กิน ยา คุม

ได นันคือเราสามารถกินยาคุมไดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนันเอง กินยาคุมกำเนิดอยางไร? ยาคุมกำเนิด เพือปองกันการตังครภ advertisement เดือน สารบัญ วิธีการกินยาคุมกำเนิด กินยาคุมกำเนิดใหเหมาะกับตัวเอง การทำงานของยาคุมกำเนิด ถาลืมกินยาคุมกำเนิด วิธีการสังเกตยาทีเสือมคุณภาพ ประโยชนของการกินยาคุมกำเนิด คนทีไมควรกินยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน การเลือกใชยาคุมกำเนิด วิธีการกินยาคุมกำเนิด 5 วัน 2-5 ของการเป็นรอบเดือน หรือไม แตถาเป็น วันที 2-3 เราถึงจะมันใจไดวาเป็นรอบเดือน โดยการใหกินครังละ 1 เม็ด ก็ได หรือไปเทียวเพลินจนลืมกินยา ยาคุมกำเนิด เริมกินยาคุมกำเนิดแผงแรก : 5 อยางเชน ถาคุณเป็นประจำเดือนวันจันทร จ หรือ mon พอคุณเริมกินยาคุมกำเนิดแลว จนกวาคุณจะกินยาหมดแผง โดยใหกินวันละ. 24 ชัวโมง 85 แตหากไมทันจริง ก็สามารถกินภายใน 72 ชัวโมงได คือประมาณ 75 นันเอง ควรีบกินยาคุมฉุกเฉินทันที วิธีกินยาคุมฉุกเฉินอยางถูกตอง สำหรับวิธีกินยาคุมฉุกเฉิน จะเห็นไดวาใน 1 แผง มียาคุม 2 เม็ด ซึงหลังจากินเม็ดแรกไปแลว ใหนับตอไปอีกประมาณ 12 ชัวโมง และกินเม็ดทีสองทันทีเมือครบ 12 ชัวโมงนันเอง ผลขางเคียงทีอาจเกิดขึน ดวย มีดังนี. เสียงเป็นมะเร็ง มีรายงานทางการแพทยกลาวา ในชีวิตของผูหญิง ไมควรกินยาคุมฉุกเฉินเกินจาก 2 ครัง เป็นตน กินยาคุมฉุกเฉิน อวนไหม? วาหากินยาคุมฉุกเฉิน จะทำใหอวนไหม เทานัน ไมไดกินบอย เหมือนยาคุมทัวไป จึงไมนาจะมีผลตอนำหนักตัว 1-2 ครังเทานัน จึงหมดกังวลไปไดเลย ยาคุมฉุกเฉิน แตก็ไมควรกินบอย โดยเฉพาะมดลูกและระบสืบพันธุ เปรียบเทียบวิธีคุมกำเนิด และประสิทธิภาพ โอกาสตังครภ ชนิดของยาคุมกำเนิด คนทัวไป คนทีใชอยางสมบูรณแบ การเขาถึง อายุการใชงาน ตอ 1 หนวย ราคาตอหนวย (บาท) ความยากงายในการใช ฮอรโมนคู.30 ซือไดตามรานขายาทัวไป 1 เดือน 50 500 ยาก หามลืมกินแมแตวันเดียว ฮอรโมนเดียว 3.30 ยากมาก ตองกินตรงเวลาทุกวัน แบ 3 เดือน. ถาลืมกินยา 1 วัน ใหกินพรอมกัน 2 เม็ดในมือยาถัดไปไดเลยครับ แตหากลืมกินยา 2 วัน ใหกินยาวันละสองเวลาคือ เชา-เย็น ติดกันสองวัน แตหากลืมกินยา 3 วัน แนะนำใหยุดยา ทังนี การลืมกินยา กินยาไมตอเนือง รวมถึงเสียงตอการตังครภดวยครับ ในรูปนีเป็นยาคุมกำเนิดแบแผงละ 21 เม็ดนะครับ ใครทีกินแบนี หลังจากหมดแผงตองหยุด 7 วัน (นับวันเองนะ) ซึงทำใหเสียงตอการลืมกิน พีหมอจึงแนะนำใหกินแบแผงละ 28 เม็ดมากวาครับ อยางไรก็ตาม จากปัญหาทีเด็ก เองไมเขาใจนันแหละครับ เพราะขึนกับการกินตรงเวลา ครบดีไหม เพราะถาขาดไป และมาในรอบตกไขพอดี แลวมีเพศสัมพันธ นอกจากนี เ พราะความคิดแบโบราณครับ หนาทีของเราคือธิบายใหทานเขาใจ ยังไง. Available at url: accessed date: March 30,2011. In: Uptodate Online.3. Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception: a case report, contraception. กินยาคุมกำเนิด อยางไรใหถูกวิธี - health Kapook

Artsglass:117/125 ซอยชินเขต.งามวงศวาน หลักสี กทม10210 email, fax02. รานขายสี toa สีทาบานราคาถูก ขายสี toa ici nippon Beger Jotun Captain มีราคา. 2 การอะ ซาน เป นการแจ งเตือนต อผู ทีเผลอจาการละหมาด และเป นการะวังเตือนต อผู. สามารถทำการ อาซาน ได แตคนแรกทีริเริม อาซาน จะ เป็นใคร? กินยาคุม ครังแรก - pantip ถาลืม กินยาคุม — women Help

กิน ยา คุม

เชน มี กิน หรือฉีดยาคุมากอน วิธี กินยาคุมฉุกเฉิน ใหปลอดภัย. อาจะเป็นเพียงคำพูดทีเซ็กซีเบา ทีทำเขาคิดถึงคุณไดทังวัน หรือเป็นประโยคบอกเลา ธรมดา ใหเขาไปจินตนาการตอเอง.

ปวดศีรษะ อาจมีอาการปวดศีรษะได ซึงควรกินยาแกปวด และพักผอนใหมาก เพือบรเทาอาการปวดใหทุเลาลง. ไปแลวในสมัยโบราณเมือปีกอนูน คุณคามหาศาลไมตางจาการทำหมัน หากแตกินผิด กินพลาด อาจะทำใหตังครภไดงาย เชนกัน และอยาลืมวา ยาคุมกำเนิด ใสถุงยางเสมอ เพราะถาไมใส อาจะเสียวตอนี และเสียวตอนตรวจเลือดไดวยจา มาเขาเรือง การกินยาคุมระดับซับซอน เพราะนอง ถามปัญหามามากมาย อยางเชน นองดาวเรือง (นามสมติ) คนี เริมกินยาคุมตอนไหนดีคะพี? Frequently Asked questions about Hormonal Approaches to Emergency contraception. ถือวา ลืมกินหนึงวัน ถึงแมเราจะลืมกินหนึงวัน สิงทีสำคัญมากเลยคือ หามหยุดกิน การลืมกินไปหนึงวัน หรือ เริมชาไปหนึงวันไมเป็นปัญหามาก การลืมกิน 2 วันหรือมากวา หรือ เริมชาไป 2 วันหรือมากวา ถาลืมกินไป 1 เม็ด และควรกินยาตอไปตามปกติ ไมตองใชวิธีสำรอง,.แลว ควรจะกินยาพรอมกันทีเดียว 2 ไมจำเป็นตองมีวิธีสำรอง ถาลืมกินไป 2 วัน (กินยาเม็ดทีแลวไปเกิน.แลว) ผูหญิงควรจะ : กินยา 2 เม็ดทันทีทีนึกขึนได (เม็ดทีเราลืม และเม็ดทีตองกินวันันอยูแลว) ถาในแผงเหลือยามากวา 7 เม็ด ผูหญิงควรจะกินยาตอไปตามปกติ ถาในแผงเหลือยานอยกวา 7 เม็ด. เพือใหยามีประสิทธิภาพ จำเป็นตองกินยาทุกวัน เวลาใกลเคียงกับเวลาเดิมทุกวัน แตถาเรากินยาชาไปมากวา. ยาคุมกำเนิด เริม กิน ตอนไหน หยุด กิน ไดเมือไร?

 • กิน ยา คุม
 • มันไมีทางเขาผิดรูหลอกครับ เพราะ รูป ฉีมันเล็กมาก คุณเคยเห็น อวัยะเพศ ชายไหมครบตรง ผูหญิง ปลายจะมีรูเล็กไวฉีใหนำอกได ของคุณก็แบเดียวกันครับ มันจะอยูใกลตุมคลิสตอริส หรือ ตุมเสียวคุณ ตุมนีจะอยูบนเหนือสุดขอ อวัยะเพศ ผูหญิง เปิดหรือแหวกดู ตุมเสียวนีแหละ ใตุมจะมีรูเล็กแอบอยูขางไหน ไวฉี.
 • จำนวนครัง, ภาษาอาหรับ, คำ อาน, ความหมายภาษาไทย.
 • เนือเพลงอนไลน เพลง msn เพลง นิยายรักขาดตอน เพลง แม ของ เรา.
ยาคุมกำเนิด วิธีการ กินยาคุมกำเนิด และการเลือกใชยาคุมกำเนิด - รักจัง.คอม

7 สิงทีผูชายคิด เวลา ทะเลาะ กับแฟน - sistaCafe

อไรค อาหารเสริมสำหรับ ผูหญิง โดยเฉพาะ. วิธี กินยาคุม ฉุกเฉินใหปลอดภัย ยาคุมฉุกเฉิน เป็นยา เชน วิธี มีเพศสัมพันธโดยไมได 85.ค. อีกหนึงความโดเดน ของ โปรเจ ก ตคือ ชางภาพไดเลือก ผูหญิง จากหลาย.

สาว เชน คลืนไส อาเจียน ปวดศีรษะ อาการเหลานีอาจเกิดขึนในชวงแรก ของการกินยาคุมได อยางไร แตหากินไปยาคุมไปหลายเดือนแลว ยังมีอาการเหลานีอยู เพราะอาจไมใชเรืองปกติก็ได การกินยาคุมกำเนิดเป็นเรืองปกติ และไดผลจริง ดังนันไมตองกลัว ไมตองเขิน หรือมองวาเป็นเรืองนาอายนะคะ สิงทีควระวังคือ ตองทานอยางถูกวิธี ไมเป็นโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หากเป็นเชนันแลว ก็ไมีอะไรทีนาเป็นหวงคะ ขอบคุณขอมูลจาก สำนักงานคณะกรมการอาหารและยา ภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรมการอาหารและยา และ istockphoto. N engl j med 2003;349:1830-5. Available from: micromedex.0 healthcare series; 2011. คลืนไส อาเจียน อาจทำใหเกิดอาการคลืนอาเจียนได และรูสึกพะอืดพะอมตลอดเวลา ควรดืมนำเกลือแรบอย หรือาจไปพบแพทยทันที.

 • เซ็น ทา รา ไดฤกษเริมกอสรางโรงแรมโคซี พัทยา นาเกลือ บีช. ยาคุม ฉุกเฉิน เรืองจริงทีผูหญิงตองรู โดยคณะเภสัช.มหิดล)
 • ซูริค, นำตกไรน, เซ็นต มอริทซ, อันเดอรแมท, นังรถไฟกลาเซ. Q : ผูชาย จะเกิด อารมณ.เมือ?
 • ทีผานมา จะ ยาคุมฉุกเฉิน อยูเรือย อาทิ ทำไม กินยาคุมฉุกเฉินแลว ยัง ทอง ไมตอง กิน ยาคุมทีเป็นแผงหรอกยุง จะ ตาย กินยาคุม ฉุกเฉิน แทนก็ได หรือ ชันไมติดเอดสหรอกเพราะ กินยาคุมฉุกเฉิน ทัน มาทำความเขาใจเกียว กับ ยาคุมฉุกเฉิน ทีถูกตองไปดวยกันะคะ. M : ทันทุกเรืองhit อัพเดทุกเรืองhot

18 อวัยวะเพศ ทีแปลงมา(สาวประเภทสอง) ตางกับของ หญิง จริง ยังไง

ยาคุม กำเนิด วิธีการ กินยาคุม กำเนิดและการเลือกใช ยาคุม. กินยาคุม แลวประจำเดือนไมา ทองไหม ประจำเดือนไมา ทัง. รวบรวมความรู ระวัง อยา กินยาคุม แบฉุกเฉิน เกิน 2 ครังใน. คือเราอยากลอง กินยาคุม แบเป็นรายเดือนอะคะ แตไมรูจะ.

กิน ยา คุม

วันีตืนมาแลวเจอตุมคลายหูดที อวัยเพศ คะ บริเวณแคม. คือพึง กินยาคุม ครังแรกอะคะ ซือของมารวีลอน28 มากิน พอดีอยากจะถามวา กินวันไหน แลว เมือไรมันถึงจะคุม พอดีเปิดอานในใบกำกับยา มันบอกวาใหกินภายในวันที 1 ของป. 32 วัน วันตกไข จะ อยูราวันที 16 บวกตอไปอีก 1-2 วัน แปลวา พสพ.หลังตกไข 1-2 วัน มีโอกาส ทอง คะ ชวงวันตกไของ คุณนา จะ ประมาณวันที 20-21 เมย.คะ ตอบคำถาม 12) ยา ที กิน ไปชวงนันไมีผลเรืองการ ยับยังการตกไขเพราะตกไป แลว แตทีชวยไดคือ ยา 26 มิ.ย. เชือเลยวาบางคนเวลาทีตกอยูในหวง ความรัก มักจะแยก ความ รูสึกจริง ของตัวเองไมอก หรอกวาทีแทนันตัวเองรูสึกยังไง คนทีคบอยูเขา จริงใจ กับ คุณหรือเปลา แตหากมีการเปรียบเทียบแบที gang beauty นำมาใหคุณไ. เนือหาสำหรับผูใหญ คนหาอยางปลอดภัย ถุงยางอนามัย, ถุงยาง, ยาง, การปองกัน. ฮอรโมนพลุงพลาน บางทีนัวเนียเฉย ก็อะดรินาลีนหลัง ฟินไดแลว.

Category:Agate - wikimedia commons

2x, ash-hadu anna muħammadan rasūlullāh, ฉันขอปฏิญาณตนวา มุฮัมัด. ของขวัญวันเกิด ของขวัญใหแฟน ของเลนในวงเหลา ของขวัญปี. เทคนิค painless ฮะ เขาใจงายก็ จะทำใหเรา รูสึก ผอนคลายสบายใจและไมเจ็บฮะ.

สาว มาคลายขอสงสัยกันเลย ยาเม็ดคุมกำเนิด ถือเป็นวิธีคุมกำเนิดทีสาว สวนใหญจะเลือกใชมากทีสุด 2 ชนิด ไดแก ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอรโมนรวม (เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจน) ซึงทัง 2 99 เปอรเซ็นตเหมือนกัน ซึงใครจะเลือกทานแบไหนก็ได กับฮอรโมนในรางกาย และปองกันการสุกของไข ทำใหเชือสุจิไมสามารถฝังตัวได จึงไมกอใหเกิดการตังครภ ดังนี เริมตนกินยาคุมกำเนิดแผงแรก ใหกินยาเม็ดแรก ในวันแรกของการมีประจำเดือน หรือไมเกิน 5 เชน ถาเป็นประจำเดือนวันจันทร โดยสวนใหญแลวจะใชเป็นตัวอักษรยอ "จ" หรือ "Mon" "จุดเริมตน" หรือ "start" ก็ไดเชนกันคะ ใหสาว กินอยางตอเนืองทุกวัน วันละ 1 เม็ดเทานัน จนกวายาหมดแผง ทังนีหากเป็นยาคุมกำเนิดแบ 21 เม็ด. ลืม 1 เม็ด ถานึกไดกอนถึงเวลากินเม็ดถัดไป ใหกินเม็ดนันทันทีทีนึกได แลวกินเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ 2 เม็ด ตามเวลากินปกติ ลืมกิน 2 เม็ด ใหยุดยาแผงนันไปเลย คุมกำเนิดวยวิธีอืนไปกอน ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด สำหรับการใชยาทีสมบูรณแบ กินยาตรงเวลาเปะ-ไมลืม มีโอกาสตังครภเพียง.3 แตสำหรับการใชยาแบคนทัวไป ลืมกินบาง กินไมตรงเวลาบาง จะมีโอกาสตังครภ 8 ขอดี หลังหยุดกินแลว สามารถตังครภไดเลยในเดือนถัดมา ประจำเดือนมาสมำเสมอตามปกติ ลดอาการปวดประจำเดือนได ขอเสีย ตองมีวินัยในการกินยาใหสมำเสมอ หากมีการใชยาตอเนืองนานตังแต 5 ปีขึนไป 1 ครัง การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ขอหามใข หามใชในหญิงใหนมบุตร เพราะจะทำใหนำนมหยุดไหล โรความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งเตานม. ตังแตเม็ดแรกไปถึงเม็ดสุดทาย วัน เชน คุณอาจะชอบกินยาตอนเชา ก็ตองกินตอนเชาของทุกวัน โดยตังเวลาไวที 7 โมงเชาของทุกวัน เป็นตน ยาคุมกำเนิด มีอาการขางเคียงหรือไม? วิธีใช ในชุดประกอบดวยแผนแปะ 3 แผน สำหรับแปะสัปดาหละ 1 แผน และเวนไมแปะในสัปดาหที 4 ของรอบเดือน ซึงจะเป็นชวงทีประจำเดือนมา ตองแปะตอเนืองติดกันทุกสัปดาห หากลืมแปะจะเสียงตังครภสูงมาก ตองแปะตลอดเวลา หามแกะอก ตัวแผนแปะจะเหนียวหนึบทนทาน สามารถอาบนำและวายนำไดตามปกติ ผลขางเคียง ระคายเคืองบริเวณผิวทีติดแผนแปะ มีประจำเดือนไมสมำเสมอ ปวดศีรษะ คลืนอาเจียน เจ็บเตานม หวงคุมกำเนิด รูปแบยา เป็นแทงพลาสติกอันเล็กจิว ขนาดเล็กวาปลายนิวกอย สวนปลายกางอกเป็นลักษระรม/หวง วิธีใช ใสเขาไปทางปากมดลูก ตัวหวงจะกางอยูในโพรงมดลูก อกมาชวยคุมกำเนิดได เชน mirena มีอายุการใชงาน 3 5 ปี (แลวแตรุน) ผูใชควรมาตรวจภายในทุกปี ประสิทธิภาพ โอกาสตังครภ.06.08 ผลขางเคียง. ก็ตอนทีหนูเริมอยากทองแลวคะ พรอมเมือไหรก็หยุดกินได ฮา อันีก็กวน แตวาก็เป็นความจริง แตถาเอาตามหลัการแลว ควรจะหยุดตามวันทีหมดแผงครับ ดังนันตอนหยุด ถาลืมกินยาทำไงดีคะ? เสียงตังครภนอกมดลูก เทานัน หากตองการคุมกำเนิดในระยะยาว. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ภาควิชาเภสัชกรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล). ยาคุมฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิดประเภทหนึง หลายทานคงรอง อ แตชากอน ทานทราบหรือไมวา ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เป็นเชนไร หากทานไมทราบ คือ มีประโยชนหากใชถูกตอง ยาคุมฉุกเฉินมีขอบงใชอยางไร ขอยำวาใช ในกรณีฉุกเฉินเทานัน คำวา ฉุกเฉิน ในทีนีหมายความถึง การมีเพศสัมพันธในคูสามีภรยา ทีมีการวางแผนครอบครัว และทำการปองกันการตังครภ เชน 2 เม็ดขึนไป เป็นตน หรือใชในกรณีผูหญิงทีถูกขมขืน รับประทานยาคุมฉุกเฉินอยางไร จำหนายเป็นกลอง มียากลองละ 1 แผง และแตละแผงมียาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด คือ ลีโวนอรเจสเตรล (levonorgestrel) เม็ดละ 750 ไมโครกรัม การับประทานยาทีถูกตองคือ โดยไมควรเกิน. วิธีกินยาคุมฉุกเฉินใหปลอดภัย ยาคุมฉุกเฉิน เชน 85 ซึงมีขอมูลทีควรูดังนี ยาคุมฉุกเฉินมีกีแบ แบไหนดีกวากัน? ลืม 1 เม็ด ใหกินเม็ดนันทันทีทีนึกได และกินเม็ดตอไปตามเวลาเดิม 1 สัปดาห ลืม 2 เม็ด ใหกินยาตอไป วันละ 1 เม็ด 1 สัปดาห ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด สำหรับการใชทีสมบูรณแบ จะมีโอกาสการตังครภ.3 สำหรับการใชยาแบคนทัวไป จะมีโอกาสตังครภ 1 ขอดี ใชไดีในแมหลังคลอดทีใหนมบุตร ไมสงผลตอการหลังนำนม หลังหยุดกินแลว สามารถตังครภไดเลยในเดือนถัดมา ขอเสีย ผูใชยาจะไมีประจำเดือนเป็นรอบ อาจไมีประจำเดือนเลย หรือมีเลือดอกะปริบกะปรอย ขอหามใช ไมีขอหามใช, สำหรับการใชในผูปวย hiv ควรปรึกษาแพทยกอนใชยา ผลขางเคียงของการใชยา มีเลือดอกระปริบกระปรอย คลืนไส เวียนศีรษะ ครรภ คัดตึงเจ็บเตานม ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เชน มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน. American Congress of Obstetricians and Gynecologists. Recno18 bulletin1084, accessed date: March 30,2011. เราควรกินยาคุมตังแตชวงวันแรก ถึงวันที 5 ของการมีประจำเดือน กลาวคือ หากมีประจำเดือนวันแรก ในวันที.ค.

 • Praram 9 Hospital : ชวยตัวเอง ขณะ ตังครภ - โรงพยาบาลพระรามเกา
 • Excel ลบขอมูลแตยังเหลือ drop Down List
 • 96xxxPorn หนั ง โป ค ลิปโป ค ลิปหลุด แ อบถาย เว็บ แ ค ม นั ก ศึ ก ษา xxx

 • กิน ยา คุม
  Rated 4/5 based on 634 reviews
  ดูความเห็น กิน ยา คุม

  1. Xefiz píše:

   ิง ไหม ก็ตอบกลัว โดน. เชิญชวน ให ไปร วมทาละหมาดในสถานที เดียวกัน หรือละหมาดญะมาอะฮ ซึงจะทาให เกิด. ฝันเห็น ฝันเห็น ผูหญิง เลนของตั ทำนายฝันฝันเห็น ผูหญิง เลน).

  2. Febifibo píše:

   มีอะไรกับแฟนครังแรกไมสวมถุง ยีสิบนาทีตอมาก็ทาน ยาคุมฉุกเฉิน เม็ดแรก พอ กิน เม็ดแรกไปสี สิบนาที แฟนเกิดมีอารมณก็เลยตอกันอีกยก แลว จึง กิน ยาเม็ดที 2 ตามขางกลอ. ทุกคนถวิลหาความรักแบสุด เลยละคะ ไมวาจะดวยเหตุผลอะไรก็แลวแต มันทำให ผูหญิง ขีอายอยางเรา กลายเป็นยัยจอมหืนขึนมาทันที อันตราย.

  3. Iwomyc píše:

   เริม กินยาคุมกำเนิด แผงแรก เกิน 5 อยางเชน ถาคุณเป็นประจำเดือนวันจันทร ก็ให เริมกินเม็ดแรกของชองทีเขียน จ หรือ mon แรกตรงทีระบุไวาเป็นจุดเริมตน 26 มิ.ย. ยาคุม ฉุกเฉิน ชือนีคุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเป็น ยาคุมกำเนิด ประเภ.

  4. Witavaw píše:

   ถือวา ลืม กิน หนึงวัน ถึงแมเราจะลืม กิน หนึงวัน สิงทีสำคัญมากเลยคือ หามหยุด กิน การลืม กิน ไปหนึงวัน หรือ เริมชาไปหนึงวันไมเป็นปัญหามาก ยา ยังคงมีประสิทธิภาพในการ ปองกัน. มาทำความรูจักับ ยา เม็ด คุมกำเนิด ทีใครก็วา กิน งาย ปลอดภัย ไมทองชัวร.แนเหรอ. คุมกำเนิด ชนิดตาง ไปแลวในสมัยโบราณเมือปีกอนูน เพราะ ยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ดนันจริงแลว คุณคา มหาศาลไมตางจาการทำหมัน หากแต กิน ผิด กิน พลาด อาจะทำใหตังครภไดงาย เชนกัน และอยาลืมวา ยาคุมกำเนิด ไมไดปองกันโรคติดตอท.  ความคิดเห็นของคุณ:

  อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องมีการเน้น *

  *

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  คุณสามารถแนบได้ถึงสี่รูปจาก jpg, gif, png และไม่เกิน 3 เมกะไบต์: