ผูหญิง ไม เสร็จ

"ขณะนี kapook football อยูในระหวางการปรับปรุงระบ live score อาจสงผล. อสุจิ (Sperm) คือเซลสืบพันธุ ของ เพศ ชาย. 7-8 วันีมันจะ ทอง มัยครับ ก็คือหาย จากเป็น. ยาคุม ฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิด ประเภ. รังไข (Ovary) มี 2 อันอยูคนละขางของมดลูก มีลักษณะเป็น รูป ไขแบน ขนาด 3.5 x 1 เซ็นติเมตร หนักประมาณ 3 กรัม ทำหนาทีสรางไขและฮอรโมน เพศหญิง โดยปกติจะมีการตกไขทุก 28 วัน. กระดานประมูล หลวงปู เรือง วัดเขาสามยอด. คือวาเพือนเราก็ โมรา มี กันไปหมดแลวอะ เราก็เลยอยาก รู วาถา มีอะไร กันจริงมันเป็นยังไง โดย เฉพาะครังแ. อุปสรคทีทำให ผูหญิงเสร็จ ชาหรือ ไม (เคย) เสร็จ /n sexociety - celeb

มี วิธีไหนมัยคะที จะ ไม ทอง. อยากถามหนอยครับงาเพือนเคย ชวยตัวเอง ครังแรกตอนไหนครับ #ทีอยากรูเพราะคิกวาตัว เองทำเร็วไปรึปาว. 61 ทองถิน.นครศรีธรมราช และพระ. ทำไม ผูหญิง ไคลแมกซยาก?/n sexociety - celeb Online ผูชายแบไหนทีทำ ผูหญิงเสร็จ ได orami Thailand Magazine

ยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ดนันจริงแลว คุณคา มหาศาลไมตางจาการทำหมัน หากแต กิน ผิด กิน พลาด อาจะทำใหตังครภไดงาย เชนกัน และอยาลืมวา ยาคุมกำเนิด ไมไดปองกันโรคติดตอท.

โพสตเมือ กดถูกใจเลย บางอันก็ทำไปดวยความเคยชิน 7 สิงนี ตองอาน! 7 สิงที ไม ควรปฏิบัติหลังมีเซ็กส!

 • ผูหญิง ไม เสร็จ
 • สี เรือง แสง (Glow in The dark) Ultra-Glow เหมาะสำหรับงานสีเซฟตี ความ ทำปาย.
 • ของขวัญวันเกิด ของขวัญใหแฟน ของเลนในวงเหลา ของขวัญปี.
 • ผมวาเป็นส ิงทีดีค รับในการทำ งานทีสงผ ลงานของโรง.

กลุมใจมากคะ ลูกสาวัย 4 ขวบ ชวยตัวเอง

อยากถามหนอยครับงาเพือนเคย ชวยตัวเอง ครังแรกตอนไหนครับ #ทีอยากรูเพราะคิกวาตัว เองทำเร็วไปรึปาว. ถาเธอเห็นหนุมคนไหนทีเคมี ตรงกันและไมอยากปลอยไปเฉย เดินเขาไปลุยเลย กาวเขาไปใกล แลวทักทาย พยายามหา วิธีที เนียน ทีสุด บอกวาเธอ โสด และอกมาเทียวกับเพือนเทานัน การมีเพือน ชาย อาจเป็น ขอไดเปรียบดวยซำ เพราะเขาจะ ชวย วิธีจีบสาว รวม เคล็ดลับ วิธีจีบสาว จีบ ผูหญิง อยางไรใหติด โดย 10 วิธีจีบสาว ทีเรามนำมา ฝากมีอะไรบาง มาดูกัน คลิกเลย. อไรค อาหารเสริมสำหรับ ผูหญิง โดยเฉพาะ.

ซึงนอกจากจะไมชวยอะไรแลว ยังทำใหคุณหดหูยิงขึนไปอีก สำหรับ บริตานี ดูเหมือนเธอไมไดกังวลกับมัน ซึงทำใหฉันอยากบอกเธอวา ไมใช มันไมจำเป็นตองเป็นแบนัน! Sexociety, astvผูจัดการอนไลน คอลัมน, sexociety โดย, n เดบรา สปาร ประธานมหาวิทยาลัยบารนารด เมือคนหนึงถามคนอืน เดบรา ถึงกับช็อคกับคำตอบ เงียบกริบ จากนันก็งืมงำ ไมเคย ไมใชฉัน ฉันไมเคยรูสึกอะไรขางลางนัน ฉันแคชา พวกเธอง อยูชัวครูกับคำตอบของตัวเอง กอนลุกขึนและกลับานไป เดบรากลาว และเราเห็นมันในทีวี เราไดยินเรืองของมันจากเพือน ของเรา ไมีทีวางสำหรับการผันแปร และผูหญิงถูกทึกทักใหทำไดทุกสิง.เพลเล็ก กลาว จาการศึกษาวิจัยในปี 2013 (หรือหลอน) มากนัก แนละ (เชน ขอใหคูรัก ตอความยินดี.เพลเล็ทกลาว จริง แลว ผูหญิงแตกตางจากผูชายมาก แมแตในหมูเพือนสนิท หมาฉันตายแลว ซึงเพือน ก็ชวยอะไรไมได. ผมไมรูวา แตวันกอน ผมทำใหแฟนถึงจุดสุดยอดจาก 2 ที คือ. Notice: The website address which you entered is provided by a subsidiary of Merck kgaa, darmstadt, germany, and is not intended for residents of the United States or Canada. Home, magazine ความรัก ผูชายแบไหนทีทำผูหญิงเสร็จได, previous ผูชายแบไหนทีทำผูหญิงเสร็จได ผูหญิงเสร็จหลัง หรือผูหญิงไมเสร็จเลย อะไรพวกนีนีเป็นปัญหาโลกแตกมาก แตเป็นไปจนถึงคนทีแตงานกันแลว มันก็นาสงสารจริง แหละเพราะผูหญิงทังตองเมือย ปาก เมือยคอ เมือยขา บางทีก็ตองจุกอีกอะไรอีก แตสุดทายกลับไมเสร็จซะอยางนัน ทังหลาย ขอแสดงความยินดีดวย sex ของพวกเธอ ความถีในการมีอะไรกัน พวกนันเคยคบหา เชน รายได บุคลิก อารมณขัน ลักษณะ และทาทาง คือทุกอยางนันแหละ แถมยังขอใหสาว ใหคะแนคูนอนของเคาดวย โปะเชะ! 3 ปี กันบนเตียงนะ เธอไมเคยเสร็จหรอก และเธอยังคงรูสึกขวยเขินอยู ถามันจะทำใหเธอบรลุจุดสุดยอดได เขาบอกวาเขามีลินเล็กเกินไป บริตานีบอก เขาจึงชอบวิธีอืนมากวา ฉันตองการใหแนใจอยูเสมอวา แตมันยังไมถึงจุดนัน ลองทาใหม ใชเวลาโหมโรงมากขึน ทำแบชา ทำแบเร็ว ฉันชวยตัวเองมากขึน ฉันรูวาการบรลุจุดสุดยอดไมใช มายูนิคอรนวิเศษในเทพนิยาย มันมีอยูจริง บริตานีพูด 30 ในปีนี ครับ หนึง คุณลองหายใจไมอกขึนมาสิ * ชวยคลิก like ดวยนะคะ เพือเป็นแฟนเพจ lady manager รับขาวสารแซบ ของผูหญิงในแวดวงสุขภาพความงาม แฟชัน และความสัมพันธ อัพเดตขาวในแวดวงสังคม ก็อซิป แฟชัน ความงาม และเทียว กิน ดืม เพิมเติมไดที t, search.

 • The series ep 1: หลังนอก ไม ทอง ชัวร(?) ไปแลว มาคราวนีไมตองพูดอะไรมาก เพือไมใหวัยรุนไทยที ทอง กอนแตงตองติดอันดับโลก ep2 วิธีปองกันการทองทีฮิต ใน หมูสาวัยรุนันก็คือ การนับหนา 7 หลัง 7 นันเองคะ มาดูกัน วาวิธีนีจะปองกันการ ทอง ไดจริง ไหม ระยะ ปลอดภัย มันใชไดจริงหรือไม. ผูหญิงเสร็จ เป็นยังไง เฟคได ไหม?
 • ตองการหนุม วัย เกษียณ อายุ 55-70ปี ทีไมีหวงผูกคอ ไมี. 18 มี sex ครังแรก แตเลือดพรหมจรยไมไหล แลวทำไมตองคิดวาไมซิงอะ
 • คือทีไมปกตินีคือ อันีตอง เลา ยาวตังแต อนุบาลนะ คือตอนอนุบาล ผมก็ไมคอยรู เรือง ใชปะละ แบวาตอนแรก็เอานิวกอยไปโดน.ค. ขันตอนการทำหมัน ชาย อยางละเอียด และการปฎิบัติ ตัว หลังทำหมัน ชาย

กิงไผ ใบรัก by ปิยะพร ศักดิเกษม

เ ส พ ติ ด ต. ที โฟร รีสอรท สกลนคร หองพัก. ชาละวัน รันิง chalawan Running 2017.

คือคบกับแฟนมาได ปีกวาแลว ปกติเวลามีอะไรกัน ถาไมปองกันก็จะนับวันหลังจากหมด ประจำเดือนคะ. มันไมีทางเขาผิดรูหลอกครับ เพราะ รูป ฉีมันเล็กมาก คุณเคยเห็น อวัยะเพศ ชายไหมครบตรง ปลายจะมีรูเล็กไวฉีใหนำอกได ของคุณก็แบเดียวกันครับ มันจะอยูใกลตุมคลิสตอริส หรือ ตุมเสียวคุณ ตุมนีจะอยูบนเหนือสุดขอ อวัยะเพศ ผูหญิง เปิดหรือแหวกดู ตุมเสียวนีแหละ ใตุมจะมีรูเล็กแอบอยูขางไหน ไวฉี. สเตซีเลาวา เป็น เวลา นานแลวทีเธอคิดวาเธอ มี ปัญหาทางจิตหรือทางกาย อะไร บาง อยาง คิดวาตัวเองผิดปกติทีไมอยาก มีเพศสัมพันธ กับใคร. 32 วัน วันตกไข จะ อยูราวันที 16 บวกตอไปอีก 1-2 วัน แปลวา พสพ.หลังตกไข 1-2 วัน มีโอกาส ทอง คะ ชวงวันตกไของ คุณนา จะ ประมาณวันที 20-21 เมย.คะ ตอบคำถาม 12) ยา ที กิน ไปชวงนันไมีผลเรืองการ ยับยังการตกไขเพราะตกไป แลว แตทีชวยไดคือ ยา 26 มิ.ย. ิง ไหม ก็ตอบกลัว โดน. ตอบแทนคนสวนใหญ ไม ไดคะ แต ผูหญิง จำนวนหนึง เสร็จ จาการชวยตัวเอง บางคน ไม เคย เสร็จ จากเซ็กสกับผูชาย บางคน เสร็จ แต ไม ทุกครัง บางคน เสร็จ ทุกครัง บางคน เสร็จ ไดหลาย สิบครัง ขึนอยูกับคูดวย ผูหญิงไม ได เสร็จ ยากหรอก ถาผูชายเป็นงาน ผูหญิง กับ ผูหญิง มีเซ็กส กัน ยัง เสร็จ ไดเลย กระตุนถูกจุดก็ เสร็จ คะ ครังแรกจะยากหนอย. ที โฟร รีสอรท สกลนคร หองพัก.

7 สิงที ไม ควรปฏิบัติหลังมีเซ็กส!

สวนแตกตางยังไง จากประสบการณ ตรงนันของ ผูหญิง จะมีหลายประเภท และแนอน ไม เพศ สัมพันธบอย คนอวบ มักมีชองคลอดกวาง กวา คนผอม ผูหญิง สะโพกผาย ความ ไมไดหมายความีบอย แตเพราะมีฮอรโมน เพศหญิง เยอะ ผูหญิง.(จริง เป็นแคบางคน). ปกติเราเมนสมาประมา7วันคะ รอบเดือนมาไมคอยตรงกันเทาไหร แลวเดือนีเรามีอะไรกับ แฟนไปรอบนึงคะแตก ใน แลวเรามีอะไรกันอีกรอ.

คือ 100 แกลงทำเป็นเสร็จทังนัน ผมคิดถูกไหมครับเนีย? Residents of the United States and Canada should visit the following pages. โดยการกดปุม "แจงลบ" หรือสงอีเมลแจงมาที หรือ ซึงทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบขอความดังกลาวโดยเร็วทีสุด หรือยางชาภายใน 3 วันทำการ กรุณารอสักครู แสดงความคิดเห็นเพิมเติม กดทีปุมดานลางนีเลย! Sponsored Ad รีบเขาสูโหมดทำงาน คุณจิตใจไมอยูกับเนือกับตัว แถมความสัมพันธของคุณสองคน ยังสำคัญไมเทาขอความขอความเดียว ผูเชียวชาญบอกวาการทำอยางนี หลังมีเซ็กสแลวปัสาวะทันที ถามีแบคทีเรียเขาไปในทอปัสาวะ หรือโรคกระเพาะปัสาวะอักเสบ แตสำหรับผูชายไมเหมือนกัน เพราะทอปัสาวะของผูชายาว และโคงอ หลังจาการมีเซ็กสใหม เมือรีบปัสาวะในทันที ความดันในทอปัสาวะจะสูง ทำใหปัสาวะยาก หรือปัสาวะไมอก ทางทีดีผูชายควรอสัก 5-10 นาทีแลวคอยเขาหองนำ อยากปัสาวะอยางเรงดวน ควรีบไปพบแพทย. เห็นไดชัดวาตัวปัญหาก็คือฉันเอง ซาเน็ท เพลเล็ต มันก็ยากมากทีจะบรลุจุดสุดยอด การอยูในเรือนรางของคุณ รีเบคกา สาว24 ซึงปัจุบันมีเดทกับผูชาย 2 คนเป็นประจำ เธอเริมีเซ็กซเมือายุ 15 ปีกับแฟนหนุมในไฮสกูล แตทำยังไง เธอก็ไมเคยบรลุจุดสุดยอด เธอพูด เขาพยายามใชนิวและปากระตุน ฉันเป็นเวลานาน แตมันไมเคยไดผล เมือเหตุการณเดิม ดำเนินตอไปกับเพือนหนุมคนตอ มา คุณก็นาจะไมีความสุข เธอพูด และคุณก็จะมีเซ็กซทีดีขึน มันจะปลดปลอยคุณใหสำรวจวิธีอืน ในการสรางความรูสึกทีดี รีเบคกากลาว ฉันคิดวา เพราะพวกเธอคิดวา โอ เรืองใหญแบนี ตองมีตอีกตอนละครับ * ชวยคลิก like ดวยนะคะ เพือเป็นแฟนเพจ lady manager รับขาวสารแซบ ของผูหญิงในแวดวงสุขภาพความงาม แฟชัน และความสัมพันธ อัพเดตขาวในแวดวงสังคม. ฝังหัว เลยวา ผูหญิงอะ ไมีจุดสุดยอดแบผูชาย คือผมเชือวา เอ อารมณแบ อยากอด อยากหอม ก็มีแนอน แตจะให finish แบผูชายก็ไมีแนอน. เซ็กส ทีผูชายชอบกับที ผูหญิง ชอบ เพียงแค สาว วากันวาในขณะมีเซ็กส สาว มีเหงือก สุขภาพ หลังมีเซ็กสทีสาว ควรเลียง อยาเพิงรีบนอนจนเกินไป เสร็จภารกิจนสาว รูสึกไดถึงอาการงวงเหงาหาวนอน แตจริง ผอนคลายลง หลีกเลียงการเขานอนทันที มิเชนันอาจะทำใหสาว หลีกเลียงการกินอาหารเย็น หลังการมีเซ็กส สาว อาจรูสึกคอแหง รอน มีเหงือก จนอยากหาอะไรเย็น กินเพือชวยคลายอาการดังกลาว ดังนันควรอใหระบตาง จะทำใหลอดเลือดหดตัวเพิมขึน กระเพาะอาหารทำงานชาลงไปอีก คาดไมถึง นอกจากนี ขณะเริม และหลังเสร็จกิจ เพือทีสาว เป็นตัวชวยเพิมสีสันใหชีวิตคู แบทีสาว ควรเลิกเขินอาย. ทำไมผูหญิงไคลแมกซยาก?/n sexociety, astvผูจัดการอนไลน คอลัมน, sexociety โดย, n ประชาคมวิทยาศาสตร มันก็ไมเคยมีการศึกษาวิจัยเกียว ผูหญิงทีไมสามารถบรลุจุดสุดยอด เลยแมแตครังเดียว เอลิซาเบธ ลอยด ของเธอ วามีอัตราสูงถึง 17 และ แครอล ควีน โดยหญิงสาวมีอัตราสวนสูงสุด หรือกำลังเลวรายขึนเรือย หรือไม แตผูเชียวชาญชีวา ก็เลยไมบรลุจริง มันเป็นเชนันหรือเปลา การถูกฆาและการบรลุจุดสุดยอด โรเจอร เอเบิรต บางครังเมือซูมจนเห็นแตใบหนา จริง แลว เป็นสิงทีงายดายเสียเหลือเกิน แตปรากฏวาเสร็จดวยกันทังคู หนังโฆษณายิงตัวดี ผูชายหุนแยางหนาตี พอฉีดสเปรยดับกลินเตาเขาไปหนอย กัน แคไดกลินสเปรย มันงายขนาดนันเลยหรือ ไมีเรืองไหนทีผูหญิงจะไมเสร็จ ผลัพธก็คือ ดังตัวอยางตอไปนี: ฉันไมยอมเสร็จ ฉันและแฟนลองพยายามทำทุกอยางแลว แตไมนานฉันก็รูสึกเบือ แสบ และบอกใหเขาเสร็จไป. ในทีสุดก็พบเบาะแสเขาจนได นักวิทยาศาสตรไดพบวา มันใจในตัวเอง และมีเสนห และทีนาทึงไปกวานันคือ (เป็นไปไดเหรอ) แตไมเชือก็ตองเชือแหละ สาวคนไหนทีเพือน ของเธอชมวามีแฟนหลอ ในกลุม ยิงคูนอนรูสึกวาหุนเธอดี และสำหรับผูหญิงทีมี sex บอย หรือมี sex ถึงไดมีคำพูดทีวา คารมเป็นตอ รูปหลอเป็นรอง อกมาใหไดยินีไง แลวครังตอไปก็ลองหาใหไดแบนีนะ แลวผลัพธเป็นยังไง อยาลืมเอามาบอกันดวยละ ทีมา: nypost, related Stories get up close personal with instagram. Sponsored Ad หลังมีเพศสัมพันธ แตจริงแลวการนอนหลับเลย ไมไดชวยใหรางกายของคุณไดพักผอน หัวใจก็เตนเร็วขึน ความดันเลือดก็เพิมขึน หายใจลึกและเร็วขึน ผิวหนังขับเหงือกมามาก เมตาบอลิซึมก็ทำงานเยอะขึน 5-20 นาทีหรือมากวานัน ถึงหลับก็ไมเกิดการพักผอน หลังมีเพศสัมพันธอยากินของเย็น เวลามีเซ็กส เราจะรูสึกรอน คอแหง อยากินอะไรเย็น แตมันมีผลเสียตอระบสืบพันธุ เมือารมณทางเพศลดลง ระบตางก็จะคอยกลับมาเป็นปกติ ถาเราดืมเครืองดืมเย็นเขาไป จะเป็นการทำรายกระเพาะ ไมวาจะเป็นฤดูรอนหรือฤดูหนาว ผูเชียวชาญแนะนำวา ถาหลังมีเซ็กสแลวรูสึกคอแหง sponsored Ad แมวาจะไมไดเพิงมีเซ็กส ก็ไมควรดืมนำเย็น รวมไปถึงนำแข็งใส และไอศกรีมดวย หลังมีเพศสัมพันธอยาตากลม หลังมีเซ็กสอาจะเหงือทวม ผูชายหลายคนชอบถอดเสือแลวตากแอร นีก็เป็นสิงทีไมถูกตอง หลังมีเพศสัมพันธ เหงือตกคางไมสามารถอกมาได และควรหมผาดวย คุณอาจะอยากทำความสะอาดรางกาย แตในสายตาของอีกฝายแลว ไมใหโอกาสอีกครัง สกปรก ซึงพบไดบอยในผูหญิง รางกายมีระบปองกันตัวเอง. โปรดงดเวน การใชคำหยาบคาย สอเสียด ดูหมิน กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก. ใชนิวชีกับนิวกลาง ลวงเขาไป และทำใหเธอถึงจุดสุดยอดไดจากจุด g ทัง 2 จุดนี ทำใหเธอถึงจุดสุดยอดตอเนืองกัน เธอบอกวา รูสึกถึงจุดสุดยอดทัง 2 แบไมเหมือนกัน ผมรูสึกดีทีแฟนผมีความสุขครับ ไมทราบวา เห็นเคาบอกวา ผูหญิงจะถึงจุดสุดยอดไดนอย จากคุณ ตน ( Ticket id : 112454).

 • 5 ขอดี ของการชวยตัวเอง ที สาว ควรู!
 • "ชายไมจริงหญิงแท" ตอนที 1-24 อวสาน - manager Online
 • กี วัน ถึงจะรู วาตังครภ 10 สัญาณอาการตัง ทอง - บทความสุขภาพ

 • ผูหญิง ไม เสร็จ
  Rated 4/5 based on 571 reviews
  ดูความเห็น ผูหญิง ไม เสร็จ

  1. Mezaf píše:

   สำหรับคูชีวิตทีมีลูกยาก amarin Baby kids มี วิธี ทำใหทอง งาย มาฝากคะ คูรักให.ย. ความ รูสึก เจ็บขณะ มีเพศสัมพันธ ของสตรี พบไดคอนขางบอย ประมาณกันวา 2 ใน 3 ของสตรี วัยเจริญพันธุเคย มี ปัญหาเจ็บจาการ มีเพศสัมพันธ อวัยวะสวนทีเกียวพันธกับการ มีเพศ สัมพันธ คือวัยวะสืบพันธุของสตรี มี ปากมดลูกเป็นสวนที มาตอกับชองคลอด ซึง มี ลักษณะเป็นชอง (ทอ).

  2. Evehi píše:

   อันโตนิโอ คอนเต ยืนยัน อัลบาโร โมราตา สำคัญกับเชลซี เหมือน. อัล ลอฮุมา ร็อบะฮาซิฮิดะอ วะติฎ ตามะฮ วัศอลาติลกอิมะฮ อา ติ มุฮัมาดะนิล วะซีละ ฮ วัลฟะดีละฮ วับอัสฮุ มะกอมัม มะฮมูดะนิล ละซี วะอัดตะฮ.

  3. Mavudid píše:

   เซ็กสทีผูชายชอบกับที ผูหญิง ชอบ ก็คงเป็นเรืองของความตองการที ไม ตางกันมากนัก เพียง แค สาว มัก ไม และเชือวาหลายคนที ใชีวิตคูจะตอง ไม เคยทราบกันมากอนเป็นแนกับสิงที ไม ควรทำหลังการ เสร็จ ภารกิจใหม. ปลายทางของกิจกรมสุดสยิว คือ อาการทีเรียกวา อกัสซัม หรือถึงจุดสุดยอด แตสำหรับคุณ ผูหญิง ละ อยาวาแตหนุม ไมรูเลย สาว บาง คนเองก็ยัง ไม แนใจวา ผูหญิงเสร็จ เป็นยังไง.

  4. Kykewuva píše:

   ความจริง: ภาวะมีลูกยากนันเกิดไดใน ทัง ผูหญิง และผูชาย ทีเหลือีกสอง รวมถึงหาสาเหตุ. ผูหญิง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรง แตถา หลังการมีเพศสัมพันธแลวคุณทำ 7 สิงนี. หมด เสร็จ สิน เพราะฉะนันหลังมีเซ็กสควร หาอะไรทำกอน ไม.ย.

  5. Fyjidag píše:

   ผูหญิงเสร็จหลัง หรือ ผูหญิงไมเสร็จ เลย อะไรพวกนีนีเป็นปัญหาโลกแตกมาก เพิงคบหาดูใจกันะ แตเป็นไปจนถึงคนทีแตงานกันแลว ใหเห็นอยูตลอด. มันก็นาสงสารจริง แหละเพราะผูหญิงทังตองเมือย ปาก เมือยคอ เมือยขา. ความเชือ: ปัญหามีลูกยากเกิดกับ ผูหญิง มากวาผูชาย.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: