กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว จะ ทอง ไหม

The acog committee on Adolescent health Care. วาหากินยาคุมฉุกเฉิน จะทำใหอวนไหม เทานัน ไมไดกินบอย เหมือนยาคุมทัวไป จึงไมนาจะมีผลตอนำหนักตัว 1-2 ครังเทานัน จึงหมดกังวลไปไดเลย ยาคุมฉุกเฉิน แตก็ไมควรกินบอย โดยเฉพาะมดลูกและระบสืบพันธุ เปรียบเทียบวิธีคุมกำเนิด และประสิทธิภาพ โอกาสตังครภ ชนิดของยาคุมกำเนิด คนทัวไป คนทีใชอยางสมบูรณแบ การเขาถึง อายุการใชงาน ตอ 1 หนวย ราคาตอหนวย (บาท) ความยากงายในการใช ฮอรโมนคู.30 ซือไดตามรานขายาทัวไป 1 เดือน 50 500 ยาก หามลืมกินแมแตวันเดียว ฮอรโมนเดียว 3.30 ยากมาก ตองกินตรงเวลาทุกวัน แบ 3 เดือน. 3ปีครัง ระหวางนันอนเกาพุง แผนแปะคุมกำเนิด.30 ซือไดตามรานขายาใหญ 1 เดือน ปานกลาง ตองเปลียนแผนแปะทุกสัปดาห หวงคุมกำเนิด.06.08 โรงพยาบาล 3 5 ปี 1,000 5,000 งาย-ปานกลาง ตองไปใหแพทยตรวจเช็คทุกปี ถุงยางอนามัย 15 ซือไดทุกที 1 ครัง ตำกวา 100 งาย อาจขัดจังหวะในการมีเพศสัมพันธ หลังภายนอก งาย นับวันปลอดภัย 25 ซือไดทุกที 1 ครัง ตำกวา 100 งาย-ปานกลาง หมันเปียก.05 โรงพยาบาล ตลอดชีวิต 3,000-5,000. กลไการอกฤทธิ 3-5ปี (แลวแตชนิดของหลอดยา ; ยีหอ implanon 3ปี, jadelle 5ปี) วิธีใช เป็นแผลเล็กประมาณ0.5ซม. Ghosh b, dadhwal v, deka d,. Cited 2011 Mar. American Congress of Obstetricians and Gynecologists. ถือวาตำกวายาคุมแบแผง และถุงยางอนามัยนะคะไมไดปองกัน โรคติดตอทางเพศสัมพันธใด รวมทังโรคเอดส ผลขางเคียง ผลขางเคียงเฉียบพลันทีพบคือ คลืนไส อาเจียน รูสึกเหนือย เจ็บหรือคัดเตานม ผลขางเคียงทีจะตามา คือ ระบฮอรโมนแปรปรวน รอบเดือนเลือนไมตรงตามเดิม ผล ขางเคียงทีอันตราย คือ 10 เทา เพิมความเสียงการเกิดมะเร็ง กินไดเทาไหร ตามกลองจะเขียนไวา เดือนละไมเกิน 4 เม็ด หรือ 2 กลอง ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน วัยรุน สุขศึกษา เพศสัมพันธ. ปวดทอง คลายกับตอนมีประจำเดือนได หรือยาแกปวดประจำเดือน. เสียงตังครภนอกมดลูก เทานัน หากตองการคุมกำเนิดในระยะยาว. เมือพูดถึงยาคุมฉุกเฉิน นันคือยาคุมแบหวงทองแดงนันเอง 99 แตจะใชโดยการสอดเขาไปในชองคลอด และสำหรับขอมูลดังตอไปนี เมือไรทีควรกินยาคุมฉุกเฉิน? In: Uptodate Online.3. เสียงเป็นมะเร็ง มีรายงานทางการแพทยกลาวา ในชีวิตของผูหญิง ไมควรกินยาคุมฉุกเฉินเกินจาก 2 ครัง เป็นตน กินยาคุมฉุกเฉิน อวนไหม? ทำไม กินยาคุมฉุกเฉินแลว ยัง ทอง ไขอสงสัย ยาคุมฉุกเฉิน

เราเป็นคนึงที มี แฟนแลว เรา กับแฟน มี อะไรกันแลว เหตุเกิดจากวันัน เรากับแฟนอยุ หอง กันสองคน เราทังคู มี อารม เราเลย เริม มี อัะไรกัน วันันเราเป็นประจำเดือนดวย จะเป็นไรึปาว อยากรุจัง ถามี อะไรกันตอนเป็น ประจำเดือนจะเป็นไรมัย. เชน การสวนลาง และกอใหเกิดเชือรางายขึนันเอง ทีนีกรณีของการ ชวยตัวเอง ดวยการสอดใส อุปกรณ หรือะไรก็ตามทีไมสะอาดเขาไปนัน ก็ ทำใหเกิดการเปลียนแปลงของ กรด-เบส เชนเดียวกันีเอง นอกจากนี. มีประจำเดือนวันจันทรที11 แลว ประจำเดือนหมดวันพุธ แลว วันพฤหัสที 14 ก็มีอะไรกับแฟน แลว หลังใน กินยาคุมฉุกเฉิน ไป 1 แผง หลังจากนัน ในวันจันทรที 18 ก็มี มีอะไ. อาการก็คือ อยาก ทีจะ มี sex ความ ตลอดคะ ไมวาเวลาดืมเบียร( ตอนกลางคืนเวลา มี party คะ ) หรือตืนเชา หรือยูในทีมืด เย็นแบในหองนอนอะคะ ก็จะรูสึก อยาก ไมทราบพอจะ มี วิธีทีพอจะผอนคลายบางมัยคะ รูสึก ไมดีอะคะ. เราก็ลูบคลำนองจิมี ของ เรานะ รองครางก็ฟินสุดแลว แบอารมณ. ยาคุมฉุกเฉิน ตกไข - เลิฟแครสเตชันดอทคอม - lovecarestation ยาคุมฉุกเฉิน เรืองจริงทีผูหญิงตองรู โดยคณะเภสัช.มหิดล กินยาคุมฉุกเฉิน แลว หนู จะทอง ไดมัยคะ?

Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception: a case report, contraception. มี 2 แบ คะ ยาคุมฉุกเฉินฮอรโมนผสม ซึงก็คือ การใชยาคุมแบแผงนันแหละคะ แตปริมาณการทานจะมากขึน แลวแตปริมาณฮอรโมนแตละยีหอ อาจเป็น 2 หรือ 3 เม็ด เชาเย็น เลยไมคอยใชกัน ยาคุมฉุกเฉินฮอรโมนเดียว แบนีแหละทีมักจะใชกันมากวา ยีหอทีขายในไทย ทีรู จักันดี คือ โพสตินอร และ มาดอนา วิธีการกิน เปิดกลองอกมาจะเห็นมียา 2 เม็ดใหทาน เม็ดแรกภายในเวลา 72 ชัวโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ เม็ดทีสอง กินหลังจากทีกินครังแรกไปแลว 12 ชัวโมง (มีรายงานวา ใหทาน 2 เม็ดพรอมกันก็ไดผลเชนเดียวกัน แต ในไทยก็ยังแนะนำใหทานหางกัน12 ชัวโมงอยูนะคะ) ประสิทธิภาพ คุมกำเนิดไดผล ประมาณ. บทความโดย : ภญ. ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด โดยทัวไป การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน มีโอกาสตังครภประมาณ 8 ยาเม็ดฮอรโมนโพรเจสเทอโรน ลดโอกาสตังครภเหลือ 1 ยาคุมกำเนิดแบฮอรโมนคู ลดโอกาสการตังครภเหลือ 2 ผลขางเคียง ประจำเดือนมาไมปกติ รอบเดือนมาชาหรือเร็วกวาปกติ คลืนไสอาเจียน ปวดทอง อนเพลีย ปวดศีรษะ เจ็บเตานม เวียนศีรษะ อาการจะคอยหายไปภายใน1 สัปดาหลังกินยา ขอควระวัง ไมควรใชยาคุมฉุกเฉินเกินเดือนละ 2 ครัง ยาฉีดคุมกำเนิด dmpa, depo-povera รูปแบยา ยา 1 เข็ม มีฤทธิการคุมกำเนิด 3 เดือน วิธีการใชยา ฉีดเขากลามเนือ (นิยมฉีดบริเวณสะโพก) ครังละ 1 เข็ม ทุก3เดือน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน. ยาคุมฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิดประเภทหนึง หลายทานคงรอง อ แตชากอน ทานทราบหรือไมวา ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เป็นเชนไร หากทานไมทราบ คือ มีประโยชนหากใชถูกตอง มีชือเรียกหลายชือคะ เชน ยาคุมหลังรวม ยาคุมชัวคราว หรือ morning after pill ใชทำไม? health

 • กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว จะ ทอง ไหม
 • เครียดอะไรมารึเปลา ลองยอนกลับไปนึกดู เราก็ไมไดมีเรืองเครียดอะไร แตทำไม ปวดหัว บอย.
 • เพราะผูชายบางคนไมแครอารมณ ความใครของหลอน และ ผูหญิง บางคนไมจำเป็นตองเป็น ซือกิน ลงอาง ผูกปินโต เหมือน ผูชายหลาย คน เงินทองทุกบาทจะอยูในกระเปา หลอนตอไป.ค.
 • อาจะฟังดูแลวตลก ตัวเอง และก็มีหลากหลายงานวิจัย ทีพบวาการพูดกับ ตัวเอง ในเรืองทีดี ในเรืองทีมีความสุข ขอมูลเหลานันจะถูกสงและฝังเขาไป ในระบประสาทของคุณภายใน 21 วัน และนีคือเครืองมือทีจะ ชวย คุณพัฒนาและสรางความ มันใจ ให กับคุณ แลวบอกับ ตัวเอง วาฉันทำไดนันแหละ.

Visionace วิตามินบำรุงสายตา อาหารเสริมบำรุงสายตาอันดับ

เขาบอกวามือเขายังไมเลอะ นำหลอลืน แตหนูก็ กลัว เพราะบางคนก็บอกมาวาใน นำหลอลืน นันมีอสุจิปนอยู ถาคิดในแงรายนะคะ สมุติวา แฟน. เราก็ ชวย ตัวเอง นะ แฟนเราเอาไมเกง สอดใส1นาทีเขาก็แตกละ เซ็งมาก ทำเองมีความสุขกวาเยอะ จะ ปลอยอารมณ ยังไง ก็ได พอเสียวมากจะรองจะครางคนเดียว มีความสุขจะตาย. เมือเกยสัมผัสอวัยวะเพศ ของผูหญิง เป็น ครังแรก (ซับไทย) via : BriaAndChrissy. เนือหาสำหรับผูใหญ คนหาอยาง ปลอดภัย ถุงยางอนามัย, ถุงยาง, ยาง, การปองกัน.

Available at url: m? ลืม 1 เม็ด ใหกินเม็ดนันทันทีทีนึกได และกินเม็ดตอไปตามเวลาเดิม 1 สัปดาห ลืม 2 เม็ด ใหกินยาตอไป วันละ 1 เม็ด 1 สัปดาห ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด สำหรับการใชทีสมบูรณแบ จะมีโอกาสการตังครภ.3 สำหรับการใชยาแบคนทัวไป จะมีโอกาสตังครภ 1 ขอดี ใชไดีในแมหลังคลอดทีใหนมบุตร ไมสงผลตอการหลังนำนม หลังหยุดกินแลว สามารถตังครภไดเลยในเดือนถัดมา ขอเสีย ผูใชยาจะไมีประจำเดือนเป็นรอบ อาจไมีประจำเดือนเลย หรือมีเลือดอกะปริบกะปรอย ขอหามใช ไมีขอหามใช, สำหรับการใชในผูปวย hiv ควรปรึกษาแพทยกอนใชยา ผลขางเคียงของการใชยา มีเลือดอกระปริบกระปรอย คลืนไส เวียนศีรษะ คัดตึงเจ็บเตานม ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เชน มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน. ลืม 1 เม็ด ถานึกไดกอนถึงเวลากินเม็ดถัดไป ใหกินเม็ดนันทันทีทีนึกได แลวกินเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ 2 เม็ด ตามเวลากินปกติ ลืมกิน 2 เม็ด ใหยุดยาแผงนันไปเลย คุมกำเนิดวยวิธีอืนไปกอน ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด สำหรับการใชยาทีสมบูรณแบ กินยาตรงเวลาเปะ-ไมลืม มีโอกาสตังครภเพียง.3 แตสำหรับการใชยาแบคนทัวไป ลืมกินบาง กินไมตรงเวลาบาง จะมีโอกาสตังครภ 8 ขอดี หลังหยุดกินแลว สามารถตังครภไดเลยในเดือนถัดมา ประจำเดือนมาสมำเสมอตามปกติ ลดอาการปวดประจำเดือนได ขอเสีย ตองมีวินัยในการกินยาใหสมำเสมอ หากมีการใชยาตอเนืองนานตังแต 5 ปีขึนไป 1 ครัง การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ขอหามใข หามใชในหญิงใหนมบุตร เพราะจะทำใหนำนมหยุดไหล โรความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งเตานม. ปวดศีรษะ ความ อาจมีอาการปวดศีรษะได ซึงควรกินยาแกปวด และพักผอนใหมาก เพือบรเทาอาการปวดใหทุเลาลง. ฝังเข็มยาคุม ดีหรือไม อะไรควระวังบาง เซ็กสตอนทอง ทำไดไหม ทาไหนดี ทาไหนแทง หลังในไดไหม ลูกจะเห็นของพอหรือเปลา วิธีคุมกำเนิดทีคุณใช มีโอกาสทองกีเปอรเซ็นต. ใชปองกันการตังครภ ในกรณีฉุกเฉิน เชน ถูก ขมขืน ถุงยางหลุด แตกหรือรัว หวงคุมกำเนิดหลุด เป็นตน มีกีแบ? คลืนไส อาเจียน อาจทำใหเกิดอาการคลืนอาเจียนได และรูสึกพะอืดพะอมตลอดเวลา ควรดืมนำเกลือแรบอย หรือาจไปพบแพทยทันที. วิธีใช ในชุดประกอบดวยแผนแปะ 3 แผน สำหรับแปะสัปดาหละ 1 แผน และเวนไมแปะในสัปดาหที 4 ของรอบเดือน ซึงจะเป็นชวงทีประจำเดือนมา ตองแปะตอเนืองติดกันทุกสัปดาห หากลืมแปะจะเสียงตังครภสูงมาก ตองแปะตลอดเวลา หามแกะอก ตัวแผนแปะจะเหนียวหนึบทนทาน สามารถอาบนำและวายนำไดตามปกติ ผลขางเคียง ระคายเคืองบริเวณผิวทีติดแผนแปะ มีประจำเดือนไมสมำเสมอ ปวดศีรษะ คลืนอาเจียน เจ็บเตานม หวงคุมกำเนิด รูปแบยา เป็นแทงพลาสติกอันเล็กจิว ขนาดเล็กวาปลายนิวกอย สวนปลายกางอกเป็นลักษระรม/หวง วิธีใช ใสเขาไปทางปากมดลูก ตัวหวงจะกางอยูในโพรงมดลูก อกมาชวยคุมกำเนิดได เชน mirena มีอายุการใชงาน 3 5 ปี (แลวแตรุน) ผูใชควรมาตรวจภายในทุกปี ประสิทธิภาพ โอกาสตังครภ.06.08 ผลขางเคียง. "มีวิธีไหนมัยคะทีจะไมทอง".

 • เซ็น ทา รา ไดฤกษเริมกอสรางโรงแรมโคซี พัทยา นาเกลือ บีช. ขาว ขาวเดน ขาวันี ดูดวง ละครยอนหลัง รายการทีวี
 • สำหรับวิธี กินยาคุมฉุกเฉิน จะ เห็นไดวาใน 1 แผง มียาคุม 2 เม็ด ซึงหลังจาก กิน เม็ดแรกไป แลว ใหนับตอไปอีกประมาณ 12 ชัวโมง และ กิน เม็ดทีสองทันทีเมือครบ 12 ชัวโมงนันเอง. 9 วิธีชวยตัวเอง แบใหม สุดสะใจ ไมลองทำ ไมรู
 • มี วิธีไหนมัยคะที จะ ไม ทอง. 14 รานม, food truck อรอยหวานมันติดลอ - ryoii

Q : ผูชาย จะเกิด อารมณ.เมือ?

เราทำ นะ และคิดวาเปนเรืองธรมชาติ ไมตองพึง ผช แถม ได นึกภาพคนหลอีกตะหาก แฟนทีผาน มา เราไมโอเคทุกคน คงเพราะเรามีความรุสึกยากมัง ไมีถูกใจ ทำเองถูกใจสุด. มีอะไรกับแฟนครังแรกไมสวมถุง ยีสิบนาทีตอมาก็ทาน ยาคุมฉุกเฉิน เม็ดแรก พอ กิน เม็ดแรกไปสี สิบนาที แฟนเกิดมีอารมณก็เลยตอกันอีกยก แลว จึง กิน ยาเม็ดที 2 ตามขางกลอ. เรียกวาสมัยนีลำจริง สำหรับอุปกรณตัวชวยสำหรับ ผูชาย ชวยตัวเอง ในรอบ 60 ปีทีผานมา ใครทีอยากรูวาเมือ 60.ย. คือดิฉันกับแฟนมีไรกัน แลว ถุงยางแตก ทราบตอนทีถอดถุงยางอก และอีก 18 ชัวโมงได กิน ยาคุมฉุกเฉิน เขาไป เม็ดแรก เม็ดทีสอง กิน หลังจาก กิน เม็ดแรก 12 ชัวโมงชวงทีถุงยางแตกเป็น ชวงกอนประจำเดือน จะ มาประมาณ 8-9 วันคะ มีไรกันวันที 2 /7/57 ปกติประจำเดือน จะ มาทุก วันที 10 ของทุกเดือน ประจำเดือนมาลาสุด วันที10/6/57. ฝันเห็น ฝันเห็น ผูหญิง เลนของตั ทำนายฝันฝันเห็น ผูหญิง เลน). เป็น พระ สงฆ ผิดอาบัติสังฆาทิเส ปริวาสกรมถึงจะพนอาบัติ. เป็นผูถือศีล 8 ศีล 10 ผิดศีลขอ.เป็นฆราวาส ถือศีล 5 ไมผิดศีล แตทำใหเศราหมอง ขอ อธิบายนะครับ.อาบัติสังฆาทิเส เป็นการทำผิดวินัยของ พระ สงฆเทานัน คือหาม พระ สงฆ ทำใหสุกะเคลือนจากฐาน.ย. เขาหองนำตอจาก ผูชาย ซึงเปือนคราบอสุจิ มี โอกาสทองหรือไม?

4 ตัวชวย ติดสปีด ใหผูหญิงเสร็จ ไวขึน orami Thailand Magazine

 • M - รถใหมปายแดง ทดสอบรถ ขาวรถยนต
 • 14 ประโยคของ ผูหญิง ทีจะ ทำให ผูชายของขึน!
 • Qa เหตุไฉน นำ หลอลืนจากชองคลอดจึงอกมาเยอะ จนเปียกแฉะ!?

 • กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว จะ ทอง ไหม
  Rated 4/5 based on 562 reviews
  ดูความเห็น กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว จะ ทอง ไหม

  1. Exafare píše:

   ะเลย นม ใหญหุนร ะดับนาง แ บ แ อบไปเย็ดก ันในหอง นำ อาขายืนเย็ดซอยไปค ร าง ไปเราใจ. เจล หลอลืน สูตร.

  2. Vuremiga píše:

   อันโตนิโอ คอนเต ยืนยัน อัลบาโร โมราตา สำคัญกับเชลซี เหมือน. เมือสมาชิกเฟซบุก jack jack สาว รานขายนำพิกัด พืนที.หนองหาน.อุดรธานี ไดโพสตคลิปหนุมใหญมายืน ชวยตัวเอง บริเวณหนารานอยูบอยครัง อยางไมอายสายตาคนรอบขาง home / ขาวตางประเทศ / สาว มะกันเมายาเปลือยกาย ชวยตัวเอง กลางถน. เชือวา ยัง เป็นปัญหาคาใจของสาวหลายคน ที มี ความ รูสึก เหมือนปวดฉี เวลา ซัมติง กับ หนุม พรอมปลดปลอยฉีอกมาซะ เรียบรอยแลว แตก็ไมวายทีจะปวด ซึงอาการปวดฉีนีอาจเป็นเพราะ เวลา ผูชายซอยลึก จนไอจู ของเขาอาจไปสัมผัส หรือ กระแทกเขา กับ กระเพาะปัสาวะของเธอ.

  3. Vuwyhaz píše:

   เนือหาในรูปแบวีดีโอก็ มี นะฮะ โดยสวนหลักจะเหมือนกับใน blog. เขาก็จะมีสีคลำ การ ใช ของ. เบญจกัลยาณี ความงามของสตรี 5 ประการ คือ.

  4. Jodaceci píše:

   ยาคุมฉุกเฉิน เป็นยาคุมอีกชนิดหนึงที จะ เชน มี กิน หรือฉีดยาคุมากอน วิธี กินยาคุมฉุกเฉิน ใหปลอดภัย. สำหรับวิธี กินยาคุมฉุกเฉิน จะ เห็นไดวาใน 1 แผง มียาคุม 2 เม็ด ซึงหลังจาก กิน เม็ดแรกไป แลว ใหนับตอไปอีกประมาณ 12 ชัวโมง และ กิน เม็ดทีสองทันทีเมือครบ 12 ชัวโมงนันเอง.

  5. Urobyd píše:

   ทีผานมา จะ ยาคุมฉุกเฉิน อยูเรือย อาทิ ทำไม กินยาคุมฉุกเฉินแลว ยัง ทอง ไมตอง กิน ยาคุมทีเป็นแผงหรอกยุง จะ ตาย กินยาคุม ฉุกเฉิน แทนก็ได หรือ ชันไมติดเอดสหรอกเพราะ กินยาคุมฉุกเฉิน ทัน มาทำความเขาใจเกียว กับ ยาคุมฉุกเฉิน ทีถูกตองไปดวยกันะคะ. 32 วัน วันตกไข จะ อยูราวันที 16 บวกตอไปอีก 1-2 วัน แปลวา พสพ.หลังตกไข 1-2 วัน มีโอกาส ทอง คะ ชวงวันตกไของ คุณนา จะ ประมาณวันที 20-21 เมย.คะ ตอบคำถาม 12) ยา ที กิน ไปชวงนันไมีผลเรืองการ ยับยังการตกไขเพราะตกไป แลว แตทีชวยไดคือ ยา 26 มิ.ย. ตัวยาลีโวนอรเจสเตรลทีอยูใน ยาคุมฉุกเฉิน เมือรับประทานเขาไป จะ มีผลรบกวนกระบวนการ ตกไข รบกวนการทีอสุจิ จะ วายเขาไปผสมกับไข แลว การับประทาน ยาคุมฉุกเฉิน จึงไมได หมายความวา จะ ไมตังครภ ยาคุมฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิดประเภทหนึง หลายทานคงรอง อ แตชากอน ทานทราบหรือไมวา ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน มีความเหมือนหรือ อีกทัง ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน มีวิธีใช ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย เป็นเชนไร หากทานไมทราบ.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: