กิน ยา คุม แลว ประ จา เดือน ไม มา

เดือนสุดทายกอนเจอกัน เชน เดือนหนาจะเจอกับแฟน แตเจอกอนรอบเดือนจะมา (เดือนหนา) (กินตอไปเรือย ไมใชกินเม็ดเดียวนะคะ) ก็ทำแบขางตน เพียงแตพอกินครบ 21 เม็ด ถาเป็นแบ 28 เม็ด(ก็ไมตองกิน 7เม็ดสุดทาย แตใหเอาแผงใหมากินตอแทน) จะทำใหเลือดไมาชวงเจอกัน เมือแฟนกลับไปแลว ยังไมสามารถหยุดยาคุมได ตองกินตอจนหมดแผง แลวจึงคอยหยุด ไมอยางนันเลือดจะมาผิดปกติคะ. กินแบ 21 เม็ด เวนไมครบ 7 ผูหญิง วันแลวกินแผงใหมตอ อ ยากทราบวา การทานยาคุมชนิด 21 เม็ด หลังจากินหมดแผงแลวตองหยุดทาน 7 วัน แตพอดีดิฉันลืมวันเลยกินกอน คือ หมดวันศุกรตองกินวันเสาร และตองทำอยางไร : ไมเป็นไรคะ กินตอไดเลย ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิม. การเริมกินยาคุมชากวากำหนด ถาเริมกินแผงแรกชากวา 5 วัน (นับจากวันแรกทีรอบเดือนมา) เชนกินวันที 6 7 หรือตอยาคุมแผงใหมชาไป 1 2 วัน กรณีอยางนี แตก็แนะนำใหกินตอไป. ยาคุม 21 เม็ด กับ 28 เม็ด ตางกันตรงเม็ดยา 7 เม็ดสุดทายเทานัน (สังเกตุไดจากสีทีแตกตาง) คือ 21 เม็ดแรกคือยาคุมจริง อีก 7 เม็ดหลังคือยาหลอก เซ็ก อาจะเป็นแคแปงใหเรากิน ดังนันสำหรับคนทีซือแผง 28 เม็ดมา คุณจะกิน 7 เม็ดทีเหลือหรือไมก็ได ทีมา : m, m คำถามยอดฮิต ยาคุมกำเนิด. แนะนำใหกินตอก็จะเขาทีเอง หรือเปลียนจากฮอรโมน ee30 มาเป็นแบ ee20 กรณีทีกินแบ ee20 เชนขนาด ee30-EE35 คนกินยาเม็ดคุมกำเนิดทีมี norethisterone ยาคุมทีมี levonorgestrel (อานเรืองยาเม็ดคุมกำเนิด) แตถาเลือดอกมาก หรือกผิดปกติอยูนาน ควรไปพบแพทย. หยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิดแลว เมือไหรจะมีรอบเดือน โดยทัวไป เดือนตอมา (ถาไมทองเสียกอน) รอบเดือนก็จะมา ยกเวนรายทีกินมานานหลาย ปี รังไขไมไดทำงานมานาน อาจตองใชเวลาเป็นเดือน ซึงก็ไมไดผิดปกติอะไร. วิธีกินยาคุมกำเนิดทีถูกตอง เชือวาสาว 21 เม็ด 28 เม็ด รวมกับอีกหลาย กัน หยุดกินยาคุมตอนไหนไดบาง จริง แลวก็ไมตองเริมกินแผงใหม เชน ตองเขารับการผาตัด หยุดกินยาคุมกลางแผงเลยไดไหม? และแทงาย ไมจริงคะ แมกินมานาน แคลืมกินวันสองวันก็ทองไดแลว เป็นขอพิสูจนวา ทองไมยาก และไมเกียวกับแทงายไมงาย. ไปตางจังหวัด แตลืมเอายาไป ทำอยางไร ซือแผงใหมคะ ถาเป็นยาคุมแบตารางที 2 หรือ 3 ก็หยิบเม็ดไหนก็ไดใน 21 เม็ดแรกินตอไปเลย แลวกินแผงเกาตอ แตถาเป็นยาคุมแบตารางที 4 ใหตรงเม็ดกัน แลวใชแผงใหมตอไปเลย แผงเกาทิงไป. ฉีดยาคุม แลวจะเปลียนเป็นยากิน จะเริมกินเมือไหร การคุมกำเนิดก็ยังคงมีผลตอเนือง กินไปไดเลย. จะเริมกินยาคุมกำเนิดอยางไร กรณีปกติทัวไป ยาคุมทุกชนิด แผงแรกเม็ดแรกใหเริมกินภายใน 5 วัน นับจากวันแรกทีมีรอบเดือน (ยิงกินเร็วยิงดี แตก็อาจเริมชา กินเม็ดแรกในวันที 2 ที 3 ที 4 หรือที 5 ก็ยังได) ยกเวนยาคุมแบ 20 เมือเริมกินยาคุมแลว ไมตองใชการคุมกำเนิดวิธีอืนชวย ทังสามารถหลังภายในชองคลอดไดเลย และไมตองไปนับวันปลอดภัย (7หนา 7 หลัง)อีกตอไป เมือเริมกินยาคุมแลว ใหกินไปเรือย เรียงไปตามลูกศร ระหวางกำลังกินยา เดินหนากินตอไปเรือย จนหมดแผง หมดแผงแลว ถาเป็นแบ 28 ไมตองรอรอบเดือน ไมวารอบเดือนจะมาหรือไมา รอบเดือนจะหยุดหรือไมหยุดก็ตาม ถาเป็นแบ 21 เม็ดหมดแผงแลว (ปกติหมดเม็ดที 21 แลว. หมดความจำเป็นตองคุมกำเนิดแลว จะหยุดเลยไดไหม ถาหยุดกลางแผงก็จะมีเลือดอก. ทำไมบางคน กินยาคุม แบปกติ แลว ทองคะ?

รูสึกดีวา ตัวเอง มีความพยายาม จนไดเป็นหนึงในสวนอย ของ สังคม คือบอกตรงอยางเปิดเผย ( ผูหญิง คนอืนเป็นกันรึเปลานา _ ) ก็เลย คอนขางทรมานเวลาใกลชิดกับแฟน ล เมือกอนก็ไมกลาทำเพราะกลัวทอง บ ลา ตอนี ทำงานมานานแลว เลียง ตัวเอง ได อายุอานามก็ไมใชนอย. ถามเกียวกับการเลือน ประจำเดือน ถา กินยาคุม คะ - pantip กินยาคุมแลวประจำเดือน ไมา จะทองไหม แลวเกิดจากสาเหตุอะไรไดบางนะ

เดือน ที แลวประจำเดือน ไมาเลยคะจนมาถึง เดือน นี อีก กินยาคุม 2แผงเต็ม แลว ยังไมาเลยคะ. ถาลืมกินไป 1 เม็ด และควรกินยาตอไปตามปกติ ไม ตองใชวิธีสำรอง, ถาผูหญิง กินยาคุม แบฮอรโมนรวมชาไปมากวา. ถาลืมกิน ยาในชวงสัปดาหที 3 (ยาเม็ดที 15-21) และในชวงสัปดาหที 2 ผูหญิงไดใชยาเป็น ประจำ ตอ เนืองเป็นเวลา 7 วัน (กินเวลาเดิมทุกวัน).ค.

ไดคะ ชวงทีไมกิน 7 เม็ดก็สามารถมีผลคุมกำเนิดได ไมตองหวง. ไดแก เอ็กซลูตอน, เดลิตอน และ ซีราเซท ซึงมีเม็ดยาฮอรโมน 28 เม็ด/แผง ไมีเม็ดยาหลอก เมือรับประทานหมดแผงแลว ไมตองเวนวาง แตใหตอแผงใหมในวันถัดมาไดเลย ดังนัน สำหรับผูทีใชยาคุมยีหอ เอ็กซลูตอน, เดลิตอน หรือซีราเซท จนหมดแผงแลว ก็ยังไมีประจำเดือนมา ไมตองตกใจคะ ไมีอันตราย สมำเสมอ และตรงเวลา (ไมชาเกิน 3 หรือไมชาเกิน 12 สามารถตอแผงใหมไดเลยนะคะ แตสำหรับยาคุมชนิดฮอรโมนรวม กรณีทีใชยาคุมแบ 21 22 เม็ด เมือรับประทานหมดแผงแลวตองเวน 7 วัน (หรือ 6 วันหากใชแบ 22 เม็ด) กอนเริมแผงใหม ตามปกติแลว ประจำเดือนจะมาหลังหยุดยา 2-3. เรากินยาตรงเวลาทุกวันะคะ หาขอมูลในเน็ต แตละคนตอบแตกตางกันมาก ทองทะลุยาบาง ทองยากบาง อยากรูขอเท็จริงคะ. จะซือกินเองไดไหม แตองศึกษาใหรูจริง หรือปรึกษาเภสัชกรทีรานยา และเมือใชไป 12-18 เดือน. ถาลืมกินยาคุม อันตราย ถาลืมกิน นึกไดเมือไหร ใหไปหยิบเม็ดทีลืมากินทันที (เทากับกินเม็ดนันชาไปหนอย) หามผัดวันอีกตอไป แลวกินเม็ดถัดมาตามเวลาทีเคยกิน แตถานึกไดในเวลาทีตองกินอีกเม็ด ก็กินสองเม็ดควบเลย ในกรณีทีลืมกิน 2 เม็ด ใหกิน 2 เม็ดทีลืม แลวเชาวันรุงขึนกินอีก1เม็ด เย็นันกิน 1 เม็ด เชาวันรุงขึนกินอีกเม็ด (เพิมตอนเชา สองเชา เชาละเม็ด) และถาลืมในชวง 1 7 เม็ดแรก โอกาสพลาดอาจเกิดขึนได จึงตองใชการคุมกำเนิดวิธีอืนชวย เชน ถุงยางอนามัย ถาลืมกิน 3 เม็ด ก็จบเลยครับ หยุดยา รอใหรอบเดือนมา แลวเริมแผงใหมภายใน 5 วัน นับจากวันแรกทีมีเลือด ทองเสีย อาเจียน ถากินยาแลวอาเจียน ถาอาเจียนหลัง 2ชัวโมงไปแลวก็ไมีผลอะไร. เพราะหากหยุดกินยาคุมกลางแผง หรือหยุดกินยาคุมกลางคัน หยุดกินยาคุมแลวประจำเดือนไมา แบนีผิดปกติหรือเปลา? กินยอนศร ทำไงดีคะ กรณีทีกินยาคุมแบ ตารางที 2 หรือ 3 ยา 21 เม็ดแรกเหมือนกันหมด จะสลับกินเม็ดไหนก็ได แตทีใหกินเรียงกันไป ก็เพือความสะดวกและกันลืม สมุติตองกินเม็ดที 8 แตกลับไปกินเม็ดที21 ก็ไมเป็นไรครับ วันที 9 ก็กินของวันที9 พอถึงวันที 21 ก็กลับมากินเม็ดที 8 ทีขามไป ขนาดยาเทากัน แตถาเป็นยาคุมแบตารางที 4 ตัวยาแตละเม็ดจะมีขนาดไมเทากัน วันที9 ใหกลับไปกินเม็ดที 9 แลวกินตอไป ชวงนีถาทีเพศสัมพันธ. หากผลตรวจเป็นลบ คือไมตังครภ 2 สัปดาหทีผานมาหรือไม เชน 3 ของแผง ถาใช แตใหรอจนกวาจะมีประจำเดือนมา แลวคอยเริมรับประทานใหม ระหวางนัน อาจมีการตรวจตังครภซำอีกครัง 14 วันแลว และประจำเดือนยังไมา ซึงถาผลตรวจเป็นลบ ก็ใหเริมยาคุมแผงใหมได แตงดรวมเพศ หรือใหใชถุงยางรวมดวย ใน 7 วันแรกทีเริมใชยาคุมแผงนี ทัง 3 กรณีทีกลาวมาขางตน เมือตอยาคุมแผงใหม นันคือ ประจำเดือนจะมาในชวง ปลอดฮอรโมน ของแผงใหมเลย ซึงหากครบ 7 วันัน ประจำเดือนก็ยังไมาอีก. กินยาคุม 28 เม็ด หมดแผง แลว ประจำเดือน ไมา - ถาม พบแพทย - pobpad

 • กิน ยา คุม แลว ประ จา เดือน ไม มา
 • กินยาคุม แบ 21เม็ด อยากเลือน ประจำเดือน.
 • เชือไหมเราฉีดยาคุมา10ปีไมี ประจำเดือน เลย ผูหญิง จึงตัดสินใจเลิก ฉีด คนรอบขางบอกไมไมตอง กินยาคุม หรอกเพราะปานีมดลูกคงแหงตายไป แลว เพราะฉีดยา นานและกไมี ประจำเดือน เลย แตเรากลัวทองเลย กินยาคุม ดวยแบ28เมด.
 • วิธีกินยาคุมกำเนิดทีถูกตอง เชือวาสาว 21 เม็ด 28 เม็ด แต ปัญหามักจะเกิดเมือตอนทีหยุด กินยาคุมแลวประจำเดือน ไมา หรือหยุดกินยาคุมกลางคันแลว กังวลวาจะเกิดผลขางเคียงไหม รวมกับอีกหลาย.

ขาวฮอต : 02/18/15

กรณีทีกินยาหมด 21 เม็ด อวัยวะ แลว มีความจำเป็น ไมตองการใหมีเลือดมาในชวงหยุดยา (เชนแฟนมา) ก็กินตอแผงใหม 42 เม็ดตอเนืองกันไปได เลย พอหมด 42 เม็ดคอยเวนไมกิน 7 วัน (ถาเป็น แบ28เม็ด 7.ค. กินยาคุม แบ 21เม็ด อยากเลือน ประจำเดือน.

ประการแรก เชน ลดการเกิดสิว, ควบคุมรอบประจำเดือนใหปกติ, ลดกลุมอาการกอนมีประจำเดือน เป็นตน เพราะฉะนัน เห็นใครพกยาคุมแบแผงรายเดือน อยาเพิงคิดเหมารวมวา แหมหลอนคงจะมีกิจกรม อะเซเดเฮ! กินมาหลายแผงแลว แตแผงนีเริมชา กรณีทีกินแบ 28 เม็ด วันรุงขึนตองเริมแผงใหม แตไมไดเริม ไปเริมในอีกวันรุงขึน หรือกรณี 21 เม็ด เวน 7 วัน ตองเริมแผงใหมวันที 8 แตไปเริมวันที 9 (เริมชาไป 1วัน) กรณีอยางนี ประสิทธิภาพอาจไมเต็มรอย. ในชวงทีกินยาเม็ดคุมกำเนิด 22-28 กลาวคือ หากรับประทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด ประจำเดือนจะเริมาตังแตวันที 1-4 ของการหยุดกินยา แตสำหรับยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ด ประจำเดือนจะเริมาในชวง 7 เม็ดสุดทายของแผง (ซึงเป็นเม็ดแปง) หรือระหวางเม็ดที 22-28 2-4 วัน ทวาหากประจำเดือนคลาดเคลือน ไมาตามรอบดังกลาว แนะนำใหทดสอบการตังครภ ผูหญิง หรือปรึกษาแพทย อยางไรก็ตาม ไปได ทวาเมือเลิกินยาคุมไป อาการหลังหยุดกินยาคุม จะเป็นอยางไรบาง ปัญหาเลือดอกะปริบกะปรอย แตอยางไรก็ตาม หลังหยุดกินยาคุมกำเนิด ประจำเดือนตองมาทุกเดือน ไมวาจะมานอยมามาก ก็ควรทดสอบการตังครภไวไดเลย ประจำเดือนจะผิดปกติไปบาง ทวาหลังหยุดกินยาคุมไประมาณ 1-3 เดือน คือมาในปริมาณเทาเดิม หรือใกลเคียงปริมาณเดิม และตรวจแลวไมพบวาตังครภ หรือประจำเดือนหายไปนานกวา. เปลียนจากแบ28เม็ด มาเป็น21 เม็ดอีกยีหอ ทำอยางไร กินยาคุมแบ 28 เม็ดครบ 28 เม็ดแลวก็เริมแผงใหมแบ 21 เม็ดไดเลย ประสิทธิภาพก็ยังตอเนือง. ยาเม็ดคุมกำเนิดยีหอไหนดีทีสุด คงตองเลือกทีเหมาะกับเรา อานเรือง ยาเม็ดคุมกำเนิด. เพือใหยามีประสิทธิภาพ จำเป็นตองกินยาทุกวัน เวลาใกลเคียงกับเวลาเดิมทุกวัน แตถาเรากินยาชาไปมากวา.

 • ประจำเดือน ก็จะมาเม็ดสีเขียวที4 แตพอมา เดือน ที แลวประจำเดือน ไมาเลยคะจนมาถึง เดือน นี อีก กินยาคุม 2แผงเต็ม แลว ยังไมาเลยคะ. กินยาคุม หมดแผง แลวประจำเดือน ยังไมา - - หาหมอ
 • แลว ตองทำยังใงคะ เริมแผงใหมเลยหรือควรหยุดไห ประจำเดือน มากอนดีคะ. ถาลืม กินยาคุม — women Help
 • กรณีทีกินยาหมด 21 เม็ด แลว มีความจำเป็น ไมตองการใหมีเลือดมาในชวงหยุดยา (เชนแฟนมา) ก็กินตอแผงใหม 42 เม็ดตอเนืองกันไปได เลย พอหมด 42 เม็ดคอยเวนไมกิน 7 วัน (ถาเป็น แบ28เม็ด 7.ค. นำหลอลืน เยอะจนเกิดปัญหา ไมกระชับเวลาสอดใส เดลินิวส

ทานอนคน ทอง คน ทอง ควรนอน ทา ไหน ทีดีและปลอดภัยทีสุด สำหรับ ลูกใน ทอง

แสดงวาถามีประจำเดือนวันที 10 เมษา แลวมีอะไรกับแฟน 16 เมษา. นี ประ จำ เดือน.

เชือไหมเราฉีดยาคุมา10ปีไมี ประจำเดือน เลย จึงตัดสินใจเลิก ฉีด คนรอบขางบอกไมไมตอง กินยาคุม หรอกเพราะปานีมดลูกคงแหงตายไป แลว เพราะฉีดยา นานและกไมี ประจำเดือน เลย แตเรากลัวทองเลย กินยาคุม ดวยแบ28เมด. แลว ตองทำยังใงคะ เริมแผงใหมเลยหรือควรหยุดไห ประจำเดือน มากอนดีคะ. ไมใช เพราะตามหลักไวยากรณภาษา กรีก เพศ หญิง และไม มีเพศ คำภาษากรีกทีโยฮันใชซึงแปลวา ผู ชวย (พาราคลีโทส ). ถาลืมกินไป 1 เม็ด และควรกินยาตอไปตามปกติ ไม ตองใชวิธีสำรอง, ถาผูหญิง กินยาคุม แบฮอรโมนรวมชาไปมากวา. บอกอนวาเราพึงเริม กินยาคุม กินของ มารวีลอน28 คะ คือเราเป็น ประจำเดือน เมือวานคะ แลว เราก็เริม กินยาคุม เลยเมือวานตอน 3 ทุม คือเรากะไวเลยวาเราจะ.

กินยาคุม หมดแผง แลวประจำเดือน ยังไมา - - หาหมอ

 • ตรามา เพือนแทความสำเร็จ - บริษัท นานมี จำกัด : www.นาน
 • 17 กลินธรมชาติ ทีสามารถ ปลุก เรา อารมณ ทางเพศ ทำงานดี ยิงกวานำหอม
 • 10 วิธี ผูหญิงชวยตัวเอง งาย

 • กิน ยา คุม แลว ประ จา เดือน ไม มา
  Rated 4/5 based on 926 reviews
  ดูความเห็น กิน ยา คุม แลว ประ จา เดือน ไม มา

  1. Yvaqa píše:

   วิธีกินยาคุมกำเนิดทีถูกตอง เชือวาสาว 21 เม็ด 28 เม็ด แต ปัญหามักจะเกิดเมือตอนทีหยุด กินยาคุมแลวประจำเดือน ไมา หรือหยุดกินยาคุมกลางคันแลว กังวลวาจะเกิดผลขางเคียงไหม รวมกับอีกหลาย. รูสึกดีวา ตัวเอง มีความพยายาม จนไดเป็นหนึงในสวนอย ของ สังคม คือบอกตรงอยางเปิดเผย ( ผูหญิง คนอืนเป็นกันรึเปลานา _ ) ก็เลย คอนขางทรมานเวลาใกลชิดกับแฟน ล เมือกอนก็ไมกลาทำเพราะกลัวทอง บ ลา ตอนี ทำงานมานานแลว เลียง ตัวเอง ได อายุอานามก็ไมใชนอย.

  2. Kypax píše:

   ถาลืมกิน ยาในชวงสัปดาหที 3 (ยาเม็ดที 15-21) และในชวงสัปดาหที 2 ผูหญิงไดใชยาเป็น ประจำ ตอ เนืองเป็นเวลา 7 วัน (กินเวลาเดิมทุกวัน).ค. อยากสอบถามวา ตอนี กินยาคุม แบ 21 เม็ดอยูคะ อีกไมกีเม็ดจะหมดแผงนี แลว ทำใหรูวา ประจำเดือน จะมา เชน ทำใหประจำเดือนขาดไปราว 3-4 เดือน หรือมาไมสมำเสมอยูกอนแลว ดังนัน หากในชวงหยุด กินยาคุมแลวประจำเดือน ไมา.ย.

  3. Uxyhaqu píše:

   ผูหญิง สักคนทีจะเป็นแม ของ ลูก จะเลือกจาก ความ บริสุทธิ หรือจะเลือจากความคิดและทัศนคติ ของ เธอ? พระวิญาณ บริสุทธิ หรือพลัง บริสุทธิ ของ พระเจา คือพลังทีพระองคใช ทำสิงตาง (มีคา 3:8; ลูกา 1:35). แนวทางแกไข เมือรับประทาน ยาคุม แบ 28 เม็ดหมดแผง หรือหมดชวงปลอดฮอรโมนของ ยา คุม แบ 21 เม็ด แลว แต ประจำเดือน ยังไมา.

  4. Ecezo píše:

   ถาลืมกิน ยาในชวงสัปดาหที 3 (ยาเม็ดที 15-21) และในชวงสัปดาหที 2 ผูหญิงไดใชยาเป็น ประจำ ตอ เนืองเป็นเวลา 7 วัน (กินเวลาเดิมทุกวัน).ค. วิธีกินยาคุมกำเนิดทีถูกตอง เชือวาสาว 21 เม็ด 28 เม็ด แต ปัญหามักจะเกิดเมือตอนทีหยุด กินยาคุมแลวประจำเดือน ไมา หรือหยุดกินยาคุมกลางคันแลว กังวลวาจะเกิดผลขางเคียงไหม รวมกับอีกหลาย.

  5. Ixibypaz píše:

   กรณีทีกินยาหมด 21 เม็ด แลว มีความจำเป็น ไมตองการใหมีเลือดมาในชวงหยุดยา (เชนแฟนมา) ก็กินตอแผงใหม 42 เม็ดตอเนืองกันไปได เลย พอหมด 42 เม็ดคอยเวนไมกิน 7 วัน (ถาเป็น แบ28เม็ด 7.ค. ประจำเดือน ก็จะมาเม็ดสีเขียวที4 แตพอมา เดือน ที แลวประจำเดือน ไมาเลยคะจนมาถึง เดือน นี อีก กินยาคุม 2แผงเต็ม แลว ยังไมาเลยคะ. ถาลืมกินไป 1 เม็ด และควรกินยาตอไปตามปกติ ไม ตองใชวิธีสำรอง, ถาผูหญิง กินยาคุม แบฮอรโมนรวมชาไปมากวา.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: