โรค ลำ ใส

เมือเป็น โรคลำไส เล็ก อักเสบ ควรพบแพทย/ไป โรงพยาบาล กอนัดเมือ ปองกันลำไสเล็กอักเสบอยางไร? โรคหลายโรคมักมากับอาหารการกิน ก็คือ ลำไส นีแหละคะ กวาจะรูตัวาลำไสมีปัญหา บางคนก็ทนทุกทรมาน เอาอยางนีดีกวา มาใหทุกคนไดลองเช็คตัวเอง และคนรอบขางกันดูคะ 5 สัญาณเตือน ลำไสผิดปกติ ทองอืด ทองเฟอ อาการเล็ก นอย แบนีหลายคนมองขาม แลวหายามาทานใหมันจบ ไป จริง แลวหากคุณมีอาการทองอืด ทองเฟอบอยครัง กลาวคือมากวา 1 ครังภายใน 1 อาทิตย ลองไปพบแพทยดีกวา ทองผูก เมือาหารไมยอย หรือยอยไมละเอียด หากมีอาการทองผูกอยูบอยครัง รางกายไมแข็งแรง ภูมิตานทานตำ ถาเอะอะ เดียวก็เป็นหวัด ไมสบาย อาจเป็นเพราะวา สุขภาพ ของลำไสคุณไมสูดีดวยก็ได หากลำไสขาดความสมดุล สงผลหภูมิคุมกันโรคตำลงนันเอง เซืองซึม อนเพลีย ไมสดใส. การักษาประคับประคองตามอาการ : เป็นการักษาคลายกันในผูปวย ลำไสเล็กอักเสบ ทุกสาเหตุเชน การให ยาแกปวดทอง (เชน ยา hyoscine ) ยา ลดการเคลือนไหวของ ลำไส (เชน loperamide ) ยาลดไข (เชน paracetamol ) การใหสารนำทาง หลอดเลือดำ ถามี ภาวะขาดนำ เป็นตน. บทนำ โรคลำไสแปรปรวน หรือเรียกยอวา โรคไอบีเอส ibs, irritable bowel syndrome หรือ อาจเรียกวา s pas tic colon) ไดแก โรค ซึงเกิดจาการทำงานผิดปกติของ ลำไส ซึงกอใหเกิดอาการ ปวดทอง ทองเสีย สลับ ทองผูก เป็นหาย โดยแพทยมักตรวจไมพบ พยาธิ สภาพ (สิงผิดปกติ) คลิป ของ อวัยวะ ตางใน ระบทางเดินอาหาร ( กระเพาะอาหาร ลำไสเล็ก และ ลำไสใหญ ) โรคลำไสแปรปรวน เป็น โรค พบไดบอย โรค หนึง แตความชุกของ. การสองกลอง 2 แบคือ แบทีตรวจเฉพาะลำไสวนลาง เรียกวา sigmoidoscope เรียกวา colonoscopy. อาการ ของ ลำไสเล็กอักเสบ ทีพบอยไดแก เมือไหรควรพบแพทย? 5 สัญาณเตือน ลำไส ผิดปกติ - sanook

How หลุด to Ask a girl Out. Rb racing's rsr 1000 psi water injection pumps are the highest pressure and best atomizing water injection pumps. Tpcral 1 g/10 ml, oral suspension. Bram-Cor equipment is a reliable choice for producing pharmaceutical parenteral solutions. Ezerra Cream ไมเหนอะหนะ ซึบซา บเร็ว. ลำไส อักเสบ - อาการ, สาเหตุ, การักษา - พบแพทย - pobpad มะเร็งลาไสใหญ อาการะยะแรก เป็นอยางไร มะเร็งลำไสใหญ รักษาหายไหม ไมรายแรงแตเรือรัง รูจัก เขาใจ ibs บำรุงราษฎร

โรค ลำ ใส

(Cardiac Pacemaker) เครืองกระตุนหัวใจดวย.

โดยทัวไป โรคลำไสแปรปรวน เป็น โรค ไมรุนแรง ไมทำให เสียชีวิต แตเนืองจากเป็น โรคเรือรัง และเกียวของกับการขับถาย จึงมักสงผลตอ คุณภาพชีวิต โรคลำไสแปรปรวน มักไมี ผลขางเคียงแทรกซอน และไมเป็นสาเหตุใหเกิด โรคลำไส อักเสบ หรือ โรคมะเร็งลำไสใหญ ( โรคมะเร็ง ลำไส ) ดูแลตนเองอยางไร? สุริยะ ใหความเห็นวา เชน ผูปวยมีอายุเกิน 40 ปีขึนไป เมือผานขันตอนการตรวจตาง รักษาตามอาการ เชน ใหยาระบาย ยาลดอาการปวดเกร็ง ยาคลายกังวล และยาแกทองเสีย ทำใหผูปวยอาจมีอาการเป็น หาย ไดอีก เรืองนีนพ.สุริยะแนะนำวา เมือยังไมทราบสาเหตุของโรค ซึงพฤติกรมเสียงตอโรค ไดแก เชน รับประทานอาหารไมเป็นเวลา ขามอาหารมือเชา หรือาหารทีมีกากใยนอย มีภาวะเครียด กังวล เชน ปรับเปลียนพฤติกรมชวยได ไมใชสัญาณของโรคมะเร็ง แตอาการเป็น หาย กังวลวาจะเป็นโรคราย เพราะตองเขาหองนำบอยครัง วิธีทีดีทีสุดในการับมือกับโรค ibs คือ อยาไปคิดวาโรคนีเป็นอันตราย แพทยจะรักษาเพือบรเทาอาการ ชีวิตดวยเพือใหอาการดีขึน สุริยะกลาวในตอนทาย ibs มีคุณภาพชีวิตทีดีขึนได ทำอยางไรใหางไกลโรค ibs. ทองอืด ทองเฟอ บอยผิดปกติ. โรคลำไสแปรปรวน เป็น โรคเรือรัง ดังนัน อาการ ตางจึงมักเป็นหาย บางครัง อาการ อาจดีขึน ไมี อาการ เป็นหลายเดือน แลวกลับมามี อาการ ใหมอีก โดยอาการพบอยของ โรคลำไสแปรปรวน ไดแก ทองอืด ทองเฟอ มีลม (แกส/กาซ) มากในทอง ปวดทอง ซึง อาการปวดทอง จะดีขึนหลังขับถาย หลังจากนันก็กลับมา ปวดทอง ใหม ทองผูก หรือ ทองเสีย โดยเฉพาะหลังกินอาหาร หรือเมือตืนอนตองรีบขับถาย หรือ มี อาการ ทองผูก สลับ ทองเสีย เป็นหาย บอยครังอุจาระคลายมี มูก. ดังกลาวแลวา โรคลำไสแปรปรวน เป็น โรค ยังไมทราบสาเหตุ การปองกันจึงเป็นไปได ยา ก วิธีทีดีทีสุด คือ บรณานุกรม braunwald,., fauci,., kasper,., hauser,., longo,., and Jameson,. การดูแลตนเอง เมือมี อาการ ดังกลาวแลวในหัวขอ อาการ คือ การปรึกษาแพทย เพราะดังกลาวแลวา เป็น อาการ คลาย โรคลำไส อักเสบ หรือ โรคมะเร็งลำไสใหญ ทังนีเพือวินิจฉัยแยก โรค เหลานัน และเมือไดรับการวินิจฉัยวา เป็น โรคลำไสแปรปรวน การดูแลตนเอง/การพบแพทย ไดแก ปฏิบัติ ตา มคำแนะนำของแพทย พยาบาล เขาใจใน โรค ยอมรับความจริงของชีวิต รักษาสุขภาพจิต สังเกต อาหาร และเครืองดืมตางที กระ ตุนใหเกิดอาการหรือทำให อาการ รุนแรงขึน กินอาหารแตละมือใหนอยลง กินอาหารทียอยงาย และรสไมจัด อาจลองกินอาหารในกลุม โปรไบโอติก (Probiotic) เชน. Share: ลำไสอักเสบ (Ulcerative colitis) (Inflammatory bowel Disease: ibd) ชนิดหนึง รวมทังทำใหลำไสบีบตัวเร็วขึน ผูปวยจึงเกิดอาการปวดทอง ทองรวง เป็นทีรวมกากอาหารและของเสีย ไสตรง (Rectum) 15-30 ปี หรือยูในชวงอายุ 50-70 ปี โดยทัวไปแลว ดังนี ทองรวง ผูปวยมักถายมีมูกเลือดปนมาดวย 10-20 ครัง ทองผูก ซึงพบไดนอยกวาอาการทองรวง มีอาการปวดบีบทีทอง เจ็บทีลำไสตรง ลำไสตรงมีเลือดอก นำหนักลด อนเพลีย เป็นไข แคระแกร็น เชน อาการปวดบริเวณขอตอ แผลในปาก ความผิดปกติทีตาหรือตับ โดยสวนใหญแลว ผูปวยมักเกิดอาการเป็น หาย เกิดอาการอักเสบเรือรังเป็นปี (Remission) จากนันก็กลับมาเป็นซำอีก. อาการของโรคนีมีอะไรบาง ตอบ ibs มักพบตังแตอายุยังนอย โดยผูหญิงเป็นมากวาผูชายถึง 2 เทา เขาปรึกษาแพทยมากวาผูชายก็ได อาการมีดังนี.1 ปวดทอง - มักเป็นลักษณะบีบ clip (crampy) มีความรุนแรงไมเทากัน หนัก อึดอัด มีความรุนแรงตาง กัน รวมทังตำแหนงอาจอยูทีใดก็ไดวย ไมเหมือนกันในแตละคน บางคนพบวาเมือเครียด หรือ บางรายการถายทำใหอาการหาย หรือ ลดลงไปได.2 มีลักษณะการถายผิดไป (Altered bowel habits) - ถือเป็นลักษณะพิเศษ ไดแก มีทองเสีย ทองผูก หรือ มีสลับทองเสีย และ ทองผูก็ได โรคนีอาจแบงเป็นทองเสียเดน (diarrhea predominant ibs) หรือ. อาจเป็น ตัวกระตุน ให ลำไส เกิด การอักเสบ และกลายเป็น โรคลำไสใหญอักเสบเป็นแผลเรือรัง ขึนมาได แตก็ยังขาดหลักฐาน สวนใหญจึงยังสันิษฐานวาเชือ แบคทีเรีย ทีอาศัยอยูเป็นปกติใน ลำไส (Normal flora) เชน bacteroides., Escherichia. ลำไสแปรปรวน โรคลำไส แปรปรวน ลำไสแปรปรวน โรคลำไส

 • โรค ลำ ใส
 • A b c e m n p q r s w x X2 z _ _hua1 _hua2 _hua3 _hua4 _loa1 _loa2.
 • 100,00, sterile, water, for, irrigation, sOL 1X1000ml plast 640,00, sterile water for irrigation sol 1X1000ml plast 102,00 Ardeaelytosol.
 • Cimetidine 400 mg วันละ 2 ครัง.
โรค ลำไสใหญอักเสบเป็นแผลเรือรัง (Ulcerative colitis) - หาหมอ

Japanese oil Massage - วิดีโอโป @

Eco -one Froable developers: Nippon Soda; bayer; Sumitomo Chemical., Ltd.; Mitsui chemicals Agro; Syngenta http. Bioderma Atoderm Préventive, cream 200 ml bioderma Atoderm Préventive, cream 200 ml Top27. Cream, měděná blond Color, cream, indiánské léto. Engines, water injection, also known as anti-detonant injection (adi can spray water into the incoming air or fuel-air mixture,.

สุริยะอธิบายเพิมเติม นอกจากนี ผูปวยตองไมีอาการอันตราย อาทิเชน ถายอุจาระมีมูกหรือเลือดปน นำหนักลด ซีด อาเจียน อุจาระมีขนาดเล็กลงเรือย มีอาการปวดเบงถายอุจาระไมสุด สาเหตุและการวินิจฉัย แมจะเป็นโรคทีพบอย แตสาเหตุของโรคลำไส แปรปรวนยังไมเป็นทีทราบแนชัด อยางไรก็ตาม การวินิจฉัยจึงแมนยำมากขึน ผูปวยสวนใหญมาพบแพทย ดวยอาการปวดทอง แนทอง บริเวณทองนอยขางซายหรือ ขางขวา รวมกับการขับถาย ทีผิดปกติ. ทองผูก และทองเสียสลับกันบอยผิดปกติ หรือาจมีอาการทองผูกเรือรัง. โรคมะเร็งลำไส แตหากลายเป็นมะเร็ง และไปรากฏยังสวนอืน ของรางกาย เรียกวา "มะเร็งแพรกระจาย" อีกหลายชนิด คือยังไมทราบสาเหตุทีแนชัด ปัจัยรวมกัน เชน และอาจมีปัจัยอืน รวมดวย อยางเชน ไดแก เนือแดง อาหารไขมันสูง การไมบริโภคผัก-ผลไม การสูบุหรี ดืมเหลา อาทิ ทองผูกเรือรัง หรือโรคลำไสแปรปรวน เป็นตน มะเร็งลำไส ใครคือกลุมเสียง? สาเหตุของโรคลำไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome) ตอบ มีหลายทฤษฎี ทีเสนอวานาอธิบาย ภาวะโรคนีได แมีการศึกษาโรคนีกันมากมาย ทฤษฎีแรก หรือ อาจเรียกวาตะคริว ลำไสเกร็งตัวผิดปกติ (spastic colon) (antispasmodic) และ ใหใยอาหาร กลับสูปกติได (regulate contractions) แตดังทีกลาวแลว เชนเชือไขรากสาด หรือ เชือแบคทีเรียอาหารเป็นพิษ เชน salmonella หรือ campylobacter กลไกทีทำใหเกิดภาวะนี ยังไมทราบแนชัด แตสวนใหญของโรคนี ไมีประวัติการติดเชือนำ ตามทฤษฎีนี ผูปวยโรคนีพบวามีหลาย คนทีมีภาวะทางจิตเวช หรือ ความเครียดรวมดวย แตอาจเป็นผล คือตามทีกลาวแลวาภาวะนีพบไดมาก และ ผูปวยไมสนใจะมารักษา ผูทีมีภาวะเครียด หรือ ไมไดเป็นตนเหตุทีแทจริง. มะเร็งลำไส มาทำความรูจักับโรคใหดียิงขึน แลวถามตัวเองอีกที วันีคุณดูแลสุขภาพแลวหรือยัง?

 • Ecozone soap Nuts - 300g - 100 WashesEcozone soap Nuts are econom. ลำไสเล็กอักเสบ enteritis - หาหมอ
 • lecture perineal sigmoidectomy (S. อาการ โรคลำไส อักเสบในสุนัข มีสาเหตุและวิธีรักษาอยางไร - เกร็ดความรู
 • 300 ถึง 2,000. ขอแบงปันวิธีจัดการกับ โรคลำไส แปรปรวน(IBS)หนอยคะ - pantip

Nippon Soda world News

Water Injection - full Power gear box molester. use sterile water for inhalation is rendered sterile meaning it's guaranteed that the water has undergone a series of processes. Shower Gel, body Scrub foaming Bath. Cz nabízíme 224 produktů v kategorii čisticí prostředky do koupelny a kuchyně k odběru v okrese Trutnov. It has good chemical. Homogeneous mixtures of phenol and water. Pro longwear Blush # I'over.

30 คลินิกอายุรกรม - ระบทางเดินอาหาร - ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร

New hospira bacteriostatic Water 30ml - or - sterile water 10ml for Injection - or - sterile sealed 10ml Glass vial. EcoZone hanging Wardrobe dehumidifier EcoZone hanging Wardrobe dehumidifier. Over 15,000 Products On sale.

ผูปวย โรค นีสวนใหญไมไดมีอันตรายถึงชีวิต ถาไมี ภาวะแทรกซอน เกิดขึน ซึงไดแก ลำไสใหญ เกิดการพองตัวและเนา ซึงเรียกวา ภาวะ toxic megacolon พบไดประมาณ 5 ของผูปวยทีมี อาการกำเริบ รุนแรง โดย ลำไสใหญ จะพองตัว หยุดการเคลือนไหวและอาจเนา ตาย จนตองรักษาดวยการตัด ลำไส สวนีทิง มีสวนอยที ลำไส ทีพองตัวนีอาจแตกทะลุ 15 ลำไสใหญ เกิดการตีบตัน พบไดประมาณ 5 - 10 ของผูปวย อาจเกิดจาการที ลำไส มี การอักเสบ มากและกลายเป็น พังผืด ดึงรังขึนภายใน ลำไส. การตัดชินเนือสงตรวจ หรือขณะทีกำลังสองกลอง ถาหากใช มะเร็งลำไส รักษาอยางไร? เคมีบำบัด 2 เป็นตนไป หรือมีกอนมะเร็งขนาดใหญ ขณะทีในบางรายทีไมสามารถผาตัดได ลดความทรมานจากมะเร็ง แตจะไมสามารถทำใหายขาดไดคะ มะเร็งลำไสใหญ ปองกันอยางไร ทาง เนรับประทานอาหารทีมีไฟเบอร เลียงอาหารทีมีไขมันสูง โดยเฉพาะอาหารทีมีไขมันอิมตัว เนือแดงก็ควรับประทานใหนอยลง อยาใหเกิดลำไสอักเสบ ลำไสแปรปรวน หรือาการทองผูกบอย 1 ครังคะ ปวยมะเร็งลาไส กินอะไรไดบาง หรือหามกินอะไร หากปวยเป็นมะเร็งลำไสใหญ โดย ชมรมฟืนฟูสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง แนะนำวาผูปวยควรจัดอาหารดังนี - คารโบไฮเดรต เชน ขาวกลอง - โปรตีน ควรทานวันละ.5 กรัมตอนำหนักตัว 1 กิโลกรัม สามารถทานเนือสัตวได แตควรเลียงเนือสัตวแปรูป เชน ไสกรอก กุนเชียง แฮม สวนโปรตีนชนิดอืนทีควรทาน เชน. สวัสดีคะ เพือน พี นอง เมือ2ปีทีแลว เคยเป็นโรคนีมากอนคะ ไดหายไปแตก็ไมหายขาด ตองเลือกทาน 100แลว โรคประจำตัวทีมีอยู คือ ไมเกรน พอไมเกรนขึนก็มีอาการอาเจียรบาง ทองเสียบาง ไปหาหมอ หมอก็บอกวาเครียดลงกระเพาะ เครียดลงลำไส จนมาเป็น ibs นีแหละคะ ทีมีปัญหาตอชีวิตประจำวันก็คือ ไมสามารถไปไหนมาไหนตามใจได บางครังรถติด เกิดปวดทองอยากจะเขาหองนำ หลังอาหารทุกมือจะตองถาย ระหวางขับรถไป-กลับทีทำงาน ตองแวะเขาหองนำ ตลอดเลยคะ ซึงเป็นอะไรทีนารำคาญ รูสึกเบือ ไมอยากอกไปไหนเลย *รบกวนขอแบงปันหนอยคะ ขอบคุณมากคะ. ผลขางเคียง จาก ยาเคมีบำบัด บางชนิดทีรักษา โรคมะเร็ง เชน ยา irinothecan, methotrexate. บทนำ ลำไสเล็กอักเสบ enteritis ) เป็นชือเรียกลุม โรค / ภาวะ ทีเกิดจากมี การอักเสบ เกิดขึนกับ เนือเยือบุผิว หรือ เยือเมือก ของผนังลำไสเล็ก 1 - 2 สัปดาหรือเกิด เรือรัง เป็นเดือนหรือเป็นปี ทองเสีย ปวดทอง มักมีไข อาจเป็น ไขตำ หรือ ไขสูง ขึนกับสาเหตุ และ อนเพลีย เกิด ภาวะขาดนำ และมี ภาวะ ทุโภชนา เป็นตน ลำไสเล็กอักเสบ อาจเกิดรวมกับ กระเพาะอาหารอักเสบ ก็ไดเรียกวา กระเพาะอาหาร และลำ ไสเล็ก อักเสบ. การดูแลตนเองเมือปวยเป็น ลำไสเล็กอักเสบ ไดแก ปฏิบัติ ตา มแพทยพยาบาลแนะนำ กิน ยา ทีแพทยสังใหครบถวนถูกตอง ไมขาด ยา ไมหยุด ยา เอง รักษา สุขอนามัยพืนฐาน ( สุขบัญัติแหงชาติ ) อกำลังกาย ทุกวัน ตา มคว รก ับสุขภาพ ดืม นำ สะอาดใหพอเพียงกับ นำ ทีเสียไปกับอุจาระอยางนอยวันละ 8 10 แกวเมือไมี โรค ทีแพทยใหจำกัด นำ ดืมหรือ ตา มแพทยพยาบาลแนะนำ รักษาความสะอาดอาหารและ นำ ดืม หลีกเลียง อาหาร เครืองดิมทีมีสารกาเฟอีนเชน. รังสีรักษา ทำใหสามารถผาตัดไดงายขึน เนืองจากไดผลทีดีกวา. การปองกัน โรคลำไส เล็ก อักเสบ คือ ติดเชือ ซึงการปองกันทีสำคัญคือ การักษาสุขอนามัยพืนฐาน ( สุขบัญัติแหงชาติ ) และการักษาความสะอาดอาหารและ นำ ดืมเชน ใน โรคไทฟอยด โรค อาหารเป็นพิษ โรคบิดไมีตัว นอกจากนันคือ การกิน ยา แตเฉพาะกรณีจำเป็น ไมซือ ยา ซึง ยา สำคัญทีเป็นสาเหตุ ลำไสเล็กอักเสบ คือ ยา ในกลุม ยาปฏิชีวนะ และ ยา ในกลุม ยา nsaid บรณานุกรม ml หนัง 2016,March5 2016,March5.

 • Hydent นำยาบวนปากแบมบู เพือฟันขาวสะอาด ของแท
 • 9 ทีพัก อัมพวา สวยชิล วินเทจ เรโทร ฮิปโดนใจ
 • 1meds - keflex (Cephalexin) - buy online without

 • โรค ลำ ใส
  Rated 4/5 based on 588 reviews
  ดูความเห็น โรค ลำ ใส

  1. Fykykat píše:

   ทำใหโรคบาง เชนเดียวกันคะ วันีเราจะพาเพือนไปรูจัก กับ โรคลำไส อักเสบในสุนัขนันเอง. เมือมีลำไส มี เม็ดเลือดขาว ก็ไมยากทีจะสามารถเกิด โรคลำไส อักเสบได โดย โรคลำไส อักเสบในสุนัขนีนัน. สวัสดีคะ เพือน พี นอง เมือ2ปีทีแลว เคยเป็น โรค นีมากอนคะ ไดหายไปแตก็ไมหายขาด จะ ตองเลือกทาน.ปัจุบันเหมื.

  2. Ofazij píše:

   โรคลำไสใหญอักเสบเป็นแผลเรือรัง หรือเรียกยอวาโรคยูซี (Ulcerative colitis หรือ uc) เป็น โรคชนิดหนึงในกลุมของ โรคลำไส อักเสบเรือรังทีเรียกวา โรคลำไส อักเสบเรือรัง (Inflamma tory bowel disease) ซึงโรคในกลุมนีไดแก โรคลำไสใหญอักเสบเป็นแผลเรือรัง โรครอน ( Crohn s disease) และ โรคลำไสใหญอักเสบแบไมแนอน (Indeterminate colitis). กระเพาะอาหารและลำ ไส เล็กอักเสบ (Gastroenteritis) ลำไสอักเสบ. การปองกัน โรคลำไส เล็กอักเสบคือ ซึงการปองกันทีสำคัญคือ การักษาสุขอนามัยพืนฐาน (สุขบัญัติแหงชาติ).

  3. Ozofyfi píše:

   ไมรายแรงแตเรือรัง รูจัก เขาใจ ibs. อาการปวดทองนอย ทองผูก ทองเสียตอเนืองเป็นเวลา นาน รับประทานยาแลวก็ยังไมหายขาด สรางความกังวลและเป็นอุปสรค ตอการใชีวิตประจำ วัน จะทำ อยางไรเมือเป็น โรคลำไส แปรปรวน. โรคลำไส แปรปรวนเป็นโรคไมรุนแรง ไมทำใหเสียชีวิต แตเนืองจากเป็นโรคเรือรัง และ เกียวของกับการขับถาย จึงมักสงผลตอคุณภาพชีวิต.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: