ยา โรค มะเร็ง

นพ.ปราโมทย เสถียรัตน แหเลิศตระกูล บริเวณ.เมือง.ปราจีนบุรี ซึงจะไดรับแคปซูลสมุนไพรเป็น 6 เม็ด โดยตองเตรียม เอกสารคำวินิจฉัยโรคมะเร็ง ใบรับรองแพทยตัวจริง ทะเบียนบานตัวจริง บัตรประชาชนตัวจริง พรอมใบแจงความที.ปราจีนบุรี วาจะไมเอาผิดกับผูแจกยาวา ทังแพทยแผนปัจุบัน หรือแพทยแผนไทย และไมไดมีการขาย อยางไรก็ตาม แตก็ตองมีการตรวจสอบคือ เรืองของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สจ.) ปราจีนบุรี.ปราโมทย กลาวา พบวา สวนผสมของแคปซูลสมุนไพรดังกลาว มีขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต และนำมันรำขาว ซึงจากงานวิจัยพบวา มีฤทธิตานมะเร็ง ทังนี ตองทำความเขาใจกับประชาชนวา ดังนัน อาจตองมีการติดประกาศใหชัดเจนวา เพือสรางความเขาใจทีถูกตอง มีความเชียวชาญหรือไม สถานทีไดรับใบอนุญาตหรือไม.ปราโมทย กลาว. เปิดสูตรสมุนไพรักษามะเร็ง 'หมอแสง' พรอมสาธิตการผลิต คาด.ค. 60) ทีมขาวเดินทางมาพบ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง ไดอกมายืนยันวา ทีผานมา กวา 10 ปี ขณะทีแจกยาสมุนไพรชนิดนี ไมเคยบอกใหผูปวย หยุดรักษากับแพทยปัจุบัน เนืองจากยาของตนเอง เป็นเพียงสมุนไพรทางเลือก ใครทีอาการหนัก รักษาทางแพทยแผนปัจุบัน อาการไมดีขึน ตนก็จะแบงปันสมุนไพรนีใหไปกิน สวนตัวไมอยากใหมากันเยอะ เพราะตนเองรับมือไมไหว ปรุงยาแจกจายไมทัน ขณะเดียวกันทีผานมา ไมเคยมีใครมารองเรียนวา ใชยาแลวมีปัญหา แตเพือความปลอดภัยของตนเอง ปองกันปัญหาทีอาจตามา ตนจึงใหผูปวย ไปลงบันทึกประจำวันวา ยินยอมารับยาไปกินเอง หมอแสง เปิดใจอีกวา ยาทีแจกเป็นสมุนไพรทางเลือก คือการแบงปันใหคนหมดหนทาง โดยสวนประกอบลวนมีอยูในตำรายา เพียงนำมาผสมรวมกัน บรจุลงในแคปซูล พรอมยืนยันวา ไมเคยโฆษณากินยาแลวจะหาย ไมเคยตรวจรางกายใหใคร เพียงแคแจกยาใหฟรี แตแพทยตรวจเจอเองวา เชือมะเร็งในตัวผูปวยหายไป ทางดาน. เป็นตนมา มีผูปวยรายใหม ในวันที.ค. หลังจากทีมีขาวสมุนไพร 'หมอแสง' รักษามะเร็ง ที.เมืองปราจีนบุรี ตลอดเวลา และจาการตรวจสอบพบวา ในชวงตังแตวันที.ย. สวนการจดทะเบียนยาสมุนไพร หมอแสง กลาวา จริง ผมีความรูแคพืนบาน สมุนไพรไหนชวยรักษาอะไร แตถาจะไปจดทะเบียน. หลังจากมีผูปวยมะเร็ง หลายพันคน เดินทางหลังไหลมาทีบาน นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง อยูที.บางเดชะ.เมือง.ปราจีนบุรี เพือมารอรับยา รักษาโรคมะเร็งฟรี จาก หมอแสง เนืองจากมีกระแสขาวา หลายคนรักษาแลวหาย แตก็มีบางคนกินยาของ หมอแสง แลวอาการทรุดลง จนเสียชีวิต นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง ลาสุด วันี (5.ค. คือ รำขาว ผสมกับขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต เห็ดกระถินพิมาน และเกสรพิลันกาสา วันี (9.ย.2560) ผูสือขาวรายงานวา นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ยอมเปิดสูตรสมุนไพรกับทีมขาว ประกอบดวยรำขาว รอยละ 80 สวนอีกรอยละ20 เป็นขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต เห็ดกระถินพิมาน เกสรพิลันกาสา จนกวาจะครบ 6 เดือน กอนำมาอัดแคบซูล.ต.อ.ประสาน แกวมหาสุริวงษ.สภ.เมืองปราจีนบุรี มีจำนวนผูมาขอใชสิทธิลงประจำวัน ประมาณ 4,500 คน.ค ถึงปัจุบัน มีคนทยอยมาเรือย วันละ 10-20 คน สะสมขึนเรือย เป็นหลักรอย จนถึงวันเสารทีผานมาประมาณ 2,500 คน หรือจังหวัดใกลเคียง. 60 กวา 10,000 คน วันี (25.ย.) ผูสือขาว ไดเดินทางไปพบ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ คนทัวไปเรียกวา หมอแสง ทีบานพัก ในครังนี นายแสงชัย ไดใหผูสือขาว ใหผูสือขาวไดชมตามขันตอนตาง ของ หมอแสง มีสวนประกอบสำคัญ คือ ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต ดอกพิลังกาสา เห็ดกระถินพิมาน รำขาวนาปี รังนก เป็นตน โดยสมุนไพรพวกนี ตองทำการอบและบมจนแหง กอนำมาผสม ใหเขาเขากันจนเป็นเนือเดียว โดยใชเครืองปัน กอนำไปบมนานกวา 6 เดือน จากนัน สาเหตุ นายแสงชัย ไดพาชมการสาธิตการผลิตสมุนไพร ตามขันตอน โดยเริมจากนำแคปซูลมาลงเครือง เพือเปิดแคบซูลอกจากัน จากนัน. 60) ขอมูลนันถูกตอง คุณหมอพูดตามหลัการแพทย อยากใหมาชวยกันหาคำตอบวา สวนใครมองวาอันตราย ก็ไมจำเป็นตองมาขอไปกิน ขอบคึณ รายการทุบโตะขาว อัมรินทรทีวี hd34 เรียบเรียงโดย อติ บุญเสริม. หมอแสง เปิดสูตรสมุนไพรักษา มะเร็ง พรอมสาธิตการผลิต (คลิป) - ไทยรัฐ

(101.) รถคูโบตา มือสอง l3608 ใบมีด ราคา ผาน 1 ตัว ดาวนเริมตน 10,000บาท มีชัวโมงการ ทำงาน 1109 ชัวโมง รถ เครืองยนตใหมไมี นำมันรัวซึมดอกยางลอ หนา มีใบรับประกันจาก คูโบ ตา แม็กซ.ค. Isothiocyanate ซึงใหผลดีในการควบคุมะเร็ง การับประทานควร ลาง ใหสะอาด เพราะแมผัก เชนกัน. หมอแสง เปิดสูตร ยา สมุนไพรักษา มะเร็ง ใช รำขาว เป็นสวนผสมหลัก เปิดใจ หมอแสง แจกสมุนไพรบำบัด มะเร็ง ฟรี!

can now register their interest by following a few simple steps. Injection (SWI) คือ นากลัน ซึงเป็นตัวทา ละลายทีมักใช. Medicines for Crohn 's disease include. V naší internetové lékárně nabízíme volně prodejné přípravky z kategorie vitamínů, potravinových doplňků, kosmetiky a přípravky pro.

จากรณีชวงตนเดือนกันยายน ทีผานมามีกระแสขาวา มีหมอเทวดา แจกยารักษาโรคมะเร็งฟรี หลายคนรักษาแลวหาย อยูที.บางเดชะ.เมือง.ปราจีนบุรี โดยหมอรายนีคือ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เจาของสูตรยารักษามะเร็ง หรือทีชาวบานเรียกันวา หมอแสง ไดมีการแจกยารักษาโรคมะเร็ง ทำใหผูคน หลังไหลเดินทางจากทัวประเทศ นับหมืนคนมารับยาดังกลาว ทางดาน นางมาลี นิมนวล วัย 63 ปี ซึงเคยเป็นผูปวยมะเร็งโพรงมดลูก ระยะที 1 ไดเปิดเผยกับทีมขาวอัมรินทรวา ตกใจเมือทราบวา ปวยเป็นโรคมะเร็ง และรางกายก็ซูบผอมลง ขณะนันแพทยไดนัดผาตัดมดลูก แตหลังจากนันมา 1 เดือน ไดไปรับยาของ หมอแสง มากิน และสังเกตวา จากทานขาวไมคอยได ทำใหกลับมากินไดตามปกติ พอถึงวันัดใหฉายเสง ตนไปรับการักษา แตก็ยังกินยาของ. 60 และใหผูทีมาไกลจากตางจังหวัด มาลงทะเบียนในวันที 1-2 ธันวาคม.ปราโมทย เสถียรัตน กระทรวงสาธารณสุข กลาวถึงการทีประชาชนจำนวนมาก ซึงในแตละปี ประเทศไทยมีผูปวยมะเร็งมากถึง 120,000 คน เสียชีวิต 70,000 คน ซึงไมพบอันตรายในสวนสเตียรอยด หรือยาเพิมความอยากอาหาร เพือหาสารโลหะหนักและแบคทีเรีย รวมทังนำยาดังกลาวมาตรวจสอบ ขึนทะเบียนตำรับยา คาดจะใชเวลานาน คาดวาใชเวลา 1-2 เดือนจะแลวเสร็จ รวมทังใหนายแสงชัย ขอรับการประเมินเป็นหมอพืนบาน มาชวยจายา นอกจากนีจะประสาน โดยเฉพาะในกลุมยา. 2550 จนมาถึงปัจุบัน ไมเคยเรียกรับเงิน ยาทังหมดใหฟรี เนืองจากลูกสาวปวยเป็นมะเร็ง จึงเริมสูตรผสมยาทีไดมา ทีปวยเป็นมะเร็งอวัยวะเพศ จับมาใหกินยาทีทำ พบวาสุนัขมีอาการดีขึน จึงเริมนำไปแจกผูปวย เมือนำยาไปใหผูปวยกลุมนีกิน อาการกลับดีขึนอยางเห็นไดชัด โดยใชเวลาทดลองยา กวา 2 ปี จึงนำมาใชกับลูกสาวตัวเอง แมทีผานมา จะมีคนติดตอขอซือยาสูตรนี แตนไมขาย เพราะเป็นหวงคนปวย คนทียากจนตองการทีพึงพิง ทังนีระบุวา ตัวเองไมใชหมอ แตชาวบานมักเรียกวา หมอแสง สำหรับสูตรยานันไมหวง แตจะถายทอดใหกับคนทีไวใจ และจิตใจดีเทานัน สิงทีทำทุกวันี เพราะรูสึกดีกับการเป็นผูให ซึงการไดเห็นรอยิมของชาวบาน มันคือกำลังใจ สวน นายวิชาญ ชำนาญกุล ผูไดรับการถายทอดสูตรการผสมยาให ระบุวารูจัก หมอแสง มาระยะหนึงแลว เพราะเห็นวามีคนมาขอสมุนไพรจาก หมอแสง แลวบอกวายาดี จึงเขาไปดูวันทีเขามีการแจก และไดูวิธีการผสมสูตรยา. วันี.ค.60 ผูสือขาวประจำ.ปราจีนบุรี รายงานวา มีวิทยุสังการจากพ.ต.อ.ประสาน แกวมหาสุริวงษ.สภ.เมืองปราจีนบุรี 20 คน ประจำจุด อำนวยความสะดวกแกประชาชน และจัดการจราจร บนถนสาย 3481 ( ปราจีนบุรี บานสราง) ชวงบริเวณตังแต.56 หนาบานายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผูจัดการ.เมืองปราจีนบุรี.ปราจีนบุรี กวา 3,000 คน จนทำใหถนรถติดขัดยาวเหยียดกวา.เศษ จึงลงพืนทีตรวจสอบ เป็นบานชันเดียว เลขที 82/13 หมู.บางเดชะ.เมืองปราจีนบุรี.ปราจีนบุรี (อบต.) พบรถยนต,จักรยานยนตนับ1,000 คัน หนาแนเต็ม. หมอแสง กลาวา จริง แตมีใบรับรองแพทย ใบตรวจทีระบุวาเชือเขาดีขึน บางคนเวลาอกโทรทัศน แตเขาจะรักษาอยางไร เราก็ใหสมุนไพรกับเขาไป หมอแสง เปิดวัตถุดิบสมุนไพรักษามะเร็ง วัตถุดิบตังตน เป็นรำขาว ไมใชนำมัน ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต รังนก ถังเชา เกสรดอกไม โดยรำขาวเป็นสารตังตนแยกไวกอน นำทุกอยางมาผสมกันมักไว 6 มะเร็ง เดือน พอครบ 6 หมอแสง กลาว อานขาว : เปิดสรพคุณสมุนไพร หมอแสง อางผูปวยมะเร็งกินแลวอาการดีขึน หมอแสง กลาวา รักษามะเร็งไดไหม ผมบอกไมไดหรอก แตคนกินเขากินแลวดีขึนกัน ตังแตเศรษฐียันยาจก็กินหมด ขาราชการในตุลาการก็กินหมด ผูใหญทีกินเขาจะกลาเปิดตัวไหม หมอก็กินหลายคน หมอแสง กลาวา เนืองจากมีบางคนทีแปลกปลอม ซึงตำรวจก็เขามาชวยกลันกรอง มาดูแลความเป็นระเบียบเรียบรอย. รักษามะเร็งไดไหม ผมบอกไมไดหรอก แตคนกินเขากินแลวดีขึนกัน ตังแตเศรษฐียันยาจก็กินหมด ขาราชการในตุลาการก็กินหมด หมอแสง กลาว เปิดใจ หมอแสง แจกสมุนไพรบำบัดมะเร็งฟรี! แพทยเตือนประชาชนเขารับ ยา สมุนไพรักษา มะเร็ง ยันเป็น โรค ทีรักษา

 • ยา โรค มะเร็ง
 • How to crohns Ask a girl Out.
 • Secondary, หรือ early latent syphilis syphilis คือ.
 • D5w, nss บริหารใหผู ปวย.

Kubota zt - หนาหลัก facebook

Kubota คูโบตา b2140, 1,001 ซีซี, 21, 9 เกียร, 3 เกียร, 4 wd, 230,000. Trigonelline is an alkaloid with chemical formula c 7 H 7 n. 1, oxybutynin hydrochloride 5 mg diutropan ). Trials of War Criminals before the nuremberg Military Tribunals under Control council.

ภรยาปวยมะเร็งระยะที 4 ปวยมา 6 เดือน มารับสมุนไพรแทน ซึงเป็นมะเร็งนำเหลืองเสีย หมอใหกินสมุนไพร กินวันละมือ ไมใหกินเนือ ของทะเล สิงทีตองเตรียม มีใบแจงความ วามารับยาสมุนไพร โรคมะเร็งเป็นมาหลายปีแลว กินแลวอาการดีขึน นายศรีไล กลาว พระภิกษุเลียน อายุ 65ปี กลาวา อยูจำพรษาทีวัดปาวัดบางใหญ.สวางวีรวงศ.อุบล ปวยเป็นมะเร็งทีคอ ในระยะที 2 เมือ 2 ปีทีผานมา กินยาสมุนไพรมาแลว 1 ครัง ผลอาการดีขึน ทีหายแลว พระภิกษุเลียนกลาว นายชะลอ แสงมณี อายุ 55 ปี กลาวา มาจากรุงเทพ ทราบขาวจากเพือนไลนมาบอก. เปิดสูตรยา หมอแสง ยาเทวดารักษามะเร็ง หายขาดวยสมุนไพรไทย จากรณีทีเกิดเป็นทีฮือฮา หลังมีกระแสขาวามีหมอเทวดาที.ปราจีนบุรี จาการทีขาวไดแพรสะพัดอกไปนัน ลาสุดนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง เจาของสูตร สมุนไพรบำบัดมะเร็ง จึงเริมสูตรผสมยาทีไดมา แลวนำไปทดลองใชกับสุนัขจรจัด ทีปวยเป็นมะเร็งอวัยวะเพศ จนสุนัขมีอาการดีขึน จากนันจึงเริมนำไปแจกผูปวย เมือนำยาไปใหผูปวยกลุมนีกิน อาการกลับดีขึนอยางเห็นไดชัด โดยใชเวลาทดลองยากวา 2 ปี จึงนำมาใชกับลูกสาวตัวเอง นอกจากนี หมอแสง ยังไดกลาวตอีกวา ซึงการไดเห็นรอยิมของชาวบาน มันคือกำลังใจ ขาวสดวันี สมุนไพรบำบัดมะเร็ง หมอแสง แสงชัย แหเลิศตระกูล. หนาหลัก / ขาว / ทัวไทย / กลาง เปิดสูตรสมุนไพรักษามะเร็ง 'หมอแสง' พรอมสาธิตการผลิต คาด.ค. วันี (6.ย.60) นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผูจัดการการไฟาสวนภูมิภาค.ปราจีนบุรี ใหสัมภาษณถึงสมุนไพรักษามะเร็ง วา สมุนไพรตัวนีไมไดเพิงเกิด แตเกิดมาเป็น10 ปีแลว และบางตัวยาก็มีในตำรา กอนผันมาตอยอดยาตัวนี ผมีความรูเรืองสมุนไพร ปวดหัวตัวรอน ทองอืด ฝีในตับ ผมก็ทำสมุนไพรใหกิน ทีเป็นขาวาไมผานการวิจัย การทดลอง ปีนีเป็นปีที 11 เขาปีที 12 แลว แลวทีจายาให ถามวามีตายไหมก็มี หมอแสง สามารถรักษามะเร็งได? เขาบอกรำขาวเป็นอาหารเสริม เชน เพราะฟาทะลายโจรเป็นสมุนไพร จริง แลวตัวยาโบราณมีบอกมาหมด คือ ผมทำใหขนาดนีแลว เพือใหชาวบานตาดำ สำหรับผูปวยโรคมะเร็งและญาติ ทีมารอรับยาสมุนไพรของ นายแสงชัย แหเลิศตระกูลหรือผูปวยเรียกวา หมอแสง ตองตอแถวเพือยืนเอกสาร หลักฐาน ตามกำหนด ประกอบดวย บันทึกประจำวัน จาก.เมืองปราจีนบุรี บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน เพือขอรับยาสมุนไพรดังกลาว ทังนี การับยาสมุนไพรแบงใหรับเป็น 2 รอบ รอบแรก รอบตอมาสำหรับญาติทีมารับแทน คนละ 1 ชุดชุดละ 10 เม็ด จากขอมูลพบวา กลุมคนทีมารับยาสมุนไพรดังกลาว มีหลากหลายกลุมทังผูยากไร ผูมีฐานะรำรวย ขาราชการ และกลุมวิชาชีพตาง เป็นตน นายแพทยโชคชัย สาครพานิช เปิดเผยวา และสารในกลุมกระตุนใหอยากอาหาร. สภ.เมืองปราจีนบุรี ชีแจงวา กรณีเก็บเงินคาลงบันทึกประจำวัน คนละ 20 บาท เจาหนาทีไมไดเรียกเก็บ ปกติแลวโรงพักบริการฟรี สวนเงินทีไดรับริจาคมานัน จะนำไปสนับสนุน งบประมาณของเจาหนา มะเร็ง เป็นคาอุปกรณตาง ในการทำงานของโรงพัก โดยปัจุบันมีคนเขามารับยา หมอแสง เป็นจำนวนมาก จึงเพิมกำลังเจาหนาที เพือดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ใหกับพีนองประชาชน นางวราภรณ ถาวรเจริญ อายุ 54 ปี ขณะเดียวกัน นางวราภรณ ถาวรเจริญ อายุ 54 ปี เปิดเผยประสบการณสวนตัวา เมือปลายปี 2559 ปวยเป็นมะเร็งลำไสใหญ ระยะ 3-4 เลือด ขนาดความยาวลำไส ถูกมะเร็งทำลายประมาณ 16 เซนติเมตร ไดแตทำใจ คิดวาอีกไมนานคงเสียชีวิต ไมรูหรอ.

 • Below, human resources and dating experts share six things to keep in mind before asking someone out at work. คนปวย โรคมะเร็ง กวา3,000คน เขาคิวแหรับสมุนไพร รถติดยาว3กม
 • What does it mean if a question is closed or on hold? Colon Surgery
 • B2740S, 1,261 ซีซี, 27, 9 เกียร, 3 เกียร, 4 wd, 360,000. Cytotoxicity Activity of Pseuderanthemum palatiferum

General Medical, council - official Site

ภรยาปวยมะเร็งระยะที 4 ปวยมา 6 เดือน มารับสมุนไพรแทน ซึงเป็นมะเร็งนำเหลืองเสีย หมอ ใหกินสมุนไพร กินวันละมือ ไมใหกินเนือ ของทะเล สิงทีตองเตรียม มีใบแจงความ วามารับ ยา สมุนไพร โรคมะเร็ง เป็นมาหลายปีแลว กินแลวอาการดีขึน นายศรีไล กลาว. พระภิกษุเลียน อายุ 65ปี กลาวา อยูจำพรษาทีวัดปาวัดบางใหญ.สวางวีรวงศ จ).

Kubota ร ถด ำ น า ค ูโบต า 8 แถว - 30 Sec

 • Health Information national Institutes of health (NIH)
 • Japanese oil Massage - วิดีโอโป @
 • Kubota, used Tractors

 • ยา โรค มะเร็ง
  Rated 4/5 based on 782 reviews
  ดูความเห็น ยา โรค มะเร็ง

  1. Bipuf píše:

   เมือง.ปราจีนบุรี ซึงจะไดรับแคปซูลสมุนไพรเป็น 6 เม็ด โดยตองเตรียม เอกสารคำวินิจฉัย โรคมะเร็ง ใบรับรองแพทยตัวจริง ทะเบียนบานตัวจริง บัตรประชาชนตัวจริง พรอมใบแจง ความที.ปราจีนบุรี วาจะไมเอาผิดกับผูแจก ยา วา แมผูแจกจายแคปซูลสมุนไพรจะไมได เป็นผูประกอบวิชาชีพ ทังแพทยแผนปัจุบัน หรือแพทยแผนไทย. หลังจากมีผูปวยมะเร็ง หลายพันคน เดินทางหลังไหลมาทีบาน นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง อยูที.บางเดชะ.เมือง.ปราจีนบุรี เพือมารอรับ ยา รักษา โรคมะเร็ง ฟรี จาก หมอแสง เนืองจากมีกระแสขาวา หลายคนรักษาแลวหาย แตก็มีบางคนกิน ยา ของ หมอแสง แลวอาการทรุดลง จนเสียชีวิต ลาสุด วันี (5.

  2. Jydac píše:

   วันี (9.ย.2560) ผูสือขาวรายงานวา นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เจาของสูตรสมุนไพรทีเชือ วาสามารถรักษามะเร็งได ยอมเปิดสูตรสมุนไพรกับทีมขาว สวนผสมของ ยา สมุนไพรทีแก โรค มะเร็ง ประกอบดวยรำขาว รอยละ 80 สวนอีก รอยละ20 เป็นขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต เห็ดกระถินพิมาน เกสรพิลันกาสา. ทังนี การับ ยา สมุนไพรแบงใหรับเป็น 2 รอบ รอบแรก จัดสำหรับผูปวยทีเดินทางมารับ ยา ดวย ตัวเอง รอบตอมาสำหรับญาติทีมารับแทน โดยแตละรายจะไดรับ ยา สมุนไพรทีอางวารักษา โรค มะเร็ง ได คนละ 1 ชุดชุดละ 10 เม็ด จากขอมูล พบวา กลุมคนทีมารับ ยา สมุนไพรดังกลาว.ค.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: