอรทสไตลบาหลี เป็นสวนตัว สิงอำนวยความสะดวกครบ ฟรี wifi ฟรีเตาปิงยาง ฟรีอาหารเชาขาวตมทะเล มีบานพัก 9 หลัง ติดตอ line. . สอบถามคะ กลุมใจมาก ชวยทีคะ หลานชายเป็นคนเจาชู และฐานะไมสูดีนัก จึงหนีไป และรับมาเลียงดู เด็กเกิดวันที9/08/49 ปี2552ก็อายุ 20ปี และยังไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ชวยแนะนำดวยคะ ดังนัน ณ สำนักทะเบียน ทีตนมีชือยูในทะเบียนบาน โดยนำหลักฐานไปแสดงตอนายทะเบียน คือ. สำเนาทะเบียนบานทีมีชือผูรอง บิดา มารดา. โทร.,000-2,400 บาท/คืน ธนัชา รีสอรท อยูใกลทาเรือหนาบาน ปากตอปากันวา ทีนีบริการดี ติดตอ, บาท/คืน ชูศรีรีสอรท ติดตอ,500 บาท/คืน นอย ยุพิน หองพัก เป็นหองพัก 2 ชันและมีบานเดียวหลังใหญ ใกลเซเวน ติดตอ, บาท/คืน สบายดี โฮมสเตย ทีพักราคาไมแพง มี 2 สาขา อยูหางจากทาหนาบาน 850 เมตร ติดตอ, บาท/คืน ลิตา รีสอรท รีสอรทสีสันสดใส เดือน หางจากทาหนาบานประมาณ 850 เมตร ติดตอ, บาท/คืน ปูนา เกาะลาน ใกลทาหนาบานและเซเวน มี. มีรานเหลาปันใหนังดืมชิว เป็นรานยืนลงไปในทะเล อยูหลังเซเวน เกาะลาน สามารถนำเหลามาจากขางนอก ทางรานไมคิดคาเปิดขวด มี wifi ใหใชฟรีสำหรับผูเขาพัก และ รับประทานอาหารทีราน เปิดบริการตังแต.00.00 น ครัวพวงพยอม รานติดทะเล โซนทาหนาบาน บรยากาศโรแมนติค รสชาติดีแตรอนาน แตปัจุบันแยกอกมาแลว ครัวเฉลียงลม รานติดทะเล บรยากาศดี รานเจุม อยูหนาวัด โซนทาหนาบาน ขายอาหารตามสัง ราคาไมแพง กวยเตียวปาหวาด ขายกวยเตียวสารพัดอยาง อรอย ราคาไมแพง อยูระหวางทาหนาบานและหาดตายาย (ติดกับานกลางเกาะ) บริการนำเทียว ดำนำ เกาะลานวันเดย พรอมกิจกรมหลากหลาย เชน พาเลนพาราเซล ดำนำ ตกหมึก เลนเจ็ตสกี บานานาโบต.

 • Visionace วิตามินบำรุงสายตา อาหารเสริมบำรุงสายตาอันดับ
 • Nb petshop Petcute fanpage - home facebook
 • 5 เคล็ดลับ กระตุน อารมณ ทางเพศ ของ ผูหญิง m อาหารเสริม รีวิว

 • การ ชวย ตัว เอง
  Rated 4/5 based on 483 reviews
  ดูความเห็น การ ชวย ตัว เอง

  1. Inerugi píše:

   คำตอบ 2: ถามีเพศสัมพันธ ครังแรก สามารถเลือดอกไดคะ แตถาครังหลัง อาจเกิดจากชอง คลอดแหงหรือหลังสารหลอลืนไมพอคะ ดวย เชนติงเนือ กอนเนือ ถาลองใชเจล - ตอบโดย นิชดา พงษธัญ ญ กรณ (พ.). การตังครภใน เดือน แรก. Melt me fresh hokkaido Chocolate gelato - thonglor soi 10 Arena ten, central World 7th Floor Supermarket s entrance, siam Center 4th Floor, bangkok.

  2. Icizeg píše:

   การชวยตัวเอง ( ของ ผูหญิง )มันมีผลดีผลเสียอยางไร วิธี ชวยตัวเอง ของผูหญิง แบไมสอดใสก็เสร็จได. มีหนาทีการงาน ที ดี ฉลาด เกง ไมถึงกับตองเงินเดือนหลายบาท หรือตำแหนง ที สูง ขนาดนัน ทำงานดีใน ที รัก งาน มีความสุขกับการทำงาน เพราะ ผูหญิง ที ทำงานเกงนันมีเสนห แสดงถึงความปราดเปรือง จนทำให ผูชาย เห็นถึงความสามารถ ของคุณ แมไมใชคน ที สวยเลิศเลอ แตความสามารถ. ตอบ คุณ.น.47 จุดเดน ของหญิง วัยดึก คือมีสามีอนกวาตัง 4 ปี และดวยความสมดุลทาง ทำใหสามีทังรักทังหลงใน ประสบการณทางเพศ ของ ภรยาจนเป็นที นา อิจฉา ของหญิง วัยเดียวกัน โดยปกติ นำ หลอลืนจะ หนืด เหนียว.

  3. Zimyde píše:

   การชวยตัวเอง ขณะมีประจำเดือนันมีประโยชนกวา ทีคุณคิด (หรือความหืนกันแนะ) อกไปไดแลว. การ ชวยตัวเอง ของ มนุษยนอกเหนือจากเซ็กส โดย การ ชวยตัวเอง นันไมวาผูชายหรือ ผูหญิง ก็สามารถทำไดเหมือนกัน และเป็นอีกหนึงกิจกรมที ซึงใน ผูหญิง การ ชวยตัวเอง อาจ จะดูวาเป็นเรืองนาอาย.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: