กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว ประ จา เดือน ไม มา

จะทำอยางไร เมือเกิดกรณีไมคาด ฝัน ถูกขมขืน วันี ทิชี " ยาคุมฉุกเฉิน " มาแนะนำคะ " ยาคุมฉุกเฉิน " ชือก็บอกแลว วา "ฉุกเฉิน" ก็เหมือนยาคุมกำเนิดธรมดา แตจะมีปริมาณฮอรโมนตอเม็ดสูงกวา ซึงตองใชในกรณีฉุกเฉินเทานัน หากใชไมถูกวิธีนะคะ วิธีกิน ยาคุมฉุกเฉิน ใหไดผล - ยาคุมฉุกเฉิน 1 กลอง จะมีตัวยา 2 เม็ด คือ ลีโวนอรเจสเตรล (levonorgestrel) เม็ดละ 750 ไมโครกรัม - การกินยาคุมฉุกเฉินทีถูกตองคือ กินเม็ดแรกใหเร็วทีสุด โดยไมควรเกิน 72 ชัวโมง 12 ชัวโมง. มีประจำเดือนวันจันทรที11 แลวประจำเดือนหมดวันพุธ แลวันพฤหัสที 14 ก็มีอะไรกับแฟนแลวหลังใน กินยาคุมฉุกเฉินไป 1 แผง หลังจากนัน ในวันจันทรที 18 ก็มี มีอะไรกับแฟนอีก แฟนหลังใน. บางเดือนมาเร็ว บางเดือนมาชา บางเดือนกไมาเลย หลังจากินยาคุม ไป 2 วันมีของเหลวสีอกดำ คะ แตไมดำสนิท มาประมาณ 3 วัน มาแบนิดอะคะ คือะไรคะ? Frequently Asked questions about Hormonal Approaches to Emergency contraception. ถือเป็นเรืองปกติของคูรัก ทีเมือมีรัก " การมีเพศสัมพันธ" นับวาเป็นเรืองปกติ ไมใชเรืองผิดอะไร ถาถึงเวลาทีเหมาะสม! พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ภาควิชาเภสัชกรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบคุณภาพประกอบ : m/. 24 ชัวโมง 85 แตหากไมทันจริง ก็สามารถกินภายใน 72 ชัวโมงได คือประมาณ 75 นันเอง ควรีบกินยาคุมฉุกเฉินทันที วิธีกินยาคุมฉุกเฉินอยางถูกตอง สำหรับวิธีกินยาคุมฉุกเฉิน จะเห็นไดวาใน 1 แผง มียาคุม 2 เม็ด ซึงหลังจากินเม็ดแรกไปแลว ใหนับตอไปอีกประมาณ 12 ชัวโมง และกินเม็ดทีสองทันทีเมือครบ 12 ชัวโมงนันเอง ผลขางเคียงทีอาจเกิดขึน ดวย มีดังนี. คลืนไส อาเจียน อาจทำใหเกิดอาการคลืนอาเจียนได และรูสึกพะอืดพะอมตลอดเวลา ควรดืมนำเกลือแรบอย หรือาจไปพบแพทยทันที. ยาคุมฉุกเฉิน เรืองจริงทีผูหญิงตองรู โดยคณะเภสัช.มหิดล

ทานถาม-เราตอบ ปี : องคเทพดอทคอม ชุมชนคนมีองคเทพ. กระตุนทางเพศ ใหผูหญิงรอนแรง กับ 5 โซน สุดสยิว. หนุมปาดคอสาวดับคาปายาง หลังถูกบน เซ็กสไมดี ลีลารัก. ยาคุมฉุกเฉิน กิน เซ็ก อยางไร ใหไดผล และ ปลอดภัยทีสุด - sanook ระวัง อยา กินยาคุม แบ ฉุกเฉิน เกิน 2 ครังในชีวิต (คือะไร หมายถึง ความหมาย วิธี กินยาคุมฉุกเฉิน ใหปลอดภัย พรอมปองกันการตังครภอยางมันใจ และ

แตมานอยนะคะคือกอน มีเพศสัมพัน ชวงนัน. M วิเคราะหบอล บอลชุด บอลชุดแมน รายวัน คัดเน กับการ.

วาหากินยาคุมฉุกเฉิน จะทำใหอวนไหม เทานัน ไมไดกินบอย เหมือนยาคุมทัวไป จึงไมนาจะมีผลตอนำหนักตัว 1-2 ครังเทานัน จึงหมดกังวลไปไดเลย ยาคุมฉุกเฉิน แตก็ไมควรกินบอย โดยเฉพาะมดลูกและระบสืบพันธุ เปรียบเทียบวิธีคุมกำเนิด และประสิทธิภาพ โอกาสตังครภ ชนิดของยาคุมกำเนิด คนทัวไป คนทีใชอยางสมบูรณแบ การเขาถึง อายุการใชงาน ตอ 1 หนวย ราคาตอหนวย (บาท) ความยากงายในการใช ฮอรโมนคู.30 ซือไดตามรานขายาทัวไป 1 เดือน 50 500 ยาก หามลืมกินแมแตวันเดียว ฮอรโมนเดียว 3.30 ยากมาก ตองกินตรงเวลาทุกวัน แบ 3 เดือน. กินเม็ดแรก บายโมง 45 เม็ดที2 ตอน ตี1.45 ผูหญิง แลวทีอานมาเคาบอกวาถากินภายไน 8-24 ชม ปองกันไดถึง 95 จริงมัยคะ? เสียงเป็นมะเร็ง มีรายงานทางการแพทยกลาวา ในชีวิตของผูหญิง ไมควรกินยาคุมฉุกเฉินเกินจาก 2 อันตราย ครัง เป็นตน กินยาคุมฉุกเฉิน อวนไหม? ปวดศีรษะ อาจมีอาการปวดศีรษะได ซึงควรกินยาแกปวด และพักผอนใหมาก เพือบรเทาอาการปวดใหทุเลาลง. Women รูจักดูแล ปองกันตัวเองใหดี จะไดไมตองมาเสียใจ ตังครภ มีลูกแบไมตังใจ จะทำอยางไร เมือระหวางทีคุณกำลังเลนจำจี จูฮุกรู แลวถุงยางอนามัยเกิดรัว หรือฉีดขาด! คือ เรามีอะไรกับแฟนคะ แลวเผลอลืมใสถุงยางอนามัย หลังในคะ เราก็กินยาคุมฉุกเฉิน ตอนเชา ผานไป 3-4 วัน ประจำเดือนก็มา แตมานอยนะคะ คือกอน มีเพศสัมพัน ชวงนันหมดประจำเดือนประมาณ 6 วัน แลวหลังจากประจำเดือนมา นิดเดียว แตอนีหายแลว ก็มีอาการ คลืนไส เวียนหัว เหนือยงาย คือกังวลมากคะ กลัวทอง ขอความคิดเห็นหนอยนะคะ. 10 เทคนิคการ มี เซ็กส ครังแรก - sanook

 • กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว ประ จา เดือน ไม มา
 • ความ รัก และเพศ การ.
 • ผมคิดวาก็ตองมีคนกลาตอบ และไมกลาตอบ แตถาใหถามคำถามนี กับผูชายอยางพวกผมแลวละก็ ใน ความคิดของผม การชวยตัวเอง.
 • กินยาคุม แลวประจำเดือนไมา ทองไหม ประจำเดือนไมา ทัง.

ควร มีเพศสัมพันธ เมือไหร (และบอยแคไหน) เพือใหตังครภ honestDocs

อารมณ เซ็กสของ ผูหญิง ลดลง ไม วาจะเป็น อารมณ วิถีชีวิต ตอการปลุก อารมณ เซ็กสของ ผูหญิง ทังนัน กอนทีคุณจะกินยา กระตุนอารมณทางเพศ เรามี วิธี ที ชวยปลุก อารมณ เซ็กสตามธรมชาติมาฝาก. วันีทิชีจึงมี กิน ยาคุมฉุกเฉิน มาแนะนำคะ.

กอนหนานันเป็นประจำเดือนแลว 3 วัน แลวจึงมีอะไรกับแฟน 1 ครังแตเสร็จขางนอก แลวประมาน 1 อาทิตยตอมา จึงมีอะไรกับแฟนอีก 1ชม. . (อาจฟังดูนากลัว เนืองจากจะ มีการฉีดยาชากอนฝังยา) โดยในเดือนแรกทีฝังยา ตองคุมกำเนิดวยวิธีอืนรวมดวย เชน ใชถุงยางอนามัย เพราะยาฝังจะยังอกฤทธิไมเต็มที เมือครบกำหนด3ปี และใสหลอดใหมเขาไป ประสิทธิภาพ มีโอกาสตังครภ.01 -0.5 ผลขางเคียง อาจมีประจำเดือนไมสมำเสมอ หรือมีเลือดอกะปริบกะปรอยได แผนแปะคุมกำเนิด รูปแบยา เป็นแผนแปะขนาดเล็ก แผนแปะ 1 ชุด ใชได 1 เดือน กลไการอกฤทธิ คือ ปองกันไมใหไขตก ประสิทธิภาพ. ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด โดยทัวไป การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน มีโอกาสตังครภประมาณ 8 ยาเม็ดฮอรโมนโพรเจสเทอโรน ลดโอกาสตังครภเหลือ 1 ยาคุมกำเนิดแบฮอรโมนคู ลดโอกาสการตังครภเหลือ 2 ผลขางเคียง ประจำเดือนมาไมปกติ รอบเดือนมาชาหรือเร็วกวาปกติ คลืนไสอาเจียน ปวดทอง อนเพลีย ปวดศีรษะ ผูหญิง เจ็บเตานม เวียนศีรษะ อาการจะคอยหายไปภายใน1 สัปดาหลังกินยา ขอควระวัง ไมควรใชยาคุมฉุกเฉินเกินเดือนละ 2 ครัง ยาฉีดคุมกำเนิด dmpa, depo-povera รูปแบยา ยา 1 เข็ม มีฤทธิการคุมกำเนิด 3 เดือน วิธีการใชยา ฉีดเขากลามเนือ (นิยมฉีดบริเวณสะโพก) ครังละ 1 เข็ม ทุก3เดือน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน. แบแปะ แตอนีผานไปแรว 13 วัน ประจำเดือนยังไมาเลยคะ จะทองไหมคะ ตอนีเคลียดมากเรยคะ. Available from: micromedex.0 healthcare series; 2011. เสียงตังครภนอกมดลูก เทานัน หากตองการคุมกำเนิดในระยะยาว. 3ปีครัง ระหวางนันอนเกาพุง แผนแปะคุมกำเนิด.30 ซือไดตามรานขายาใหญ 1 เดือน ปานกลาง ตองเปลียนแผนแปะทุกสัปดาห หวงคุมกำเนิด.06.08 โรงพยาบาล 3 5 ปี 1,000 5,000 งาย-ปานกลาง ตองไปใหแพทยตรวจเช็คทุกปี ถุงยางอนามัย 15 ซือไดทุกที 1 ครัง ตำกวา 100 งาย อาจขัดจังหวะในการมีเพศสัมพันธ หลังภายนอก งาย นับวันปลอดภัย 25 ซือไดทุกที 1 ครัง ตำกวา 100 งาย-ปานกลาง หมันเปียก.05 โรงพยาบาล ตลอดชีวิต 3,000-5,000. ประจำเดือนมาไมปกติ ทำใหประจำเดือนอาจมาไมปกติได เชน มาชากวาเดิม มาแบกะปริบกะปรอย แตก็ไมตองตกใจ และกลับมาปกติในเดือนตอไปนันเอง. Ghosh b, dadhwal v, deka d,.

 • จากประสบการจริงนะคะ ชวงแรก็จะเจ็บแหละ จุกดวย แตพอมีไปเรือย มันจะรูสึกรอนกลาง อก แลวลามไปทัวตัว พอ เสร็จ แลวจะรูสึกฟินมากคะ การมีเพศสัมพันธ เป็น เรืองธรมดาของ สัตว(รวมทังมนุษย) แตก็ควรจะคิดใหดีกอนมี อะไร กับใครนะคะ ไมใชวาใครก็ไดหรือเพือนมีเรา ก็อยากมีตาม.ล. 15 ทา โพสถายรูปทีดีทีสุด สวย ปัง แนอน!
 • วิธีที 3 เสือผามีสวนสำคัญ อยา คิดวาจะ นุงผาขนหนูแลวชวยตัวเองนะ บางคนไม เสร็จ ก็มี อาจสวมเสือผาทีเบา อาทิ ชุดนอนซีทรูและ ชุดชันในทีชวยกระตุนอารมณ. 10 วิธี ทำให ตัวเอง feel good ภายใน 15 นาที - beauty hunter
 • 160: เสียชีวิต: 7 มีนาคม.ศ. ดาราสาวเปิดใจแฉเตือนภัย ตัวเองเคยหนาแหก พังยับ เพราะใช

กินยาคุม หมดแผง แลวประจำเดือน ยังไมา - - หาหมอ

เดือน จา มาหลังจาก กิน. คุณแนใจเหรอ คุณ.เพชรา ยาคุม.

พบวัยรุน-ผูใหญใช ยาคุมฉุกเฉิน แบไมรูจริง กินประจำ แทนยาคุมธรมดา เพราะขีเกียจ หา งาย ราคาถูก หวันมีเพิมสูงขึน แพทยชีไมควรใช ยาคุมฉุกเฉิน เกิน 2 ครังในชีวิต. จนทุก อยางเป็น ไปตามความรูสึก ผานไปซักพักจนทุก อยาง เขาทีเรารูสึกวาเขา สอดนิวเขามาหลายนิวมาก เจ็บแตมันก็รูสึกดีนะ. สำหรับวิธี กินยาคุมฉุกเฉิน จะเห็นไดวาใน 1 แผง มียาคุม 2 เม็ด ซึงหลังจาก กิน เม็ดแรกไป แลว ใหนับตอไปอีกประมาณ 12 ชัวโมง และ กิน เม็ดทีสองทันทีเมือครบ 12 ชัวโมงนันเอง. คือดิฉันกับแฟนมีไรกัน แลว ถุงยางแตก ทราบตอนทีถอดถุงยางอก และอีก 18 ชัวโมงได กิน ยาคุมฉุกเฉิน เขาไป เม็ดแรก เม็ดทีสอง กิน หลังจาก กิน เม็ดแรก 12 ชัวโมงชวงทีถุงย. วันี beauty hunter มี วิธี ทำให ตัวเอง ผอนคลายงาย ภายใน 15 นาที มาฝากันละ.

ขายาปลุก เซ็ก ส ขายานอนหลับ โดมิคุม ยาsex

ยาคุมฉุกเฉิน รุนใหมแบเม็ดเดียว กิน ครังเดียวภายใน 72 ชัวโมง ไมเหมือนรุนกอนที กิน เม็ด แรกหลังเสร็จกิจกรม และกิน หลังจากนันอีกใน 12 ชัวโมงขางหนา. ทังแบ 2 เม็ด และ เม็ด เดียว ก็มีพลาดกันมาไมนอยนะ ยาคุมฉุกเฉิน เป็น ประจำ ควรใชแบปกติรายเดือน ไมใชแบเติมเงิน เอย แบฉุกเฉินอยาง. คือเรามีอะไรกับแฟนในวันที 19 มีนาคะ ไมไดใสถุงยางและไมไดหลังใน แลว เราก็ทาน ยาคุม ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัวโมง แลว คะ ( ซึงวันแรกของ ประจำ ครังสุดทาย คือวันที 18 กุมพาคะ และ หมด ประ มาน 24 มกุมพา) แรวตอนีวันที 27 มีนา แลว คะ ประจำเดือนยังไมาเลย อยากทราบ เรามีโอกาสทองมัยคะ?

ยาคุมฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิดประเภทหนึง หลายทานคงรอง อ แตชากอน ทานทราบหรือไมวา ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เป็นเชนไร หากทานไมทราบ คือ มีประโยชนหากใชถูกตอง ยาคุมฉุกเฉินมีขอบงใชอยางไร ขอยำวาใช ในกรณีฉุกเฉินเทานัน คำวา ฉุกเฉิน ในทีนีหมายความถึง การมีเพศสัมพันธในคูสามีภรยา ทีมีการวางแผนครอบครัว และทำการปองกันการตังครภ เชน 2 เม็ดขึนไป เป็นตน หรือใชในกรณีผูหญิงทีถูกขมขืน รับประทานยาคุมฉุกเฉินอยางไร จำหนายเป็นกลอง มียากลองละ 1 อวัยวะ แผง และแตละแผงมียาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด คือ ลีโวนอรเจสเตรล (levonorgestrel) เม็ดละ 750 ไมโครกรัม การับประทานยาทีถูกตองคือ โดยไมควรเกิน. The acog committee on Adolescent health Care. Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception: a case report, contraception. Available from: Uptodate, inc.; 2011. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ภาควิชาเภสัชกรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล). Cited 2011 Mar. Available at url: accessed date: March 30,2011. ลืม 1 เม็ด ใหกินเม็ดนันทันทีทีนึกได และกินเม็ดตอไปตามเวลาเดิม 1 สัปดาห ลืม 2 เม็ด ใหกินยาตอไป วันละ 1 เม็ด 1 สัปดาห ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด สำหรับการใชทีสมบูรณแบ จะมีโอกาสการตังครภ.3 สำหรับการใชยาแบคนทัวไป จะมีโอกาสตังครภ 1 ขอดี ใชไดีในแมหลังคลอดทีใหนมบุตร ไมสงผลตอการหลังนำนม หลังหยุดกินแลว สามารถตังครภไดเลยในเดือนถัดมา ขอเสีย ผูใชยาจะไมีประจำเดือนเป็นรอบ อาจไมีประจำเดือนเลย หรือมีเลือดอกะปริบกะปรอย ขอหามใช ไมีขอหามใช, สำหรับการใชในผูปวย hiv ควรปรึกษาแพทยกอนใชยา ผลขางเคียงของการใชยา มีเลือดอกระปริบกระปรอย คลืนไส เวียนศีรษะ คัดตึงเจ็บเตานม ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เชน มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน. เรืองจริงที ผูหญิง ตองรู " ยาคุมฉุกเฉิน " หามกินเกิน 2 ครังในชีวิต จะกินอยางไรใหไม ตังครภ และผลขางเคียงทีคุณควรู!

 • Xxx หนังโปเด็ก หีเด็ก คลิปโปขมขืน หนังxxx
 • Pdf เพศวิถีและอารมณ ปรารถนาในวนิยายเรือง เราลิขิต ของ ร จันทพิม
 • 10 การ ใชปากับอวัยวะเพศ ชาย ของตัวเอง - วิกิพีเดีย

 • กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว ประ จา เดือน ไม มา
  Rated 4/5 based on 776 reviews
  ดูความเห็น กิน ยา คุม ฉุกเฉิน แลว ประ จา เดือน ไม มา

  1. Caxolyp píše:

   พอนอน ดวยเสร็จ แลว ผูชายก็ให กิน ยาเม็ดขาว เม็ดหนึง อยากจะรูวาเป็นยาอะไร ซึงตนทราบวายาเม็ด สีขาวดังกลาวเป็น ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน คิดู นะคะ. สำหรับวิธี กินยาคุมฉุกเฉิน จะเห็นไดวาใน 1 แผง มียาคุม 2 เม็ด ซึงหลังจาก กิน เม็ดแรกไป แลว ใหนับตอไปอีกประมาณ 12 ชัวโมง และ กิน เม็ดทีสองทันทีเมือครบ 12 ชัวโมงนันเอง. กิน ยาคุมแบ ประจำ จะดี กวา ยาคุมฉุกเฉิน เลยทีเดียว.

  2. Valuty píše:

   จะทำอยางไร เมือเกิดกรณีไมคาดฝันถูกขมขืน หรือเผลอ ปลอยกายไปโดยไมไดปองกัน! วันีทิชีจึงมี กิน ยาคุมฉุกเฉิน มาแนะนำคะ. พบวัยรุน-ผูใหญใช ยาคุมฉุกเฉิน แบไมรูจริง กินประจำ แทนยาคุมธรมดา เพราะขีเกียจ หา งาย ราคาถูก หวันมีเพิมสูงขึน แพทยชีไมควรใช ยาคุมฉุกเฉิน เกิน 2 ครังในชีวิต.

  3. Nuqek píše:

   แลว ฝังตัวทีเยือบุโพรงมดลูก ดังนันหากมี แลว คอยรับประทานยา ยาทีรับประทานเขาไป.ค. จะทำอยางไร เมือระหวางทีคุณกำลังเลนจำจี จูฮุกรู แลว ถุงยางอนามัยเกิดรัว หรือฉีดขาด! จะ ทำอยางไรเมือลืม กิน ยาคุมกำเนิด!

  4. Mixakep píše:

   คือดิฉันกับแฟนมีไรกัน แลว ถุงยางแตก ทราบตอนทีถอดถุงยางอก และอีก 18 ชัวโมงได กิน ยาคุมฉุกเฉิน เขาไป เม็ดแรก เม็ดทีสอง กิน หลังจาก กิน เม็ดแรก 12 ชัวโมงชวงทีถุงย. ยาคุมฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิด ประ.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: